OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Sovjetunionens Kommunistiska Partis
(bolsjevikerna) historia

Kortfattad kurs

Under redaktion av en kommission av SUKP(b):s Centralkommitté
Godkänd av SUKP(b):s CK år 1938

 

INLEDNING


Sovjetunionens Kommunistiska Parti (bolsjevikerna) har bakom sig en lång och ärofull väg från de första små marxistiska cirklarna och grupperna, vilka uppstod i Ryssland på förra seklets 80-tal, till bolsjevikernas väldiga parti, som i dag leder den första socialistiska arbetar- och bondestaten i världen.

SUKP(b) växte upp på grundvalen av arbetarrörelsen i det förrevolutionära Ryssland ur marxistiska cirklar och grupper, vilka var förbundna med arbetarrörelsen och i densamma ingöt socialistisk medvetenhet. SUKP(b) leddes och ledes av marxismen-leninismens revolutionära lära. I de nya förhållandena under imperialismen, de imperialistiska krigens och de proletära revolutionernas epok har dess ledare utvecklat Marx' och Engels' lära vidare och lyft den till en högre nivå.

SUKP(b) har vuxit och stärkts i principiell kamp mot de småborgerliga partierna inom arbetarrörelsen - socialistrevolutionärerna (och ännu tidigare mot deras föregångare, "de folkliga"), mensjevikerna, anarkisterna, borgerliga nationalister av alla schatteringar, samt inom partiet mot mensjevikiska, opportunistiska riktningar - trotskister, bucharinmän, element med nationalistiska avvikelser och andra antileninska grupper.

SUKP(b) har stärkts och härdats i revolutionär kamp mot alla fiender till arbetarklassen och det arbetande folket: godsägare, kapitalister, kulaker, skadegörare, spioner, mot alla legodrängar i tjänst hos de kapitalistiska stater, som omringar Sovjetunionen.

SUKP(b):s historia är historien om tre revolutioner: den borgerligt-demokratiska revolutionen 1905, den borgerligt-demokratiska revolutionen i februari 1917 och den socialistiska revolutionen i oktober 1917.

SUKP(b) :s historia är historien om tsarismens störtande, om störtandet av godsägarnas och kapitalisternas makt, historien om hur den väpnade utländska interventionen krossades under inbördeskrigets tid, historien om Sovjetstatens och det socialistiska samhällets uppbyggande i vårt land.

Studiet av SUKP(b) :s historia berikar oss med erfarenheten av vårt lands arbetares och bönders kamp för socialismen.

Studiet av SUKP(b) :s historia, studiet av historien om vårt partis kamp mot marxismen-leninismens alla fiender, mot de arbetandes alla fiender, hjälper oss att tillägna oss bolsjevismen och höjer den politiska vaksamheten.

Studiet av det bolsjevikiska partiets heroiska historia väpnar oss med kunskap om samhällsutvecklingens och den politiska kampens lagar, kunskap om revolutionens drivkrafter.

Studiet av SUKP(b):s historia befäster övertygelsen om en slutlig seger för den stora sak, för vilken Lenins och Stalins parti kämpar, kommunismens seger i hela världen.

Denna bok ger en kort framställning av Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) historia.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

INLEDNING

 

FÖRSTA KAPITLET

Kampen för att skapa ett socialdemokratiskt arbetarparti i Ryssland. (1883-1901)

1. Livegenskapens upphävande och industrikapitalismens utveckling i Ryssland. Det moderna industriproletariatets uppkomst. Arbetarrörelsens första steg
2. Folklighetsrörelsen och marxismen i Ryssland. Plechanov och hans grupp "Arbetets frigörelse". Plechanovs kamp mot folklighetsrörelsen. Marxismens spridning i Ryssland
3. Början av Lenins revolutionära verksamhet. "Kampförbundet för arbetarklassens befrielse" i Petersburg
4. Lenins kamp mot folklighetsrörelsen och den "legala marxismen". Den leninska idén om förbundet mellan arbetarklassen och bönderna. Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis första kongress
5. Lenins kamp mot "ekonomismen". Den leninska tidningen
"Iskra" utkommer

