OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

AKTIONER AV FOLKETS BEFRIELSEARMEI DEPARTAMENTEN
SAN MARTIN, HUANUCO OCH UCAYALI

JANUARI-AUGUSTI 1998

 

DEPARTEMENTET SAN MARTIN


Väpnad agitation och propaganda

22JAN98 FBA sätter upp fanor på huvudporten till läroverket Mesones Muro och på huvudtorget i bostadsområdet Pishuaya, liksom man genomför målningar på olika hus.

17FEB98 Kämpar i FBA hejdade transportfordon, liksom de mobiliserade och politiserade massorna på höjden på orten Ramal de Cachiyacu, San Martín.

24FEB98 Kämpar i FBA, hejdade fordon i höjd med Marginal-motorvägen, byn Cachiyacu-Tocache-San Martín. Genomförande målningar i desamma.

27FEB98 FBA samlade massorna i byn "Los Cedros" Tocache-San Martín.

27FEB98 FBA hejdar och genomför målningar på fordonet tillhörande företaget Distribuidora Sibarita Micasu ERL, i höjd med Marginal-motorvägen, mellan Nuevo Progreso och Madre Mía, Tocache-San Martín, byn Cachiyacu-Tocache.

13MAR98 FBA hejdar på orten Puerto Pizana, distrikt La Pólvora-San Martín, ett fordon, mottagande massornas stöd för folkkriget.

12MAJ98 FBA blockerar Marginal Norte-motorvägen höjd Km 08, orten Ramal de Aspuzana och Pucayacu-Tocache-San Martín.

13MAJ98 FBA genomför målningar mellan Km 07 och 08 av Marginal-motorvägen i riktning mot orten Tocache-San Martín; paroller rörande: Krossa den HOL, M.L.M., Val NEJ, folkkrig JA, politiska fångar frihet, krigsfångar frihet, Försvara Ordförande Gonzalos liv.

27MAJ98 FBA mobiliserade och politiserade i höjd med motorvägen (Marginal) mellan orterna Uchiza och Monzón, San Martín, massorna i zonen.

13JUL98 FBA hejdade fordon och genomförde målningar på Marginal-motorvägen i höjd med byn Iscote, La Pólvora-Tocache-San Martín, och i byn genomförde man en folkförsamling.

25 till 29 FBA mobiliserade och politiserade befolkningen i Sión, Mariscal Cáceres-San Martín, mot självförsvarskommittéerna. Senare dragande sig tillbaka i riktning mot byn El Valle-Campanilla.

Gerillastrid

17FEB98 Kombinerade patruller ur armén och polisen konfronterade ett kompani ur FBA på höjden vid byn Ramal de Cachiyacu, en soldat blev skadad.

26MAR98 Patruller ur Armén hade en konfrontation med ett kompani ur FBA i byn La Unión, distrikt La Pólvora, provins Tocache-San Martín, orsakande reaktionen 4 skadade.

28MAR98 FBA frambringade en konfrontation i byn Nuevo Porvenir YAHUARACHI-distrikt Pólvora-provins Tocache-San Martín orsakande reaktionen skadade.

26JUN98 FBA gör infall i den mindre orten Bambamarca, Tocache-San Martín där man genomförde målningar och man klistrade upp propaganda till förmån för Partiet.

28JUN98 FBA, gick in i orten Sin Sin, mindre ort i Bambamarca, Tocache-San Martín, genomförande målningar och klistrande upp affischer.

08JUL98 En patrullbåt från polisen ansattes när den förflyttade sig längs floden Huallabamba i höjd med sektorerna kallade Guayaquil och Monte Bravo-Huicungo-Mariscal-Cáceres-San Martín orsakande den materiella skador.

08JUL98 FBA gör bakhåll mot en patrull ur Armén i utkanterna av orten Bambamarca, San Martín orsakande 3 skadade.

31JUL98 Ett kompani ur FBA, tog kontrollposten Churo-Parque Nacional del Río Abiseo-Mariscal Cáceres-San Martín.

08AUG98 FBA lett av Partiet tar Plaza de Armas i Saposoa, provins El Dorado-San Martín; där de ansatte PNP-Saposoas anläggningar, genomförde målningar, flygbladsutdelningar, resulterande i en polisofficer och två civila skadade, och tre civila döda.

13AUG98 En konfrontation ägde rum i Ravinen San Francisco, distrikt Regis-San Martín, mellan en polis- och armépatrull och ett kompani ur FBA.

13AUG98 FBA och en armépatrull hade en konfrontation i Ravinen San Francisco, distrikt Regis-San Martín, en officer ur Armén blev dödad och en soldat skadad.

Selektiva tillintetgörelser

24MAR98 Kämpar ur FBA samlade befolkningen i byn Nueva Arequipa, i distriktet Nuevo Progreso-Tocache, där de tillintetgjorde en kollaboratör.

27MAR98 FBA tillintetgjorde två kollaboratörer i byn "Fray Martín", Nuevo Progreso, provins Tocache-San Martín.

