OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

Folkrörelsen Perus andra inlägg på Konferensen i Italien, juni 2015
DEN NUVARANDE SITUATIONEN I FOLKKRIGET I PERU

Vi skall göra en kort sammanfattning av den nuvarande situationen för Perus Kommunistiska Parti, som idag fortsätter att leda folkkriget under de komplexa förhållanden som kröken och inflexionen innebär, i kamp på liv och död mot de revisionistiska linjer som har strukturerats i direkt samarbete med imperialismen och reaktionen: den högeropportunistiska linjen (HOL) och den "vänster"-opportunistiska linjen (VOL), och mot hela den isolerings- och smutskastningskampanj som nu bedrivs av imperialismen, reaktionen och revisionismen på internationell nivå mot Partiet och mot MPP  [Folkrörelsen Peru].

I början av 90-talet gav folkkrigets segerrika framryckning i Peru kraftfulla återverkningar på internationell nivå, som ett exempel att följa för kommunisterna och folken i hela världen, och som ett överhängande hot mot imperialisternas och alla deras lakejers utsugarsystem. 1990 etablerades de Öppna Folkkommittéerna, och '91 gick kriget in i den strategiska jämviktens etapp, och förberedde den strategiska offensiven och erövrandet av makten i hela landet. Vid den tidpunkten varnade kongressledamöter i USA för att 40 % av det peruanska territoriet kontrollerades av de revolutionära styrkorna under PKP:s ledning. Under de följande åren tog yankeeimperialismen mer direkt kontroll över det kontrarevolutionära kriget i Peru, och som del av detta genomfördes i april 1992 den fascistiska Fujimori-regimens s.k. "självkupp" som en åtgärd för att försöka rädda den reaktionära staten i landet. I september samma år greps Ordförande Gonzalo av de reaktionära styrkorna. Reaktionärernas försök att presentera honom inför hela världen som svag och besegrad i en bur krossades av vårt Anförarskap som tog tillfället i akt att hålla sitt mästerliga Tal, i vilket han kallade Partiet och folket till att fortsätta folkkriget enligt de fastslagna planerna, och deklarerade att hans gripande inte var något nederlag utan bara en krök på vägen, inget annat. Talet är det senaste tillfället då Ordförande Gonzalo har uttalat sig och tagit ställning inför Partiet, folket och världen.

Den revisionistiska och kapitulationistiska
högeropportunistiska linjen (HOL)

Redan före gripandet "varnade [Ordförande Gonzalo] oss för framväxandet av en revisionistisk linje, och att det redan fanns tecken på att de ruvade på den; en opportunistisk linje som skulle motsätta sig att erövra makten, och han sade till oss att om det för ILA [den väpnade kampens inledning] behövde föras en hård kamp mot den tidens HOL, så fanns det ännu större skäl, för ett större språng som maktens erövring, att tänka sig en hårdare, än mer omskakande kamp." Detta bekräftades efter Ordförandens gripande genom strukturerandet av HOL, närd av yankeeimperialismens CIA som en del av deras kontrarevolutionära plan. Genom en handfull revisionistiska och kapitulationistiska ledare i fängelserna och i utlandet satte de igång lögnhistorien om "fredsavtalen" i sitt hopplösa försök att smutskasta PKP:s anförare och förinta folkkriget i en så kallad "freds- och försoningsprocess", i likhet med vad imperialisterna gjorde i Sydafrika, Palestina, Irland och sedan i Nepal. D.v.s. "fredsavtal" uttänkta och ledda av imperialisterna i direkt samarbete med de revisionistiska förrädarna för att förinta revolutionen och upprätthålla utsugningen av arbetarklassen och de förtryckta folken.