KORT SAMMANFATTNING


ANDRA KAPITLET

Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis bildande. Uppkomsten av bolsjevikernas och mensjevikernas fraktioner inom partiet. (1901-1904)

1. Den revolutionära rörelsens uppsving i Ryssland åren 1901-1904
2. Den leninska planen för det marxistiska partiets uppbyggande. "Ekonomisternas" opportunism. "Iskras" kamp för den leninska planen. Lenins bok "Vad bör göras?" Det marxistiska partiets ideologiska grundvalar
3. Rysslands Socialdemokratiska Arbetarpartis andra kongress. Programmets och stadgarnas antagande och det enhetliga partiets bildande. Meningsskiljaktigheterna på kongressen och uppkomsten av två riktningar inom partiet: den bolsjevikiska och den mensjevikiska
4. De mensjevikiska ledarnas splittringsaktioner och skärpningen av kampen inom partiet efter andra kongressen. Mensjevikernas opportunism. Lenins bok "Ett steg framåt, två tillbaka". Det marxistiska partiets organisatoriska grundvalar

KORT SAMMANFATTNING


TREDJE KAPITLET

Mensjevikerna och bolsjevikerna under det rysk-japanska krigets och den första ryska revolutionens period (1904-1907)

1. Rysk-japanska kriget. Den revolutionära rörelsens fortsatta uppsving i Ryssland. Strejkerna i Petersburg. Arbetardemonstrationen framför Vinterpalatset den 9 januari 1905. Beskjutningen av demonstrationen. Revolutionens början
2. Arbetarnas politiska strejker och demonstrationer. Böndernas revolutionära rörelse växer. Upproret på pansarkryssaren "Potemkin"
3. De taktiska meningsskiljaktigheterna mellan bolsjevikerna och mensjevikerna. Partiets tredje kongress. Lenins bok "Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen".
Det marxistiska partiets taktiska grundvalar
4. Revolutionens fortsatta uppsving. Den allryska politiska strejken i oktober 1905. Tsarismens återtåg. Tsarens manifest. Uppkomsten av arbetardeputerades sovjeter
5. Det väpnade decemberupproret. Upprorets nederlag. Revolutionens återtåg. Den första Riksduman. Partiets fjärde (förenings)-kongress
6. Första Riksdumans fördrivande. Andra Riksdumans inkallande. Partiets femte kongress. Andra Riksdumans fördrivande. Orsakerna till den första ryska revolutionens nederlag

KORT SAMMANFATTNING

FJÄRDE KAPITLET

Mensjevikerna och bolsjevikerna under den stolypinska reaktionens period. Bolsjevikerna formerar sig i ett självständigt marxistiskt parti. (1908-1912)

1. Stolypinreaktionen. Upplösningen bland de intellektuellas oppositionsskikt. Förfallstendenser. En del av de intellektuella i partiet övergår till marxismens fiendeläger. Försöken att revidera marxismens teori. Lenins avräkning med revisionisterna i sin bok "Materialism och empiriokriticism" samt försvaret av det marxistiska partiets teoretiska grundvalar
2. Om den dialektiska och historiska materialismen
3. Bolsjevikerna och mensjevikerna under Stolypinreaktionens år. Bolsjevikernas kamp mot likvidatorerna och otsovisterna
4. Bolsjevikernas kamp mot trotskismen. Det partifientliga augustiblocket
5. Partikonferensen i Prag 1912. Bolsjevikerna formerar sig till ett självständigt marxistiskt parti
KORT SAMMANFATTNING


FEMTE KAPITLET

Bolsjevikernas parti under arbetarrörelsens uppgångsår före det första imperialistiska kriget. (1912 - 1914)

1. Den revolutionära rörelsens uppsving 1912 - 1914
2. Den bolsjevikiska tidningen "Pravda". Bolsjevikfraktionen
i fjärde Riksduman
3. Bolsjevikernas seger i de legala organisationerna. Den revolutionära rörelsens fortsatta tillväxt. Inför det imperialistiska kriget
KORT SAMMANFATTNING


