OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

 

ENA FOLKET MOT DEN FASCISTISKA,
LANDSUTFÖRSÄLJANDE OCH FOLKMÖRDANDE
DIKTATUREN, UTVECKLANDE FOLKKRIGET MER

 

I. ENA FOLKET MOT DEN FASCISTISKA,
LANDSUTFÖRSÄLJANDE OCH FOLKMÖRDANDE
DIKTATUREN, UTVECKLANDE FOLKKRIGET MER.
NY PLAN INOM ATT BYGGA UPP MAKTERÖVRINGEN.

POLITISKA GRUNDER.

INTERNATIONELLT LÄGE

Imperialismen är en koloss på lerfötter, som ohjälpligen kommer att gå under; så är yankee-imperialismen som handlar som internationell gendarm en papperstiger som försöker förlänga sin dödskamp genom att resa ruttna och uråldriga fanor av "NY-LIBERALISM", "MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER", "BORGERLIG DEMOKRATI", bajonetternas fred och eklektisk och idealistisk pragmatism; för den har inte och kommer inte heller att ha något nytt att erbjuda; papperstigrar som försöker söva och skrämma massorna genom att tillämpa dubbelpolitiken: De "MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNAS" politik. Denna politik som den idag reser är imperialismens, borgarklassens och världsreaktionens rättigheter. Bluffen med den falska freden som den agiterar för, den söker söva massornas medvetenhet för att göra allt för att hävda sin hegemoni som första supermakt i världen. Den fred den erbjuder är bajonetternas, dödgrävarnas, slaveriets fred; yankee-imperialismen är den störste vapenförsäljaren i världen, den är en papperstiger som visar sig högmodig och utpressande; hela tiden förfäktande sin reaktionära och misslyckade teori om att vapnen avgör allt.

De ekonomiska, handels- och finanskriserna som konstant skakar om det imperialistiska systemet bekräftar fullständigt hundrafemtio år efter framträdandet av det Kommunistiska Manifestets, av Marx' och Engels' tes, sökande dölja dess innehåll för en ny omfördelning av världen.

Den så kallade "Kampen mot narkotikahandeln" är en annan imperialistisk dubbelpolitik och en förevändning för att på världsnivå tillämpa dess kontrarevolutionära "Lågintensitetskrigs"-strategi och för att kväva revolutionen i huvudsak i den tredje världens länder; dessutom, att vara instrument för att underkuva de förtryckta nationerna. Barry McCaffrey är inte en "segerrik general" utan en inkräktare som besegrades och slängdes ut ur Vietnam.

Så fortsätter de med sin kontrarevolutionära offensiv, viljande sopa bort allt det som innebär revolution; men denna är och kommer att vara den historiska och politiska tendensen, och huvudsakligen idag mer än någonsin kämpa för att sätta maoismen som befäl och vägledning för den Proletära Världsrevolutionen, alstrande militariserade Marxist-Leninist-Maoistiska Kommunistiska Partier och att de går till att tillämpa Folkkriget på hela klotet; dessa är förutsättningarna för att revolutionen ska gå framåt och segra.

NATIONELLT POLITISKT LÄGE.

Byråkratkapitalismen har inom sin lag att evolutionera den gamla staten endast uppnått övergående och delvisa förbättringar till vinning endast för en handfull inhemska och utländska exploatörer; och den allmänna kris som tär på dem blev endast övertäckt och det löser inte dess kritiska väsen, det är omöjligt att den övervinner den och för att gynna denna handfull blodsugare har de varit tvungna att ställa sig på knä inför imperialismen, huvudsakligen yankee-imperialismen, och sänka ner hela det peruanska folket djupare i misären. Fujimoris och Hermoza Ríos' regering är den mest ohämmat pro-imperialistiska tills idag, den mest folkmördande, landsutförsäljande; inflationen tyglad och "sminkad" för att visa upp framgångar. Om "konjunkturnedgången", reaktiveringen har varit minimal, arbetslösheten stiger allt mer varje dag, lönerna på marknivå, skatterna och de offentliga avgifterna bland molnen, fattigdomen har ökat: inför detta delar regeringen ut smulor och utvecklar sin demagogiska civilhandling [acción civica, motsats till acción de guerra = krigshandling vilket är det armén normalt sysslar med, övers.].