PKP:s Centralkommitté avslöjade följaktligen de s.k. "fredsbreven" som en lögnhistoria, och ledarna för HOL, reaktionens agenter och angivare, som revisionistiska råttor. Partiet åtog sig med fasthet uppgiften att fortsätta utveckla folkkriget och bibehålla kursen i riktning mot kommunismen; d.v.s. upphöja, försvara och tillämpa Partiets Enhetsbas fastslagen av Partiets Första Kongress, Programmet, den Allmänpolitiska linjen och ideologin marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande. I det internationella arbetet, genom sitt alstrade organ MPP [Folkrörelsen Peru], bekämpade Partiet med fasthet lögnhistorien om "fredsavtalen" och det organiserades ett stort arbete för att försvara Ordförande Gonzalos liv. Som en del av detta, för att avslöja lögnhistorien, insisterar Partiet sedan dess på att kräva att Ordförande Gonzalo presenteras offentligt, live och i direktsändning, och att han får uttala sig! Som vi redan vet så kan fienden inte tillåta något sådant offentligt framträdande, eftersom det skulle vara slutet för hela deras "fredsavtal" och hela den eländiga HOL.

Trots detta framgångsrika arbete av Partiet och av kamraterna i olika länder, fick lögnhistorien återverkningar inom den internationella kommunistiska rörelsen, precis som var fiendens avsikt. Högern inom ledningen för RIM [den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen], d.v.s. huvudsakligen USA:s Revolutionära Kommunistiska Parti [RCP-USA] och dess frontfigur Bob Avakian, började ifrågasätta PKP:s position och sprida ut att "man vet inte om Ordförande Gonzalo ligger bakom fredsbreven". Avakian och hans anhängare i olika länder, som redan från början hade motsatt sig maoismen och PKP:s positioner, tog imperialismens lögnhistoria som ett tillfälle att attackera Partiet och Anförarskapet och genomtvinga sin revisionism. Även om de formellt tog ställning mot "fredsavtalen", så försvarade de i verkligheten de förrädiska råttorna och imperialistagenterna och attackerade Partiet.

Idag fortsätter råttorna från HOL med sin s.k. "MOVADEF" sitt dunkla arbete med att dra massorna till val för att legitimera den reaktionära staten, i imperialismens och kontrarevolutionens tjänst: "Vad sådana förrädare vill, i Peru liksom i andra länder, är platser i parlamentet för sin kampanj för "fredsavtal" - som varken kapitulanterna i Nepal eller FARC har fått. Det är inte en fråga om "utväxling av fångar" och "frihet", utan om att avsvära sig våldet för att tygla vilken som helst revolution i världen och säkra imperialisternas omfördelning av världen." De har också sina agenter i utlandet, som fortsätter att publicera dokument i Partiets namn i vilka de fortsätter att kalla till "fred" under imperialismens bajonetter och till försoning med de folkmördande utsugarna.

Den "vänster"-opportunistiska linjen (VOL)

Efter gripandet av Anförarskapet åtog sig Partiet med fasthet den långsiktiga och komplexa uppgiften att härda en ledning och ena Partiet mot kapitulationen och för att framhärda i folkkriget, i en process av reorganisering av Partiet som etablerades av Centralkommittén 1995. Under det första årtiondet i det nya årtusendet förde Centralkommittén kampen mot militaristiska positioner i Partiet: positioner som förespråkade att bara göra spektakulära aktioner, fler bilbomber etc., utan att utveckla massarbetet och utan att bygga upp det nya, och motsatte sig principen att Partiet har befälet över geväret. Med sitt ursprung i dessa positioner strukturerades under nuvarande årtionde en "vänster"-opportunistisk linje, såsom Partiets Centralkommitté slår fast 2011:

