OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE PALESTINA!
KROSSA IMPERIALISMEN OCH SIONISMEN MED FOLKKRIG!

Folkrörelsen Peru, Perus Kommunistiska Partis alstrade organ för utlandsarbetet, hälsar det palestinska folket och dess hjältemodiga kombattanter som ger livet i det rättfärdiga och oövervinnerliga nationella befrielsekriget mot inkräktaren, den sionistiska staten Israel, imperialismens (huvudsakligen yankeeimperialismens) utpost och verktyg. Vi kallar det internationella proletariatet och världens förtryckta folk, alla kommunister, revolutionärer och framstegsvänner, att sätta alla krafter i spänn och sluta leden kring det ovillkorliga stödet till den palestinska kampen, och utveckla fler och fler aktioner och mobiliseringar mot den sionistiska ockupationen och det pågående folkmordet.

Det palestinska folkets hjältemodiga kamp lyser inför världen som en symbol för hela kampen mot imperialismen. Den palestinska kampen har särskild betydelse, eftersom den är en kamp mot en sionistisk stat som uttryckligen grundades med syftet att tjäna imperialismen i Mellanöstern och på världsnivå. År 1896 sade sionismens grundare Theodor Herzl: ”i Palestina skall vi bygga Europas mur mot Asien”, en stat för att ”tjäna som den västerländska civilisationens utpost mot barbariet”, och sedan det grundades har Israel tillhandahållit sina blodiga tjänster åt de imperialistiska supermakterna och makterna och deras lakejer i de förtryckta länderna, genom att skicka sina experter på folkmord, tortyr och ”kontrauppror” till Latinamerika, Asien, Afrika och Europa och tjäna som imperialismens, huvudsakligen yankeeimperialismens, bas i Mellanöstern.

Sionismen, utvecklad av den mest reaktionära och mest chauvinistiska klicken inom den judiska borgarklassen i Europa, är bara en av varianterna av imperialismens öppet rasistiska folkmordsideologi från 1800-talet, sida vid sida med yankeeimperialismens ”manifest destiny” och den tyska imperialismens nazism; ideologier för att rättfärdiga imperialismens utsugning, förtryck och folkmord med myten om en ”överlägsen ras” som har den ”av Gud givna” rätten att förinta och förtrycka de ”mindervärdiga raserna”. Före Andra Världskriget fokuserade de imperialistiska borgarklasserna (och även sionisterna) på ”judefrågan” som det ideologiska verktyget för att rättfärdiga plundringskriget i Östeuropa och kampen mot Sovjetunionen och den internationella kommunistiska rörelsen. Idag genomför samma imperialister – och samma fascister – en konstant rasistisk kampanj mot de arabiska folken för att rättfärdiga sina plundringskrig i Mellanöstern och utsugningen och förtrycket av de förtrycka folken i allmänhet med lögnhistorien om att ”försvara civilisationen” mot de ”fundamentalistiska extremisterna”.

Men imperialismens lögnhistorier och chauvinistiska myter håller nu på att misslyckas; det palestinska folkets kamp och sionismens folkmord – understött av imperialismen – sliter masken av imperialismen och dess ”demokratiska” regeringar inför världen, och avslöjar klart och tydligt dess folkmördande och fallfärdiga karaktär. Trots all propaganda och desinformation i massmedia, så kan reaktionärerna inte lura världens massor. Nu mobiliserar sig hundratusentals människor samtidigt varje vecka på alla kontinenter till stöd för Palestina och mot det pågående folkmordet. Manifestationerna, som till en början genomfördes i de förtryckta länderna och av den arabiska befolkningen i olika länder, växer nu för varje vecka, till stor del därför att folken i de imperialistiska länderna ansluter sig mer och mer. Trots revisionisternas mörka arbete – den socialchauvinistiska så kallade ”vänstern” som idag i parlamenten fördömer det palestinska folkets rättfärdiga kamp – så tjänar mobiliseringarna till att förena folken mot imperialismen och förena klasskampen i varje land med de förtryckta folkens nationella befrielserörelse. Samtidigt så bekräftar dessa händelser på ett slående sätt huvudmotsättningen i världen mellan imperialismen och de förtryckta folken, och att tredje världen är basen för den proletära världsrevolutionen.

