OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

PERUANSKA FOLK! ALTO HUALLAGAS FOLK!
PERUS KOMMUNISTISKA PARTI, AVSLÖJAR OCH ANKLAGAR
ÄN EN GÅNG DEN FOLKMÖRDANDE POLITIKEN
OCH DET ILLASINNADE FÖRFÖLJANDET
MOT KRIGSFÅNGARNA OCH DERAS SLÄKTINGAR
SOM DEL AV DEN PERUANSKA STATENS
FOLKMÖRDANDE POLITIK

 

"........Somliga tror att det är ett stort nederlag, de drömmer det! Vi säger till dem fortsätt drömma, det är helt enkelt en krök, ingenting mer! En krök på vägen! Vägen är lång och vi kommer nå fram till detta, och vi kommer att triumfera! Ni kommer att se det!."

Ordförande Gonzalo

 

1. LEVE 18-ÅRSDAGEN AV DET OÖVERVINNERLIGA FOLKKRIGET!

På denna nya årsdag hälsar Perus Kommunistiska Parti det peruanska folket och på ett mycket särskilt sätt det traditionellt hjältemodiga och stridbara Alto Huallagas folk. Folkkriget har inte stannat upp ett enda ögonblick! Dess obönhöliga marsch mot erövrandet av Makten i hela landet fortsätter. Idag mer än någonsin, återbekräftar vi oss i Partiets I Kongress, marxistisk Kongress, marxist-leninist-maoistisk, gonzalos tänkande Kongress, i vår Partiets Enhetsbas med dess tre element: 1) Ideologin, marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande 2) Programmet och 3) den allmänpolitiska linjen och dess centrum den militära linjen, antagna på nämnda Kongress.

Vi fortsätter inte bara i vårt land utan på världsnivå konfrontera en illasinnad allmän kontrarevolutionär offensiv, under imperialismens, huvudsakligen yankee-imperialismens befäl; reaktionen och revisionismen önskar sopa bort allt det som innebär revolution, men denna är och kommer vara den historiska och politiska huvudtendensen. Skallrandet om den falska fred som yankee-imperialismen agiterar om, söker söva massornas medvetande för att efter eget behag påtvinga sitt herravälde som första supermakt över världen. Den fred som den erbjuder är bajonetternas, gravarnas, slaveriets fred, imperialismen är en koloss på lerfötter, som obotligt kommer gå under. Vårt folk behöver inte imperialismen och de övriga folken i världen behöver den inte heller. Vi upprepar idag mer än någonsin: kämpa för att sätta maoismen som befäl och vägledning för den Proletära Världsrevolutionen, bygg upp militariserade marxist-leninist-maoistiska kommunistiska partier för att revolutionen ska göra framsteg och segra.

Om den nationella politiska situationen. Trots demagogin, osanningen och bedrägeriet, är det verkliga och objektiva att byråkratkapitalismen inte har någon utväg: de har endast uppnått delvisa och övergående förbättringar, till förmån uteslutande för en handfull nationella och utländska exploatörer, dess väsen; men några fascister, som tjänstgör som avlönade skribenter och pennviftare, försöker lirka med och förleda ovetande och säger med falskheter: "de ögonblick vi levde i är redan något i det förflutna", "nu har situationen i landet förändrats", "nu finns inte längre fattigdom", "vi kommer ha en bättre morgondag ... och i slutet av tunneln kommer vi se ljuset" och Fujimori och kompani säger: "terrorismen är under kontroll", "S.L. är besegrat strategiskt", "nu finns politisk stabilitet och säkerhet", "landet är pacificerat", "ekonomin håller på att gå upp, nu har vi en stabil ekonomi", "pacificering, konsolidering och utveckling", "vi vill ha ett bättre land, ett stabilt och fredligt land", osv., osv. De drömmer om att gå till det nya årtusendet utan att det finns ett Perus Kommunistiska Parti, utan att det finns folkkrig, alla dessa osanningar och lögner måste och kommer att krossas.

Verkligheten i landet är en annan, folket vet fullständigt väl att det utstår hunger, fattigdom, arbetslöshet, repression, folkmord, utsäljande av den nationella självständigheten, jordbruket fortsätter i extremt förfall osv. Därför är dessa gormanden falska såsom nästan allt den säger är falskt, för denna regering har gjort cynismen och osanningen till en norm för sina handlingar. På grund av allt detta måste vi reflektera över och allt mer förstå nödvändigheten av folkkriget, nödvändigheten av att störta, av att förstöra den gamla ordningen och att bygga upp Folkrepubliken Peru, att se den som en nödvändig konsekvens, som den enda lösningen, den enda utvägen.

Och vidare eftersom det konkret, angående vårt Parti, vildsint tygellöst har uppkommit en ny kull skamliga anhängare av en revisionistisk och kapitulationistisk Högeropportunistisk Linje som fullkomligt och fullständigt förnekar Partiets Enhetsbas; ammade och uppfostrade av de väpnade styrkorna och marionetten Fujimori har de ur sina råtthål kacklat om genomförandet av en så kallad "II Kongress..." för att upphäva den första, rapande om att man där skulle slå fast "kampen" för ett Fredsavtal med fascisterna, folkmördarna och landsutförsäljarna, på detta sätt slukar de sina husbönders svarta lögner om "uppgivande" och "ånger" och schackrar med Ordförande Gonzalos namn.

