OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP ansvarar för eventuella översättningsproblem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

PERUANSKA FOLK!

LEVE 78-ÅRSDAGEN AV DEN HJÄLTEMODIGE KOMBATTANTENS, PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS, GRUNDANDE!

FÖRENA ER UNDER MAOISMEN TILLÄMPANDE GONZALOS TÄNKANDE!

Perus Kommunistiska Parti firar idag, den 7 oktober, 78-årsdagen av vårt grundande, med optimismen i topp och med absolut övertygelse i marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, vår Partiets Enhetsbas, den Allmänpolitiska Linjen och det kommunistiska Programmet; vi uttrycker än en gång vår hälsning till människorna på landsbygden, till arbetarna och de arbetande som under de värsta livs- och arbetsförhållanden kämpar för sina rättigheter och dagskrav, till de progressiva intellektuella som i gatukamp rycker till sig rättigheter och tillsammans med bönder, arbetare och själva den nationella bourgeoisien kämpar och gör motstånd för sina rättigheter, vilka trampats på under århundraden. Vi har vårt obrytbara löfte och fortsätter med den peruanska revolutionens ännu olösta uppgifter; det är de marxist-leninist-maoistiska, gonzalos tänkande kommunisternas och revolutionärernas arbete. Detta är vad vi gör och fortsätter att göra.

Imperialismen, huvudsakligen yankee-imperialismen, i sin hegemonistiska iver och som den store gendarmen, kastar sig åter över de förtryckta nationerna i världen, speciellt i Mellanöstern (Irak, Afghanistan, Palestina, Libanon, Iran, etc.) och Latinamerika (med ACLA och dess TLC[1]). Dess målsättning: utöka sitt politiska inflytande, konsolidera sin ekonomiska, kommersiella och militära kontroll och säkra sina interna behov för årtionden framåt, till priset av folkens och nationernas hunger, misär och ökande fattigdom. I vårt land finns en ny och tjänstvillig regering ledd av folkmördaren Alan Garcia, ännu en pro-yankee från topp till tå, ännu mer landsutförsäljande och demagogisk. Kommer detta kanske att förändra landets situation? Nej, de förbereder sitt - storbourgeoisiens och godsägarnas - frihandelsavtal och sönderstyckar nationen ännu mer; inför detta: Förbered det väpnade motståndet för att försvara jorden med folkkrig!

BEKÄMPA OCH GÖR MOTSTÅND MOT FÖRENTA STATERNAS PLANER FÖR IMPERIALISTISK HEGEMONI I MELLANÖSTERN, ASIEN OCH LATINAMERIKA! MOT STORBOURGEOISIENS OCH GODSÄGARNAS FRIHANDELSAVTAL!

Överallt ser vi att den ovedersägliga sanningen bekräftas, att länderna vill ha sin självständighet, nationerna sin befrielse och folken revolution. Gonzalos tänkande lär: ”I mellanöstern finns det en skarp och hård tävlan mellan imperialistiska supermakter och makter, vilka förs samman av denna tävlan om kontroll över det stora oljecentrum som denna zon utgör i världen.” Ordförande Mao lär att imperialismen inte kan bestå länge då den begår alla typer av illgärningar. De ockuperar kolonier och halvkolonier med sina styrkor och hotar freden med atomkrig. Det finns uppror från världens folk, men imperialismen lever ännu. Den håller emot i sitt utdragna lidande och kastar sig ostraffat över Asien, Afrika och Latinamerika. Vi måste få slut på dessa illgärningar. Leve det arabiska folkets kamp!

Förenta staterna invaderar Irak, ett land som producerar två tredjedelar av världens kolvätereserv, de rättfärdigar sin aggression och sitt folkmord med sin fars om ”en vagga för terrorister” och ”fabriker för massförstörelsebomber”. Kontrollen över gasen i Afghanistan och oljan i Irak är nyckelfrågor i denna region, och med detta vill yankees utöva inflytande över Europas och Asiens ekonomier, som är de huvudsakliga konkurrenterna i uppdelningen. Framhäv det hjältemodiga arabiska folkets väpnade motstånd och den världsomfattande protesten mot Förenta staterna och dess ökända allierade (Italien, England, Frankrike, Japan, etc.). De har iscensatt en militär offensiv mot Libanon och Israel har varit aggressionsinstrumentet. Det förvånar oss inte, eftersom Israels regering är yankees nickedocka, som tillsammans med Turkiets reaktionära regering tillämpar en militär plan för strategisk kontroll över hela Libanons västkust.

2004 utvecklar de sitt ”Samarbetsinitiativ” med medverkan av Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Marocko och Tunisien. Utmärkt!  Mellanöstern och Främre Asien i ”världskampen mot terrorismen” under förevändning att ”bidra till säkerheten och den regionala stabiliteten, dialoger, reformer, försvar och samarbete inom säkerheten vid deras gränser”. De genomför gemensamma operationer under Förenta staternas och Natos överinseende; under 2005 genomförde de militära manövrar utanför Syriens kust och 2006 igångsatte de aggressionen mot Libanon. Är detta tillfälligheter?, Nej, det är en del av den imperialistiska planen för större kontroll och inflytande i dessa strategiska zoner.