SJÄTTE KAPITLET

Bolsjevikernas parti under det imperialistiska krigets period. Den andra revolutionen i Ryssland. (1914 - mars 1917)

1 Det imperialistiska krigets utbrott och orsaker
2 Partierna i II Internationalen går över på sina imperialistiska regeringars sida. II Internationalens upplösning i enskilda socialchauvinistiska partier
3. Det bolsjevikiska partiets teori och taktik i krigets, fredens och revolutionens frågor
4. De tsaristiska truppernas nederlag vid fronten. Det ekonomiska förfallet. Tsarismens kris
5. Februarirevolutionen. Tsarismens fall. Bildandet av arbetar- och soldatdeputerades sovjeter. Provisoriska regeringen bildas. Dubbelväldet
KORT SAMMANFATTNING


SJUNDE KAPITLET

Bolsjevikpartiet under perioden för den socialistiska Oktoberrevolutionens förberedelse och genomförande. (April 1917-1918)

1. Situationen i landet efter februarirevolutionen. Partiets utträde ur illegaliteten och övergång till öppet politiskt arbete. Lenins ankomst till Petrograd. Lenins aprilteser. Partiets inriktning på övergång till den socialistiska revolutionen
2. Början till provisoriska regeringens kris. Bolsjevikpartiets aprilkonferens
3. Bolsjevikpartiets framgångar i huvudstaden. Provisoriska regeringens trupper gör en misslyckad offensiv vid fronten. Arbetarnas och soldaternas julidemonstration slås ned. Bolsjevikpartiet sätter kurs på det väpnade upprorets förberedande. Partiets sjätte kongress
5. General Kornilovs sammansvärjning mot revolutionen. Sammansvärjningens krossande. Petrograd- och Moskvasovjeternas övergång till bolsjevikerna
6. Oktoberupproret i Petrograd och provisoriska regeringens häktande. Andra sovjetkongressen och sovjetregeringens bildande. Andra sovjetkongressens dekret om freden och jorden. Den socialistiska revolutionens seger. Orsakerna till den socialistiska revolutionens seger
7. Bolsjevikpartiets kamp för sovjetmaktens befästande. Brestfreden. Partiets sjunde kongress
8. Lenins plan för det socialistiska uppbyggets inledande. Fattigbondekommittéerna och kulakernas tyglande. "Vänster"-socialistrevolutionärernas revolt och dess kuvande. Femte sovjetkongressen och antagandet av RSFSR:s författning
KORT SAMMANFATTNING


ÅTTONDE KAPITLET

Bolsjevikpartiet under den utländska militärinterventionens och inbördeskrigets period. (1918-1920)

1. Den utländska militärinterventionens början. Inbördeskrigets första period
2. Tysklands militära nederlag. Revolutionen i Tyskland.
III Internationalens grundande. Partiets åttonde kongress
3. Interventionens stärkande. Blockaden mot sovjetlandet. Koltjaks fälttåg och hans krossande. Denikins fälttåg och hans krossande. Tre månaders andhämtningspaus. Partiets nionde kongress
4. De polska panernas anfall på sovjetlandet. General Wrangels anfall. Den polska planen ramlar. Wrangels krossande. Interventionens slut
5. Hur och varför besegrade sovjetlandet den engelsk-fransk-japansk-polska interventionens och den borgerliga, godsägar- och vitgardistiska kontrarevolutionens förenade krafter i Ryssland?
KORT SAMMANFATTNING


NIONDE KAPITLET

Bolsjevikpartiet under övergångsperioden till fredligt arbete för folkhushållningens återuppbyggande. (1921-1925)