Så anklagade vårt Parti dem i mars 95. Man kan inte acceptera det som går emot principer och internationella normer. Och därför, förkastar och fördömer vi dessa miserabla förrädare som har sålt sig för en grynvälling med avsikt att skada klassens och Partiets moral, men det kommer de aldrig att lyckas med. Och denna valhänta lögnhistoria misslyckades, som så många andra har misslyckats och så ska den lögnhistoria som de idag kokar ihop misslyckas; nu säger de: "att de skall presentera Ordförande Gonzalo i TV-kanalerna för den påstådda "fredsöverenskommelsen" och Kamrat Feliciano och de som framhärdar i kriget "övertygas och inte tvivlar" på vår anförares ord ... ... för "freden" har blivit till historisk nödvändighet ..." Dvs, OM de presenterar vår Anförare och "han bestyrker", kommer vi att blåsa av folkkriget? Nej, vi kommer inte att blåsa av Folkkriget. Det måste vara mycket klart att bakom allt detta står CIA:s (Nordamerikanska Underrättelsecentralen) ärkereaktionära hjärnors svarta händer, SIN:s, styrt av den ondsinta machiavellistiska landsförrädaren Montesinos, av de fascistiska och folkmördande Väpnade Styrkorna med Hermoza i spetsen och marionetten Fujimori; det är dessa bärsärkar till grottmänniskor, Cro-magnoner som genomför denna makabra praktik av sk "hjärntvätt", men, detta kommer inte att sluta bara sådär, Partiet och Folkkriget kommer att spränga dem i tusen bitar. Således, lögnhistorierna övertygade ingen och det kommer att vara samma sak med det som de kokar ihop nu, för vårt folk, idag mer medvetet än igår, kommer varken att låta sig överraskas eller luras.

De trodde att med gripandet av vår Anförare, Ordförande Gonzalo och en del av Centralledningen skulle vi inte kunna göra någonting och att de kunde förinta oss; därför, med denna fåfänga triumfalism som karakteriserar dem har de sjungit segersången mycket snabbt och de hade t.o.m. satt datum för frånfället, de sade: "95 kommer SL vara besegrat", men Folkkriget fortsatte och kommer att fortsätta sin ohejdbara marsch. Vad säger de nu? "2000 kommer SL vara besegrat" Det får vi allt se! De drömde och drömmer om att förinta folkkriget, men detta vidmakthålls trots svårigheter och tillbakagångar och det går framåt omintetgörande svarta kontrasubversiva fälttåg och operationer och bekämpande "lågintensitets kriget", förstörande lögnhistorien om "strategiskt nederlag".

2. KONTRAREVOLUTIONÄRT KRIG

Inför den systematiska utpressningskampanjen och denna fascistiska regerings ondsinta folkmordspolitik, ledda av yankee-imperialismen själv, är det en del av det psykologiska kriget och av planen för att mer förstärka det kontrasubversiva kriget som är på väg. Och det är huvudsakligen de fascistiska Väpnade Styrkorna som verkställer den, styrda av en klick med Hermoza Ríos i spetsen och rådgivna av Montesinos, en vulgär CIA-agent som uteslöts ur Armén för landsförräderi. Också deras polisiära styrkor såsom SIN, DINCOTE, GEO, osv. Dessutom hela den hop av förrädare och "ångerfulla" och angivare av alla slag som hjälper dem.

Vad eftersträvade de och vad eftersträvar de idag? De eftersträvar när det gäller det närliggande såsom tidigare, så förvirring, så pessimism och undergräva förbindelsen mellan massorna och folkkriget, de eftersträvar delning mellan ledarna och de ledda, mellan befäl och kombattanter, mellan FBA och folket, konkret eftersträvar de att skilja gerillan från massorna, de fortsätter baktala och bringa i vanrykte med falska beskyllningar mot vår Anförare, Ordförande Gonzalo. Vad säger de? "Ansvarig för mer än 25000 döda? Och, vem var det som dödade dem? Det är dem, de fascistiska och folkmördande Väpnade Styrkorna, denna klick ledd av Hermoza och Fujimori; de baktalar vårt Parti, vår FBA, den Nya Makten och folkkriget; detta förtjänar att avslöjas mer och brännmärka dem som miserabelt och bakslugt tjänar reaktionen och imperialismen som gemena legoknektar.