Det palestinska folkets ohejdbara kamp och motstånd och sionismens pågående folkmord skapar problem för alla imperialisterna, och förvärrar ännu mer deras allmänna och slutliga kris. Yankeeimperialisterna behöver den sionistiska staten för att behålla kontrollen över Mellanöstern, men deras stöd till Israel skapar mer och mer problem för dem. Denna krisande supermakts ekonomi räcker inte till för att ekonomiskt och militärt stödja alla dess lakejer i världen, vilket fördjupar yankee-storbourgeoisiens interna motsättningar. Och liksom var fallet med Sydafrika, så bidrar stödet till en skamlöst rasistisk och folkmördande regim till att ännu mer förstärka folkens hat mot yankeeimperialismen, och riskerar därmed dess relationer till allierade regeringar i Mellanöstern och på andra platser. Det finns tecken på att jänkarna överväger att byta ut regimerna i Israel och Palestina mot nya marionettregimer, en ”tvåstatslösning” med ”regnbågsrevolutionen” i Sydafrika som förebild för att skapa bättre förutsättningar för att fortsätta den imperialistiska utsugningen och förtrycket av Palestina. Se intervjun med Hillary Clinton från den 8:e november, där hon säger: ”jag tror att det behövs ett nytt ledarskap för israelerna och för palestinierna för att det ska finnas någon möjlighet att nå något slags fredsavtal.”.

Den nuvarande situationen skapar även problem för de kinesiska och ryska imperialisterna. Med deras reaktionära strategi att framställa sig som ”goda imperialister” och mobilisera världens folk i en ”global front” mot yankeeimperialismen, finner de sig nu förpliktade att ingripa mot folkmordet och yankeeimperialismens intervention, men de vill ännu inte gå in i direkt konfrontation med jänkarna och inleda ett nytt världskrig. Kina och Ryssland, i både samverkan och konflikt med de övriga imperialisterna, har också det reaktionära behovet av att hålla tillbaka och trycka ned de förtryckta folkens befrielsekamp, och kriget i Palestina undergräver och avslöjar deras planer.

Det som åligger världens kommunister är att upphöja och konkretisera det fasta och ovillkorliga stödet till det palestinska befrielsekriget, och att avslöja alla de revisionister och andra som nu försöker undergräva stödrörelsen för Palestina; imperialistlakejer som ”fördömer våldet på båda sidor” men i verkligheten är apologeter för folkmordet, utsugningen och förtrycket. Det åligger också kommunisterna att främja och bistå processen för att bygga eller rekonstituera det Kommunistiska Partiet i Palestina för att leda den nationella befrielsekampen och utveckla den som folkkrig liksom i alla andra länder, då borgarklassen i de förtryckta länderna i denna era inte längre är kapabel att leda folken till att sopa bort imperialismen och genomföra revolutionen hela vägen.

Sedan årtionden tillbaka har yankeeimperialismen och dess lakejer i arabvärlden tillämpat sin plan att undertrycka, isolera och förinta huvudsakligen de proletära och revolutionära ledarna och organisationerna, samtidigt som de har främjat och närt de religiösa rörelserna. Samtidigt så har det mörka inflytandet från revisionismen bidragit till att försvaga, splittra och tillintetgöra de kommunistiska organisationerna i regionen, och följaktligen måste kommunisterna där oundvikligen föra en oförsonlig kamp mot revisionismen och åta sig och tillämpa proletariatets allmängiltiga ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen. Endast så kommer det bli möjligt att förena alla folkets klasser under proletär ledning i en enhetsfront för det nationella befrielsekriget och aldrig sälja sig till någon imperialistisk supermakt eller makt.

”Idag är verkligheten den att samma motståndare som i det Första och det Andra Världskriget ger upphov till och förbereder det Tredje världskriget. Detta måste vi veta och vi som söner och döttrar av ett förtryckt land är en del av bytet. Vi kan inte acceptera detta! Nog med imperialistisk utsugning! Vi måste göra slut på dem! Vi tillhör den tredje världen och tredje världen är basen för den proletära världsrevolutionen, på ett villkor, att de Kommunistiska Partierna håller fanan högt och leder! Detta är vad som måste göras!” (Ordförande Gonzalos tal)

LEVE PALESTINAS OÖVERVINNERLIGA NATIONELLA BEFRIELSEKRIG!
KROSSA OCH SOPA BORT IMPERIALISMEN OCH SIONISMEN MED FOLKKRIG!
DET SPILLDA BLODET DRÄNKER INTE REVOLUTIONEN, UTAN VATTNAR DEN!
FÖRENA FOLKEN UNDER PROLETÄR LEDNING MOT ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS KRIG!

Folkrörelsen Peru November 2023