1. Sovjetlandet efter interventionens och inbördeskrigets likviderande. Återuppbyggnadsperiodens svårigheter
2. Diskussionen i partiet om fackföreningarna. Partiets tionde kongress. Oppositionens nederlag, övergången till nya ekonomiska politiken (NEP)
3. De första resultaten av NEP. Partiets elfte kongress. Sovjetunionens bildande. Lenins sjukdom. Lenins kooperativa plan. Tolfte partikongressen
4. Kampen mot svårigheterna vid folkhushållningens återupprättande. Trotskisternas ökade aktivitet i samband med Lenins sjukdom. Den nya diskussionen i partiet. Trotskisternas nederlag. Lenins död. Leninuppbådet. Partiets trettonde kongress
5. Sovjetunionen vid slutet av återuppbyggnadsperioden. Frågan om det socialistiska uppbygget och socialismens seger i vårt land. Sinovjev-Kamenjevs "nya opposition". Fjortonde partikongressen. Kurs på landets socialistiska industrialisering
KORT SAMMANFATTNING


TIONDE KAPITLET

Bolsjevikernas parti i kamp för landets socialistiska industrialisering. (1926-1929)

1. Den socialistiska industrialiseringsperiodens svårigheter och deras bekämpande. Det partifientliga trotskij-sinovjevska blockets bildande. Blockets sovjetfientliga aktioner. Blockets nederlag
2. Den socialistiska industrialiseringens framgångar. Lantbrukets efterblivenhet. Partiets femtonde kongress. Kurs på jordbrukets kollektivisering. Det trotskij-sinovjevska blockets krossande. Politiskt dubbelspel
3. Offensiven mot kulakerna. Den bucharin-rykovska partifientliga gruppen. Första femårsplanens fastställande. Den socialistiska tävlan. Början till den massomfattande kollektivrörelsen
KORT SAMMANFATTNING


ELFTE KAPITLET

Bolsjevikernas parti i kamp för jordbrukets kollektivisering. (1930-1934)

1. Den internationella situationen under åren 1930-1934. Den ekonomiska krisen i de kapitalistiska länderna. Japan annekterar Mandsjuriet. Fascisternas makttillträde i Tyskland. Två krigshärdar
2. Från politiken att begränsa kulakelementen till politiken att likvidera kulakerna som klass. Kampen mot förvrängningarna av partiets politik i kollektivrörelsen. Offensiven mot de kapitalistiska elementen längs hela fronten. Den sextonde partikongressen
3. Inställning på rekonstruktion av alla folkhushållningsgrenar. Teknikens roll. Kollektivrörelsens fortsatta tillväxt. Politiska avdelningar vid maskin- och traktorstationerna. Resultaten av femårsplanens uppfyllande på fyra år. Socialismens seger längs hela fronten. Partiets sjuttonde kongress
4. Bucharinmännens urartande till politiska dubbelspelare. De trotskistiska dubbelspelarnas urartande till ett vitgardistiskt mördar- och spionband. Det skändliga mordet på S. M. Kirov. Partiets åtgärder för höjandet av bolsjevikernas vaksamhet
KORT SAMMANFATTNING


TOLFTE KAPITLET

Bolsjevikernas parti i kampen för fullbordandet av det socialistiska samhällets uppbyggande och den nya författningens genomförande. (1935-1937)

1. Den internationella situationen åren 1935-1937. Den ekonomiska krisens temporära mildrande. Början till en ny ekonomisk kris. Italiens erövring av Abessinien. Den tysk-italienska interventionen i Spanien. Japans infall i Centralkina. Det andra imperialistiska krigets början
2. Fortsatt uppsving i Sovjetunionens industri och jordbruk. Andra femårsplanen uppfylles före den fastställda tiden. Jordbrukets rekonstruktion och kollektiviseringens fullbordande. Kadrernas betydelse. Stachanovrörelsen. Folkvälståndets uppsving. Folkkulturens uppsving. Sovjetrevolutionens kraft
3. Åttonde sovjetkongressen. Sovjetunionens nya författning antages
4. Likvideringen av resterna av de bucharin-trotskistiska spionerna, skadegörarna och fosterlandsförrädarna. Förberedelse till valen till Sovjetunionens högsta sovjet. Partiets kurs på en utvecklad inre partidemokrati. Valen till Sovjetunionens högsta sovjet

SLUTORD


1938 Centralkommittéen SUKP(b)