Fattigdomen har inte reducerats, håll i åtanke att vi är i årtiondets andra hälft och fördjupandet av byråkratkapitalismens kris är förutsebar; det finns flera element av bourgeoisien som säger: "detta år och det som kommer, kommer att vara svåra", "vi har problemet med den asiatiska krisens återverkan", "betalandet av utlandsskulden", "fallet på metallpriserna", "fenomenet El Niño"; man säger till folket: "offra er för en bättre morgondag" men det har redan gått sju år och den bättre morgondagen kom aldrig; den kommer heller aldrig att att komma under detta system, under denna godsägar-byråkratstat. Så utvecklar denna regering sin plan om massiv sterilisering, vilket innebär ett större folkmord, anstiftat av yankee-imperialismen, genom den interamerikanska utvecklingsbyrån (AID). Allt demagogiskt och röstvärvande schackrande som marionetten Fujimori gör med de problem som massorna har måste fördömas. Med "fenomenet El Niño" ville han stoltsera med några åtgärder i norr, men problemen för honom har brutit fram på alla håll och kanter. Det är denna regerings ansvar, att inte ha vidtagit alla åtgärder, trots att den hade kännedom om att situationen skulle bli allvarlig.

Angående den statliga restruktureringen har de inte kunnat göra framsteg som de ville sedan den femte april nittiotvå, under yankee-imperialismens beskydd med en långsiktig plan, gick de till att utveckla en fascistisk diktatur inom processen av absoluta centralisering, för att bättre tillämpa "lågintensitetskriget"; fascistisk diktatur med mask av "demokrati"; den är fascistisk för det dolda förnekandet av parlamentet: å ena sidan deskrediterar och undergräver de det, och å andra sidan använder den det som en kloak för att tömma ut de lagar som den behöver; även om de viktigaste lagarna dekreteras genom den utövande [makten, övers.]; den är fascistisk för förnekandet av hela det demoliberala regelverket, trampande på sin konstitution och alla lagarna när de får lust; således har några medlemmar ur själva reaktionen eller även ur den motsatta fraktionen sagt att "vi upplever en permanent statskupp", "det finns ingen rättsstat", osv.

Man håller på med en fascistisk reorganisering av den juridiska makten [som i Sverige kallas "rättsväsendet", dvs domstolar o. dyl., övers.] som förs fram av en mörk marinofficer som var säkerhetsman hos Velasco, det är inte en tillfällighet att andra anhängare av Velascos fascistiska regim befinner sig i skuggan av den nuvarande regeringen; de manipulerade och bedrägliga valen är instrument för att föreviga sig i regeringen; och, den s.k. "oppositionen" är kören som hjälper till att "legitimera" detta missfoster med "direkt demokrati"; korporativismen ser vi organiserad som militariserad korporativisering och förbunden med "lågintensitetskriget", sammanfogad med blod och eld, i skydd av bajonetterna och folkmordet, tvingande och pressande massorna genom de s.k. "självförsvarskommittéerna", bonde- och stads-rondas, korporativism som presidentministeriet driver fram genom COFOPRI, FONCODES, INADE, utvecklingskommittéer, osv. När det gäller dess ideologiska grund, vulgär pragmatism och gemen eklekticism, tillämpar de systematiskt "ljug, ljug så något stannar kvar" (Hitler); fascism som drivs fram huvudsakligen av de väpnade styrkorna, fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande; dessa väpnade styrkor som utgör den gamla statens ryggrad, agerar idag som politiskt parti, militariserat, kompletterat av SIN, mesnadas, bonde-rondas; väpnade styrkor som styrs av en klick med Hermoza Ríos och Montesinos, en vulgär agent åt CIA (Amerikanska Underrättelsecentralen) utkastad ur den reaktionära armén för landsförräderi, i spetsen. Det är de fascistiska väpnade styrkorna som är de vilka för fram kampanjen för sin marionetts omval.