06MAJ98 FBA går in i byn La Merced Ishanga-Tocache-San Martín, fortskridande med att samla massorna på Plaza Central, där de avrättade en tjuv.

09MAJ98 FBA går in i byn La Merced Ishanga-Tocache-San Martín, med syftet att tillintetgöra en kollaboratör.

02JUN98 FBA tillintetgör kollaboratör i byn Bellavista-San Martín

28JUN98 FBA tillintetgör i Puerto Alto Magote, Tocache-Nuevo Progreso-San Martín två tjallare och en infiltratör i PKP.

03JUL98 FBA ansätter ombord på en liten lastbil en Arméns kontrollpost TOCACHE-SAN MARTÍN

08AUG98 FBA tar distriktet Pasarraya-el Dorado-San Martín (en och en halv timme från staden Saposoa) där man avrättade provinsborgmästaren i Huallaga, likaledes, genomförde man målningar.


DEPARTEMENTET HUANUCO


Agitation och propaganda

24MAR98 FBA genomförde agitations- och propagandaaktioner på idrottsplanen i orten Santa Lucía-distrikt José C y Casatillo-Huánuco.

04MAJ98 FBA blockerar Marginal-motorvägen i höjd med orten Puente Pacae Aucayacu-José Crespo y Castillo-Huánuco, kvarhållande kollektivtrafikfordon och politiserande, efter vilket man drog sig tillbaka i riktning mot byn Alto Pacae.

20MAJ98 FBA genomför blockader i höjd med Marginal-motorvägen. I höjd med orten Puente Durand Chinchao eller Chinchavito, Acomayo-Huánuco och ansatte en liten polislastbil som tillfälligtvis färdades genom platsen.

25JUN98 FBA tar byn Pampas, Padre Abad, Aguaytíca-Huánuco. Där politiserar de massorna.

Gerillastrid

14FEB98 En polispatrull sprängdes med "cazabobos", tillintetgörande en polis och skadande flera av dem på orten Fundo Rico, José Crespo y Castillo-Leoncio Prado-Huánuco.

04MAR98 Tagande av byn Honorio Delgado, Pachitea-provins Puerto Inca-Huánuco.

21MAR98 FBA hade en konfrontation med Armén i byn Río Frío, Angashyacu, Aucayacu, provins Leoncio Prado, Huánuco.

19APR98 Tagande av samhället Palo Huimba-Monzón-Huamalíes-Huánuco, samlande befolkningen med syfte att genomföra en folkförsamling.

24APR98 Tagande av byn Sachabaca, Monzón-Huamalíes-Huánuco, och blockerar motorvägen som leder till sagda plats genomförande målningar på två fordon med PKP:s vägledande paroller, liksom de grep två soldater ur peruanska armén, vilka senare sattes på fri fot.

26APR98 Gör bakhåll mot en armépatrull som förflyttade sig i ett fordon i närheten av byn Palo Huimba-Monzón-Huamalíes-Huánuco. Två soldater och tre civila blev skadade.

22MAJ98 Tagande av byn Puente Durand-Chinchao-Leoncio Prado-Huánuco och genomförande av en folkförsamling med invånarna på platsen; likaledes blockerade de Marginal-motorvägen, konfiskerade livsmedelsprodukter från en lastbil, drog sig därefter tillbaka i riktning mot höjderna i provinsen Acomayo.

02JUN98 FBA gör bakhåll på Puente Voladizo, Chinchao-Leoncio Prado-Huánuco, mot två fordon från Polisen då de gav sig av till staden Huánuco, orsakande materiella skador på dessa fordon och 4 skadade.

03JUN98 FBA genomförde i sektorn Bella Alta, Mariano Dámaso Beraún-Leoncio Prado-Huánuco, ansättningsaktioner mot en polispatrull.

12JUL98 Gör bakhåll mot en militärpatrull i Tocache i en sektor av orten Paraíso Cholón, Marañón-Huánuco där en soldat blev dödad.

15AUG98 En militärpatrull som förflyttade sig genom utkanterna av byn Rondos, Monzón-Leoncio Prado-Huánuco, hade en konfrontation med en pluton ur FBA.

Selektiv tillintetgörelse

05FEB98 Tagande av byn Santa Lucía-Tulumayo och tillintetgör tjallare.

28FEB98 Tagande av byn Angashyacu, Marginal-motorvägen, provins Leoncio Prado-TM. Mobiliserande och politiserande massorna för "ERÖVRANDET AV MAKTEN", "BEFRIANDE AV ORDFÖRANDE GONZALO" och "KRITIKEN MOT FAMILJEPLANERINGEN" likaledes genomförde man målningar på husväggarna med parollerna "FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV, "FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN", "POLITISKA FÅNGAR FRIHET" och andra. Senare genomförde de en Folkdomstol mot två "tjallare", vilka senare avrättades.