Perus Kommunistiska Parti varnar igen fascisten, folkmördaren och landsutförsäljaren Fujimori, de fega väpnade styrkorna, kyrkohierarkin, domare och byråkrater som borgar för folkmordet och deras stora marionettspelare imperialismen, huvudsakligen yankee-imperialismen, som står till svars för vår anförares liv och hälsa, för annars, om det händer honom något ska de betala med sina och alla sina besläktades liv, kosta vad det kosta vill. Och vi kräver att de rättigheter som tillhör krigsfångar respekteras krävande att de internationella organisationerna uttalar sig- såsom hela världen har sett och hört hur det Internationella Röda Korset, har spelat med i yankee-imperialismens och denna regim av fascistisk, folkmördande och landsutförsäljande diktaturs spel- till dem som det påstås åligga att övervaka uppfyllandet av elementära konventioner och juridiska normer som reaktionen själv har etablerat och säger sig respektera, bara som bevis ett exempel: tills nu tillåter de inte att han försvaras av sina advokater i egenskap av krigsfånge; tvärtom, en har de gement mördat, andra har de gjort så de försvunnit och förra året slängde de andra i fängelse endast för att de praktiserat det fria utövandet av rätten till försvar.

Vi avslöjar den ondsinta planen på gång att förinta vår Anförare, ledare, kader och partimedlemmar, kombattanter och massor, vilka fortsätter hålla sig fast och oböjliga som krigsfångar i att framhärda och fortsätta vägen, den enda vägen som är Folkkriget; politiska fångar och krigsfångar, huvudsakligen de sistnämnda dömda till fascistiska fängelser av obarmhärtig död, frysboxar för människor, som är värre än den tyska fascismens koncentrationsläger. Vi säger dem att allt de gjort och fortsätter göra, allt barbariskt och rått folkmord utfört av de ondsinta kriminella slaktarna och torterarna, militärer och poliser, ska inte förbli ostraffat.

Och vi varnar också tvärsäkert några av dem här i provinsen Leoncio Prado, som t.ex. överste "Vargas", kapten "Ali" m.fl. Sluta upp med att utöva psykologisk utpressning, ansättande och förföljande kommunisternas och revolutionärernas familjer, görande rollen som löjliga schamaner för att genom dem försöka knäcka dem och få dem att ge efter för att de ska överge våra led, att de ska förråda och tjäna deras svarta planer för tillfångatagande och förintande. Vi vet mycket väl var ni och era familjer bor. Och det måste vara mycket klart, att våra fiender aldrig kan vara våra "vänner". Partiet och Folkkriget kommer att krossa och förstöra dem.

3. ÖVERVINN KRÖKEN, UTVECKLANDE FOLKKRIGET!

Planen Övervinn... uppfyllde framgångsrikt de uppställda målsättningarna. Man har börjat komma ut ur kröken. Den stora avslutningen var hårtslående framgångsrik. Framhäv att man systematiskt har bekämpat "lågintensitetskriget" som fienden tillämpar och att man successivt och simultant har besegrat deras kontrasubversiva operationer och fälttåg. Framåtskridandet sker mitt under hård och skarp kamp. Och även om vägen är svår och går i sicksack, så segrar vi; därfdr att vi har ideologi som leder oss, marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande och Perus Kommunistiska Parti som leder oss. Det existerar Folkkommittéer och Stödbaser som man heroiskt vidmakthåller och som är framskjutna skyttegravar till stöd för den Nya Staten som blomstrar i vårt fosterland. Idag löser Folkkriget fullständigt övervinnandet av kröken och dess perspektiv är, dragande lärdom av de i det förflutna begångna felen, utveckla det mer för att erövra Makten i hela landet.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO, PARTIETS OCH REVOLUTIONENS ANFÖRARE!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
ÄRA ÅT MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE!
FOLKKRIGET SKALL OUNDVIKLIGEN SEGRA!
ÄRA ÅT ALTO HUALLAGAS HEROISKA FOLK!
VI KRÄVER DEN RÄTTVISA RÄTTEN TILL BESÖK AV SLÄKTINGAR, TILL FÖRSVAR SOM KRIGSFÅNGE FÖR VÅR ANFÖRARE ORDFÖRANDE GONZALO!
PERUS KOMMUNISTISKA PARTI OCH DET PERUANSKA FOLKET, KRÄVER AV DENNA FUJIMORIS REGIM AV FASCISTISK FOLKMÖRDANDE OCH LANDSUTFÖRSÄLJANDE DIKTATUR, ATT VÅR ANFÖRARE ORDFÖRANDE GONZALO PERSONLIGEN I DIREKT TV-SÄNDNING PRESENTERAS INFÖR NATIONELL OCH INTERNATIONELL PRESS OCH ATT HAN UTTALAR SIG OFFENTLIGT!
KRIGSFÅNGAR FRIHET!
POLITISKA FÅNGAR FRIHET!
KROSSA DEN VALHÄNTA LÖGNHISTORIEN OM "SPLITTRING" AV SL, UPPGIVANDE OCH ÅNGlR!
KROSSA OBEVEKLIGT LÖGNHISTORIEN OM "PACIFICERING OCH UTVECKLING"!
LEVE DEN ARTONDE ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGETS OÖVERVINNERLIGHET!.


 

 Återgett av MPP Januari 1999 PKP BAS-HUALLAGA

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRÖRELSEN PERU