 "Under detta nuvarande årtionde, struktureras en "vänster"-opportunistisk linje, och som väntat fokuserar de på att angripa vår ideologi, öppet ta avstånd från gonzalos tänkande och i detta gå så långt som att efterlikna revisionisten Teng Hsiao Ping i att direkt attackera Partiets Anförarskap; eländiga infiltrerade vars mål är att förinta Partiet. Denna LOI framlägger: ett Parti utan gonzalos tänkande, utan Anförarskap, beskyller honom för att vara terrorist, förrädare, och ekar samma sak som yankeeimperialismen. Den förnekar den skapande tillämpningen av den universella sanningen på vår konkreta verklighet, förnekar det säregna i den peruanska revolutionen, dess lagar, vårt folkkrigs säregenhet, och uppfattningen av det som en del av världsrevolutionen. Om Folkkriget framlägger de att inte genomföra sabotage; ja visst - de vill inte slå mot byråkratkapitalismen och blir en svans till fraktionen för dagen - förnekar det grundläggande i maoismen, Makten. Den Nya Makten reser sig och utvecklar sig i strid, genom att riva ner den gamla staten och bygga den Nya Makten genom Folkkommittéerna, där den gemensamma diktaturen utövas. Uppbyggnaden är det huvudsakliga; utan att riva ner, hur kan man bygga det nya? Därför genomför de kringirrande väpnade aktioner, de bygger inte upp; det är uppenbart att de inte kommer att göra det och det finns många likheter med Nepal och Colombia. Revolutioner som inte bygger upp är dömda att sälja sig till högstbjudande, väpnad aktioner utan tillämpning av maoismen till en konkret verklighet, dessa är positioner med vilka några medlemmar av MRI konvergerar. (...)
en VOL som inte slår mot byråkratkapitalismen, som inte river ner och bygger en Ny Stat, som genomför kringirrande aktioner, på detta viss håller dessa eländiga på att uppfylla en ondskefull kontrarrevolutionär roll; deras aktioner, grova lögnhistorier och falska rykten visar deras revisionistiska karaktär. Därför avslöjar och krossar Partiet denna motsatta, kapitulationistiska och kollaborationistiska linje, en linje som består av infiltratörer, låt oss se hur ett av dess huvuden, den eländige Raul, överlämnade Feliciano, kadrer och ledare från Partiet, i nära samarbete med General Fournier (se bilder i tidskriften IDL reporteros och tidskriften Caretas). Det är denna eländige angivare som skriker ut sitt förtal mot Ordförande Gonzalo och hans tänkande, en förrädare som uppfyller sin roll som "ledare" som han tilldelats av SIN; han används för att sprida sina revisionistiska uppstötningar med CIA-agenten Lucena och sionisten Gorritti.
Denna nya VOL, liksom den eländige Julio i Regionalkommittén Huallaga, överlämnar nu militanter och kombattanter i reaktionens händer."

 

Den nuvarande situationen

I denna nuvarande komplicerade och svåra situation som inflexionen [1] innebär, åtar sig Partiets Centralkommitté, Regionalkommittéerna och de övriga partiorganisationerna uppgiften att upprätthålla revolutionens kurs; genom att utveckla massarbetet på landsbygden och i städerna, genom att delta i och leda massornas kamper för att utveckla folkkriget till erövringen av makten i hela landet. För att förstå den nuvarande situationen i folkkriget måste man se Partiets process och revisionismens historiska förlopp i landet och i världen. Partiet framlägger att den nuvarande situationen i folkkriget liknar situationen på 60- och 70-talet i fråga om massarbetet som då utvecklades; formering och förflyttning av kadrer, arbete på landsbygden och i staden; då för att inleda folkkriget, och idag för att fortsätta och utveckla det. 1980: krossandet av den första högeropportunistiska linjen för att inleda folkkriget. På 90-talet: gripandet av Anförarskapet och krossandet av lögnhistorierna genom folkkrig. 2000: RIM:s sönderfall p.g.a. den nya revisionismens olycksaliga agerande. Idag, 2015: folkkrigets fortsättning och utveckling, och för imperialisternas del processen för att omfördela världen och revisionismens roll som en del av denna plan.

Partiet åtar sig med fasthet uppgiften att bekämpa revisionismen, opportunismen och kapitulationismen på internationell nivå, huvudsakligen den nya revisionismen som kommer till uttryck inom den internationella kommunistiska rörelsen. Just på grund av att PKP från början har insisterat på kampen mot Avakians och Prachandas revisionism, så fortsätter nu samma grupper som konvergerar och försonas med dessa den mörka kampanjen för att isolera och attackera PKP och dess alstrade organ MPP [Folkrörelsen Peru]. Konkret så marknadsför den nya revisionismen en "tämjd" maoism, den borgerliga "flerparti-demokratin" i stället för den Nydemokratiska revolutionen, försoningen i stället för kampen och kapitulationen i stället för folkkriget. Dess utgångspunkt är att imperialismen är allsmäktig och att det inte finns förutsättningar för att göra revolution, d.v.s. precis vad råttorna från HOL säger i Peru. Idag har majoriteten av de maoistiska Partierna och organisationerna i världen uttalat sig mot Avakians och Prachandas öppna revisionism - men motsätter sig att fortsätta kampen mot konvergenserna med denna revisionism som fortsätter att ta sig uttryck inom våra led på världsnivå, i försoningen med "fredsavtals"-politiken, i ifrågasättandet av proletariatets diktatur etc. De fördömer bara revisionismen i ord, de fokuserar på personerna och inte på de ideologiska och politiska positionerna. De tillämpar den revisionistiska tesen att "två förenas i ett" i stället för den marxistiska tesen, att "en delas i två".