06MAR98 FBA blockerar och hejdar fordon på Marginal-motorvägen i höjd med byn Mohena, Angashyacu-provins Leoncio Prado-TM. Därefter gjorde de målningar med följande paroller: "LEVE ORDFÖRANDE GONZALO", "FRIHET FÖR DE POLITISKA FÅNGARNA" och klistermärken med parollerna "POLITISKA FÅNGAR FRIHET", "KRIGSFÅNGAR FRIHET" för att därefter fortsätta med att i Puerto de Mohena (Río Huallaga) sätta eld på ett fordon tillhörande Företaget ELECTROCENTRO SA. Likaledes tillintetgjorde de i denna väpnade aktion en SIE-tjallare.

07MAR98 Tar Pueblo de Cahua Huánuco och tillintetgör en fredsdomare.

01APR98 Blockerade Motorvägen i höjd med Puente Pacae, distrikt José Crespo y Castillo-Leoncio Prado-Huánuco där de genomförde en folkförsamling för att senare tillintetgöra Ordföranden för Utvecklingskommittén på sagda ort.

22APR98 Tagande av Caserío Huagracancha Ratacocha, Santa María del Valle-Huánuco, där de tillintetgör en trasproletär och tjallare till ordningsstyrkorna.

MAJ98 Tagande av byn El Porvenir de Morona, Daniel Alomía Robles (eller orten Padre Felipe Luyando). Leoncio Prado-Huánuco där de tillintetgör tjallare.

28MAJ98 Gör infall i byn Puente Durand-Chinchao-Leoncio Prado-Huánuco, och tillintetgör kollaboratör.

28MAJ98 Tagande av byn Puente Pacae, Marginal-motorvägen, vägsträckan Tingo María-Aucayacu och tillintetgör tjallare.

07JUL98 FBA hejdade flera transportfordon i närheten av Puente Durand-Chinchao-Leoncio Prado-Huánuco, genomförande målningar på fordonen.

14JUL98 Tagande i byn Santa Ana eller Río Santa Monzón, Huamalíes-Huánuco, där de tillintetgjorde den ställföreträdande guvernören.

26JUL98 FBA tillintetgör i sektorn Huancaturpa, mindre orten Piquiray, Umari-Pachitea-Huánuco, en tjallare.

Sabotage

25JUL98 Kombattanter ur FBA genomförde aktioner i Sektorerna Pacae, Angashyacu och Río Frío i distriktet José Crespo y Castillo, Leoncio Prado-Huánuco, rivande TAT N° 106 107 och 108 och stängande av strömtillförseln i Aucayacu, likaledes genomförde de målningar på fasaden till CE N° 152682 Angashyacu med texter rörande "RÖSTA INTE" "FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV", FRIHET ÅT DE POLITISKA FÅNGARNA", "VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO VISAS UPP I TV OCH FÅR BESÖK AV SLÄKTINGAR" "POLITISKA FÅNGAR OCH KRIGSFÅNGAR FRIHET"


DEPARTEMENTET UCAYALI


Väpnad agitation och propaganda

16JAN98 Tar orten Boqueró Aguaytía-Padre Abad-Ucayali, mobiliserande och politiserande massorna.

15MAR98 Blockerar vid Km 177 på Federico Basadre-motorvägen på en vägsträcka av 180 meter, genomförande målningar.

13MAJ98 FBA förflyttar sig längs Río Santa Ana, Padre Abad-Ucayali, politiserande massorna.

10JUN98 Blockerar omgivningarna till Km 136 av CFN, en plats känd som Leche Vinagre, mobiliserande och politiserande massorna.

18JUN98 Tagande i sektorn Santo Tomás (eller San Pedro) Aguaytía-Padre Abad-Ucayali, genomförande folkförsamling.

07JUL98 Målningar i byn Guacamayo, i höjd med Km. 155.

08JUL98 Blockad och målningar i båda riktningarna av CFB, höjd med Km. 196, omgivningarna av Puente Previso, Padre Abad-Ucayali.

23JUL98 I byn Tangaraná Aguaytía Padre Abad-Ucayali, mobiliserades och politiserades massorna.

Gerillastrid

01MAJ98 Tagande av trävaruhandlarbaracken vid stranden av floden Paujil, Ucayali.

26MAJ98 Två (02) polisfordon gjordes bakhåll mot i höjd med bron Guacamayo Km 135 av Federico Basadre-motorvägen. Padre Abad, Ucayali fordonen fick materiella skador och tre poliser blev skadade.

06JUN98 Bakhåll (i höjd med Km 138 av Federico Basadre-motorvägen, mindre orten San Pedro de Chío, Dist. Irazola, Padre Abad, Ucayali mot en polispatrull, framkallande en konfrontation. Till följd av denna aktion blev en polisofficer skadad, och fordonen brändes delvis upp.

10JUN98 Tagande av byn San Pedro Km 47, CFB-distrikt Campo Verde-provins Coronel Portillo-Ucayali, där de genomförde en folkskola med alla ortens invånare närvarande.

10JUL98 Ansättande under 12 minuter av Polisens och Marinens (belägen mittemot polislokalen) anläggningar i orten Alexander Von Humboldt. Km 86, CFB-Padre Abad, Agyuaytía.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . .. . . .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
(*) RN..


 

JANUARI 1999 PKP

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRĂ–RELSEN PERU