OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

PROGRAM

Perus Kommunistiska Parti grundar sig på och vägleds av marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen och specifikt på gonzalos tänkande som skapande tillämpning av den allmängiltiga sanningen på den peruanska revolutionens konkreta förhållanden gjord av Ordförande Gonzalo, vårt Partis anförare.
Perus Kommunistiska Parti, den organiserade förtruppen för det peruanska proletariatet, som är en beståndsdel av det internationella proletariatet, antar mycket särskilt följande grundprinciper:

 • Motsättningen, den enda grundläggande lagen om den eviga materiens oupphörliga omvandling;
 • Massorna skapar historien och "Det är rätt att göra uppror";
 • Klasskamp, proletariatets diktatur och proletär internationalism;
 • Nödvändigheten av det marxist-leninist-maoistiska Kommunistiska Partiet som med fasthet tillämpar oberoendet, självbestämmandet och självförsörjningen;
 • Bekämpa oskiljaktigt och obevekligt imperialismen, revisionismen och reaktionen;
 • Erövra och försvara Makten med folkkriget;
 • Partiets militarisering och den koncentriska uppbyggnaden av revolutionens tre instrument;
 • Tvålinjerskampen som den drivande kraften i Partiets utveckling;
 • Konstant ideologisk omvandling och att alltid sätta politiken som befäl;
 • Tjäna folket och den proletära världsrevolutionen; och,
 • Absolut oegennytta och en riktig och korrekt arbetsstil.


Perus Kommunistiska Parti har kommunismen som slutmål; därför, givet att det nuvarande peruanska samhället är förtryckt och exploaterat av imperialismen, byråkratkapitalismen och halvfeodaliteten, har revolutionen en första demokratisk etapp, en andra socialistisk för att därefter utveckla successiva kulturrevolutioner. För närvarande utvecklar Partiet den demokratiska revolutionen med folkkriget, med det omedelbara målet att kulminera denna med erövringen av Makten i hela landet. Därför reser vi följande målsättningar:DEN DEMOKRATISKA REVOLUTIONENS ALLMÄNNA PROGRAM


1. NEDRIVNING AV DEN PERUANSKA STATEN, EXPLOATÖRERNAS DIKTATUR, LEDD AV STORBOURGEOISIEN, DE VÄPNADE OCH DE REPRESSIVA STYRKORNA SOM UPPRÄTTHÅLLER DEN, OCH HELA DESS BYRÅKRATISKA APPARAT.

2. SOPA BORT DET IMPERIALISTISKA FÖRTRYCKET, HUVUDSAKLIGEN DET YANKEE-IMPERIALISTISKA, DEN SOVJETISKA SOCIALIMPERIALISMENS OCH VILKEN SOM HELST IMPERIALISTISK MAKTS ELLER LANDS FÖRTRYCK; ALLMÄNT KONFISKERANDE AV DESS MONOPOL, FÖRETAG, BANKER OCH DERAS EGENDOM AV ALLA SLAG, UTLANDSSKULDEN INRÄKNAD.

3. FÖRSTÖR BYRÅKRATKAPITALISMEN, SÅVÄL DEN ENSKILDA SOM DEN STATLIGA; KONFISKERA ALLA DESS EGENDOMAR, TILLGÅNGAR OCH EKONOMISKA RÄTTIGHETER TILL FÖRMÅN FÖR DEN NYA STATEN, LIKALEDES MED ALLT DET MOTSVARANDE SOM TILLHÖR IMPERIALISMEN.

4. LIKVIDATION AV DEN HALVFEODALA EGENDOMEN OCH VARJE FORTBESTÅENDE MODALITET AV DEN SAMMA, GENOM ATT KONFISKERA DEN FÖR ATT ÖVERLÄMNA JORDEN TILL BÖNDERNA, HUVUDSAKLIGEN FATTIGBÖNDERNA, TILLÄMPANDE PRINCIPEN "JORDEN ÅT DEN SOM BRUKAR DEN".

5. RESPEKT FÖR DEN NATIONELLA BOURGEOISIENS, ELLER MELLANBOURGEOISIENS, EGENDOM OCH RÄTTIGHETER, SÅVÄL PÅ LANDSBYGDEN SOM I STADEN.

6. KÄMPA FÖR UPPRÄTTANDET AV FOLKREPUBLIKEN PERU, SOM KLASSFRONT BASERAD PÅ ARBETAR-BONDEFÖRBUNDET, LEDD AV PROLETARIATET, MED DET KOMMUNISTISKA PARTIET I SPETSEN; SOM FÖRVERKLIGANDE AV NY-DEMOKRATIN SOM FÖR FRAM EN NY EKONOMI, EN NY POLITIK OCH EN NY KULTUR.