Yankeeimperialismen och dess marionetters svarta drömmar misslyckas ännu en gång. Det finns en skarp tävlan med Ryssland, de imperialistiska makterna grupperade i EU och ledda av Tyskland och stark tvist med Kina och Japan. Ytterligare en sak är gerillorna och kamperna i Afghanistan och Irak mot yankeeaggressionen, ”det 21:a århundradets Vietnam”: mer än 2500 döda, 18 000 skadade och desertering från ockupationstrupperna. Ytterligare en sak är folkmördaren Bushs vanrykte, idag med en regering utan legitimitet och förkastad av det nordamerikanska folket och världens förtryckta nationer och folk. Folkkrigen i Nepal och Turkiet, den väpnade kampen i Indien, bland andra, under maoismens inflytande. Allt detta förändrar yankeegendarmens nuvarande förutsättningar i denna del av världen. De förbereder angrepp mot Iran, en strategisk zon för gas och uran, men igen tävlar de med Ryssland om ekonomiska och kommersiella intressen och tvistar med Kina om råvaruleveranser. I Palestina förde de fram val för att tillsätta en kandidat mer lakejaktig än Arafat, men så vann Hamas (en religiös rörelse med shia-muslimsk ideologi), och i FN-s säkerhetsråd avstod Ryssland och Kina från att klassa Hamas som en ”terroristregering” och påpekade att den var legitimt vald. Israel blandade sig i Hamas’ kabinett, pressade och hotade dem för att få dem att ”förkasta ’terroristaktionerna’” - att i grunden förkasta den palestinska statens konstitution. Israel genomför ett vildsint folkmord, det palestinska folket bjuder hjältemodigt motstånd och Hamas går till motangrepp. Den libanesiska gruppen Hizbollah (en religiös shia-muslimsk rörelse) förbunden med Iran och med Ryssland, attackerar Israel, skickar missiler mot dess territorium och ger upphov till stora förluster. Det impotenta Israel och dess Yankee-husbonde sätter igång stora folkmord och upprepar nazisternas förintelse mot civilbefolkningen (missiler mot kommunikationsmedel, marknader och sjukhus). De trampar på sina ”mänskliga rättigheter”, sin s.k. ”Genèvekonvention”, etc. Ytterligare en gång, och inför hela världen, har de visat sitt djupa klasshat mot folken som kämpar för sin befrielse. En lärdom som betalas med blod, som upphöjer den nya stora proletära vågens gryning, under befäl av maoismen.

Vi förkastar och fördömer, med djupt klasshat, dessa den glupska gendarmens ondskefulla hegemonistiska drömmar och vi säger att världsfolkkriget kommer att krossa dem. Nyckeln är att konstituera och rekonstituera de marxist-leninist-maoistiska militariserade Kommunistiska Partierna, som beslutsamt greppar folkkriget och tillämpar det på varje lands konkreta förhållanden. 

STORBOURGEOISIEN OCH GODSÄGARNAS FRIHANDELSAVTAL OCH DESS SVARTA PERSPEKTIV

Toledos avgående pro-yankeeregering och den nuvarande som leds av den folkmördande Garcia Perez, har haft och har uttryckliga order att tillämpa ett frihandelsavtal som gynnar storbourgeoisien och godsägarna. Risodlarna, fruktodlarna, potatisodlarna, boskapsskötarna, små och medelstora företag, bönder, arbetare och arbetande och intellektuella får ingenting som gynnar dem, än mer så fortsätter våra naturresurser och råvaror att plundras - den nationella industrin skymfas till tjänst för den imperialistiska storindustrin. De södra bergsregionerna kommer att påverkas starkt av detta och kacklandet om de ”de exporterande bergsregionerna” är en populistisk demagogi för att sälja illusionen om ”utveckling med fred, åtstramning och demokrati”. Ingenting kan vara mer falskt. De påskyndar Chiles underskrift för att sätta press på andra länder. De har inte så mycket tid på sig, för även Kina erbjuder frihandelsavtal, detta land som i sin iver att vara imperialist måste utvidga sitt inflytande och tas upp i marknadsekonomin för att så än mer öppet tävla med Förenta staterna och Europas imperialistmakter, vilket förebådar mer imperialistiska tvister och i Latinamerika har de öppnat sprickor i tävlan mellan Venezuela, Bolivia, Argentina och Brasilien och å den andra sidan Colombia, Mexico och Chile. I Peru har folkmördaren Ollanta spelat en illasinnad roll till förmån för det första blocket, men Förenta staterna tillsatte Alan Garcia, sin trogne pro-yankee, och Hernando de Soto för att försvara de nordamerikanska intressena. Parallellt med detta har de satt igång en hel offensiv mot det peruanska folket; temat med dödsstraff för våldtäktsmän är en hävstång för att angripa deras huvudproblem, Partiet och folkkriget, som de inte kunnat besegra. De stänger sina viktigaste städer med sin politik för kontroll av massorna, den s.k. ”stadssäkerheten”. Vem är det de fruktar? De använder den dagliga brottsligheten för att rättfärdiga sig, men det är p.g.a. den ökande vågen av protester som kommer att växa och som Partiet kommer att stödja, försvara och leda.