Följaktligen, för att undvika kampen och gömma undan de revisionistiska positionerna, går en del med i imperialismens och reaktionens kampanj mot PKP och upprepar deras propaganda med anklagelser om "dogmatism" och med den gamla revisionistiska tesen om den s.k. "personkulten". De fortsätter skamlöst Avakians plan för att isolera PKP och dess alstrade organ MPP på internationell nivå, genom att sprida reaktionens lögnhistorier, att "PKP inte längre existerar", att "det inte finns någon ledning", och genom att publicera falska dokument där de schackrar med Partiets namn. I samband med VOL:s [den "vänster"-opportunistiska linjen) uppdykande år 2011, slöt en handfull kapitulanter som hade arbetat med MPP (i Tyskland och Sverige) upp i denna kampanj mot Partiet för att rättfärdiga sin kapitulation och dölja sin oförmåga att ge livet för Partiet och revolutionen. De tillämpar personlig kamp i stället för kamp om principer, och gör som Lenin sade om Mensjevikerna: "Att icke besvara motståndarens principiella argument och att tillskriva honom enbart 'upphetsning' - det är att smäda i stället för att debattera". Dessa kapitulanter upprepar bara att "MPP och Sol Rojo har usurperats av revisionister", men de kan inte specificera ens en enda påstådd revisionistisk position. De attackerar Partiet och säger att "VOL existerar inte, det finns bara en tredje HOL", och att "det finns ingen Centralkommitté", men samtidigt publicerar de dokument som påstås vara undertecknade av PKP, i vilka de i stort sett upprepar vad Centralkommittén verkligen har sagt, men lägger till sina lögnhistorier mot MPP och marknadsför sin s.k. "MPP-reorganisationskommitté". På en av sina hemsidor har de en länk till sidan "Signalfire" från USA, som öppet marknadsför HOL och dess MOVADEF. D.v.s. att de i sin opportunism försöker slå sig ihop med vilken som helst grupp eller individ som skulle kunna stödja deras kampanj mot Partiet, och publicerar sina luntor genom andra organisationer, som t.ex. Italiens Maoistiska Kommunistiska Parti och andra. I de internationella relationerna mellan Partier tillämpar opportunisterna Chrustjovs och Avakians princip, att "inte kritisera offentligt". Under förevändningen att "stödja" de väpnade kamperna och folkkrigen förnekar de den ideologiska och politiska kampen på liv och död mot revisionismen i den internationella kommunistiska rörelsen, och genom att rida på dessa hjältemodiga kamper försöker de slå mynt av dem för att marknadsföra sina egna organisationer.

Det konkreta är att alla de som tjänar denna kampanj mot PKP, medvetet eller inte, tjänar imperialismens och reaktionens planer. Då klassfienden står inför sin allmänna och sista kris, då den intensifierar sin utsugning, sitt förtryck och sina folkmordskrig i hela världen, behöver den desperat förhindra att proletariatet tar ledningen för folkens kamper och att de inleder och utvecklar folkkrigen i varje land ända tills imperialismen slutligen sopas bort från jordens yta. Därför måste de undvika att det skapas militariserade marxist-leninist-maoistiska Partier som åtar sig ledningen och beväpnar folken, att det växer fram revolutioner som inte säljer sig till någon imperialistisk makt eller supermakt och som aldrig lägger ner vapnen förrän vi når kommunismen. Därför behöver de sprida revisionismen inom proletariatets led och undergräva de maoistiska Partierna, och därför fortsätter de sina försök att isolera och attackera Perus Kommunistiska Parti.

FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!
LEVE FOLKKRIGET I PERU!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI OCH DESS CENTRALKOMMITTÉ!

 

Juni 2015 Folkrörelsen Peru