7. UTVECKLA FOLKKRIGET SOM, MEDELST EN REVOLUTIONÄR ARMÉ AV NY TYP UNDER PARTIETS ABSOLUTA LEDNING, BIT FÖR BIT FÖRSTÖR DEN GAMLA MAKTEN, HUVUDSAKLIGEN DESS VÄPNADE OCH DESS REPRESSIVA STYRKOR, OCH TJÄNAR UPPBYGGANDET AV DEN NYA MAKTEN FÖR PROLETARIATET OCH FOLKET.

8. SLUTFÖR DEN PERUANSKA NATIONENS BILDANDE GENOM ATT VERKLIGEN ENA LANDET FÖR ATT FÖRSVARA DET MOT ALL IMPERIALISTISK OCH REAKTIONÄR AGGRESSION OCH BESKYDDA MINORITETERNAS RÄTTIGHETER.

9. TJÄNA DET PERUANSKA PROLETARIATETS UTVECKLING SOM DEL AV DEN INTERNATIONELLA ARBETARKLASSEN, BILDANDET OCH FÖRSTÄRKANDET AV SANNA KOMMUNISTISKA PARTIER OCH DERAS ENANDE I EN ÅTERUPPSTÅNDEN INTERNATIONELL KOMMUNISTISK RÖRELSE UNDER VÄGLEDNING AV MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN; ALLT FÖR ATT PROLETARIATET SKALL UPPFYLLA SIN STORA HISTORISKA UPPGIFT SOM SISTA KLASS.

10. FÖRSVARA DE FRIHETER, RÄTTIGHETER, FÖRMÅNER OCH ERÖVRINGAR SOM ARBETARKLASSEN OCH MASSORNA HAR UPPNÅTT TILL PRISET AV SITT EGET BLOD, ERKÄNN DEM OCH GARANTERA DERAS AUTENTISKA GILTIGHET I EN "DEKLARATION OM FOLKETS RÄTTIGHETER". RESPEKTERA SÄRSKILT RELIGIONSFRIHETEN, MEN I DESS FULLSTÄNDIGA OMFATTNING, SÅVÄL TRO SOM ICKE-TRO. BEKÄMPA LIKALEDES VARJE FÖR DE FOLKLIGA INTRESSENA SKADLIG BESTÄMMELSE, OCH ÄNNU MER VARJE FORM AV GRATISARBETE ELLER PERSONLIG BÖRDA OCH DE BETUNGANDE SKATTERNA SOM FALLER PÅ MASSORNA.

11. VERKLIG JÄMLIKHET FÖR KVINNAN, EN BÄTTRE FRAMTID FÖR UNGDOMEN; SKYDD FÖR MODERN OCH BARNDOMEN; RESPEKT OCH STÖD ÅT ÅLDERDOMEN.

12. EN NY KULTUR SOM STRIDSVAPEN FÖR ATT KONKRETISERA NATIONALITETEN, SOM TJÄNAR FOLKMASSORNA OCH VÄGLEDS AV PROLETARIATETS VETENSKAPLIGA IDEOLOGI. LÄGG SÄRSKILD VIKT VID UTBILDNINGEN.

13. STÖD DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS, DE FÖRTRYCKTA NATIONERNAS OCH VÄRLDSFOLKENS KAMPER; GENOM ATT KÄMPA MOT SUPERMAKTERNA, FÖRENTA STATERNA OCH SOVJETUNIONEN, IMPERIALISMEN I ALLMÄNHET, DEN INTERNATIONELLA REAKTIONEN OCH ALLA TYPER AV REVISIONISM; OCH I DETTA UPPFATTA DEN PERUANSKA REVOLUTIONEN SOM EN DEL AV DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN.

14. KÄMPA IHÄRDIGT OCH HJÄLTEMODIGT FÖR DEN DEMOKRATISKA REVOLUTIONENS FULLSTÄNDIGA OCH TOTALA SEGER I HELA LANDET, OCH DÅ DENNA ETAPP ÄR SLUTFÖRD, GÅ OMEDELBART, UTAN NÅGOT SOM HELST AVBROTT, ÖVER TILL DEN SOCIALISTISKA REVOLUTIONEN FÖR ATT, TILLSAMMANS MED DET INTERNATIONELLA PROLETARIATET, DE FÖRTRYCKTA NATIONERNA OCH VÄRLDSFOLKEN, GENOM KULTURREVOLUTIONER, FORTSÄTTA MÄNSKLIGHETENS MARSCH MOT DESS SLUTMÅL, KOMMUNISMEN.

Men tagande i beaktande att den demokratiska revolutionen i landet genomgår en period som karakteriseras av:


1) Fördjupande av det peruanska samhällets allmänna kris, huvudsakligen byråkratkapitalismens;
2) Större reaktionarisering av staten, idag med en fascistisk och korporativistisk APRA-regering, med folkmördaren García Pérez i spetsen;
3) Klasskampens skärpning, massorna åtar sig mer nödvändigheten av att kämpa och göra motstånd;
4) Folkkriget utvecklar sig livskraftigt och växande; och,
5) Folket behöver en Folkrepublik uppbyggd enligt Ny-demokratins principer.


 

1988 PKP-Centralkommittén

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRÖRELSEN PERU