Peruanska folk; Partiet har inte besegrats, i denna outtröttliga väg att omringa städerna från landsbygden så har den gamla peruanska staten släppt lös vildsinta kontrarevolutionära kampanjer mot Anförarskapet, Partiet och folkkriget. Imperialister och reaktionärer har använt hela sitt legoknektsmaskineri av media, institutioner, NGO:s, revisionister och kapitulanter för dessa svarta ändamål: ”folkkrigets nederlag”, ”partiets splittring” och ”dess partimedlemmars ideologiska och politiska degradering”, bland andra benämningar så har detta varit deras utgångspunkt för att attackera oss och mätta sin rabiata illusion om att besegra oss; lögnhistorier om ”fredsavtal” och ”politiska lösningar” har varit skamlösa brev  för att sprida kapitulation, ångerfullhet och förräderi. Deras reaktionära Sannings- och försoningskommission (CVR) slår fast ”Vi har börjat närma oss den enorma mängd brott som PCP-SL[2] har begått, som inledare av konflikten och huvudansvarig för flertalet av antalet offer” (62 000 döda). Målsättningen, att skapa allmän opinion mot Partiet och den peruanska revolutionen, samtidigt som de rättfärdigar sina folkmord och brott begångna av de Väpnade styrkorna och Perus nationella polis. Vi kan inte låta oss luras: den ”nationella försoningen”, ”amnestierna”, de är farser för att täcka över de grova, ostraffade brott som Alan Garcia och Giampetri[3] genomfört, avskyvärda folkmördare, idag i spetsen för den verkställande makten. Det är det spillda blodet från Partiets och folkets dyrbara söner och döttrar, och hämnden kommer att utkrävas.

Att acceptera amnestier för vår del skulle vara att förneka Partiets och folkkrigets sanna roll och att ”förhandla med eller utan politisk lösning” ger varken segrar eller fördelar för de organisationer som lägger fram dem eller för befolkningen i allmänhet. Kapitulationen tjänar de reaktionära staterna och vare sig man vill det eller ej så är revolutionen den huvudsakliga historiska och politiska tendensen i världen och maoismen leder den. Det finns mer hunger, mer misär, mer folkmord och mer revolution!

Det oerhörda havet av förtryckta och obeväpnade massor reser sig i världen och i vårt land för att beväpna sig med ideologi, att ledas av ett marxist-leninist-maoistiskt Kommunistiskt Parti, i vårt fall med gonzalos tänkande, och störta gamla murar av förtryck, utsugning, underkastelse och folkmord. Man kan inte förstöra imperialismen och den inhemska reaktionen eller världsreaktionen, utan att dra upp den ruttna revisionismen och den billiga opportunismen med roten.

Därför:

FÖRENA ER UNDER MAOISMEN, TILLÄMPANDE GONZALOS TÄNKANDE!

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

LEVE 78-ÅRSDAGEN AV GRUNDANDET AV PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!

LEVE DET ARABISKA FOLKETS KAMP!

YANKEES UT UR IRAK, AFGHANISTAN, PALESTINA, OCH LIBANON!

MOT STORBOURGEOISIENS OCH GODSÄGARNAS FRIHANDELSAVTAL FÖRBEREDER VI DET VÄPNADE MOTSTÅNDET MED FOLKKRIG! 

NER MED ALAN GARCIAS ÄNNU MER LANDSUTFÖRSÄLJANDE OCH DEMAGOGISKA FOLKMÖRDARREGERING!

NEJ TILL UTROTNINGEN AV KOKABLADSPLANTAGERNA!

YANKEES UT UR PERU!

MOT AMNESTIERNA – EN KONTRAREVOLUTIONÄR LÖGNHISTORIA OCH KAPITULATION INFÖR REVOLUTIONEN!

PERUS KOMMUNISTISKA PARTI, CENTRALKOMMITTÉNÖversättarens kommentarer

1)       ACLA är Acuerdo de Comercio Libre de las Américas, d.v.s. Amerikas frihandelsöverenskommelse, och TLC är Tratado de Libre Comercio, d.v.s. Frihandelsavtal, bägge barn av OAS (Organisation of American States) och Yankeeimperialismen

2)       Partido Comunista del Peru - Sendero Luminoso, vilket inte är Partiets namn, Partiet heter bara Partido Comunista del Peru, d.v.s. Perus Kommunistiska Parti

3)       Medlem av den nuvarande och den gamla APRA-regimen, militär och folkmördare


 

7 OKTOBER 2006 PKP-CENTRALKOMMITTÉN

 

Ediciones
Bandera Roja
reproducerat av
FOLKRĂ–RELSEN PERU