Om frågan om gränsen med Ecuador, båda regeringarna och deras väpnade styrkor använder problemet för att klänga sig fast vid makten, kallande till "nationell enhet", för att tysta ner ifrågasättandet av deras fördärvbringande planer. Vi varnar hela folket att den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande diktaturen som enligt sina begär och inför imperialismens tryck, intrigerar för att ännu en gång ge bort delar av vårt fosterländska territorium. Om "återbefolkningen", först ödelade de landsbygden genom att tillämpa de tre allt "stjäl allt, bränn allt och döda allt", och folkmordet för att bilda mesnadas och kärnbyar siktande mot att skilja gerillan från massorna; idag inom lågintensitetskriget, tillämpande den militariserade och fascistiska återbefolkningen med mesnadas i spetsen, för att kontrollera massorna; om den s.k. folkförsvararen [motsvaras ungefär av JO i Sverige, övers.], denne försvarare är en kniv i folket och agent för den fascistiska diktaturen; avslöja honom liksom hans medbrottsling Lansier, en utländsk präst, imperialismens agent: privilegierad att frige de som de aldrig skulle ha fängslat och om de gör det idag så är det för att försöka maskera deras folkmördande karaktär, medan de gav amnesti åt illasinnade militärer; militärer som är slaktare och torterare, de drömde och drömmer om att förinta folkkriget; men detta vidmakthålls och går framåt trots svårigheterna och motgångarna, omintetgörande svarta fälttåg och kontrasubversiva operationer, bekämpande det s. k. lågintensitetskriget, förstörande lögnhistorier om "strategiskt nederlag". Den demokratiska vägen, den revolutionära situationen i återaktivering alstrar ökandet av förkastandet av och oppositionen mot den fascistiska regimen; folkkriget är folkets väg till sin frigörelse och erövrandet av ett nytt samhälle; Folkrepubliken av Ny-Demokrati (FRND), massorna är ett stridsfält, reaktionen kacklade om dess nederlag och tvingades äta upp sina ord; när det gäller den s. k. "Aries"-operationen, sade de att folkkriget gick mot sitt slut men operationen misslyckades så som så många andra misslyckades "Tauro", "Caminante", "Cazador", "Rastrillo Ett", "Rastrillo Två", "Rastrillo Tre", "Rastrillo Fyra", "Ene Ett", "Ene Två", "Ene Tre", "Ene Fyra", "Ene Fem", "Huracan", "Razhuillca", "Vizcatan Ett", "Vizcatan Två", "Kuruinze", "Exterminador", "Cojo Ett", "Cojo Två", osv., osv., slagna av Folkkriget. Och även om vägen är svår och sicksackande, så kommer vi segra för vi har överlägsen ideologi Marxismen-Leninismen-Maoismen, Gonzalos Tänkande och ett Kommunistiskt Parti som leder oss, Folkkommittéer och Stödbaser, som vidmakthållas heroiskt och är framstående skyttegravar för den Nya Staten som blommar i vårt fosterland. Idag tjänar Folkkriget fullständigt till övervinnandet av kröken och till dess lysande perspektiv dragande lärdom av i det förflutna begångna felen, det som nu åligger att göra är att utveckla det mer för att erövra Makten i hela landet.

I. BOKSLUT ÖVER TILLÄMPNINGEN AV PLANEN: ÖVERVINN KRÖKEN UTVECKLANDE FOLKKRIGET

Planen "Övervinn kröken, Utvecklande Folkkriget", uppfyllde framgångsrikt de uppställda målsättningarna. Man har börjat att komma ut ur kröken. Massorna börjar gradvis att aktivt sluta upp. Några av reaktionens talesmän säger "återkomst", "de har organiserat sig", "de har utvidgat sitt operationsområde", "de har kommit ut ur reträtten". Framhäv att man systematiskt har bekämpat lågintensitetskriget, som fienden tillämpar och att man successivt och simultant har besegrat deras operationer och kontrasubversiva fälttåg: framåtskridandet sker mitt under hård och segsliten kamp, vårt centrum är att kämpa, man har i blod och eld försvarat folkkommittéerna och Stödbaserna; den stora avslutningen, den var framgångsrik och hårtslående; dra positiva och negativa lärdomar; höj upp det selektiva tillintetgörandet och det större sabotaget och driv fram arbetet i städer.

II UPPBYGGNAD

Partiet uppfyller sin roll, det går delvis framåt …………….. utrensning …………… revisionismen bekämpas som huvudfaran.

Folkets Befrielsearmé är ryggraden i den nya Fronten Nya Staten.

Vi har gått framåt i att utveckla Frontpolitiken och rätta flera fel som tidigare begåtts, likaledes med upplösandet av mesnadas, val av måltavlor, undvik excesser, framsteg i den nya ekonomin.

III. FÖRBEHÅLLET ÄNDAMÅL.

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

1998 PKP

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRÖRELSEN PERU