OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

EVIG ÄRA OCH HEDER ÅT ORDFÖRANDE GONZALO, DEN STÖRSTE I DEN NUVARANDE EPOKEN!

Ordförande Gonzalo, den störste mannen i den nuvarande epoken, Anförare för Perus Kommunistiska Parti och den peruanska revolutionen, kommunisternas lärare, segergaranti till kommunismen och Partiets enighetscentrum, lämnade världen den 11 september 2021. Vårt Anförarskap, vårt Partis örn, dog som han levde: han gav sitt liv för Partiet och revolutionen och höll marxism-leninism-maoismens och folkkrigets röda fana högt, efter att ha kämpat och gjort motstånd under årtionden i den högsta kampskyttegraven såsom den viktigaste politiska fången och krigsfången i världen. Folkrörelsen Peru, Partiets alstrade organ för utlandsarbetet, står samman med alla kommunisterna, revolutionärerna och massorna i Peru och i världen i djup och ojämförbar sorg, och återförsäkrar oss i vårt orubbliga löfte att upphöja, försvara och tillämpa gonzalos tänkande – den skapande tillämpningen av marxismen-leninismen-maoismen på den peruanska revolutionens konkreta förhållanden – ända tills den slutliga segern i vårt oövervinnerliga folkkrig.

Vi fördömer med allt vårt klasshat den gamla reaktionära staten i Peru och var och en av dess folkmördande ledarfigurer och vakthundar, som höll vårt Anförarskap under tortyrförhållanden och i total isolering ända sedan hans gripande den 24 september 1992. Vi återförsäkrar oss i att var och en av dessa reaktionärer och blodsugare kommer att betala för sina brott mot Anförarskapet, Partiet och folket, inklusive den nuvarande regeringen och den eländige som leder den, liksom råttorna i den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen och den ”vänster”-opportunistiska linjen för deras direkta delaktighet i de reaktionära planerna för att förinta och smutskasta vår älskade Ordförande Gonzalo.

Ordförande Gonzalos långtgående betydelse för den peruanska revolutionen och den proletära världsrevolutionen i den nuvarande epoken står utan jämförelse. På 60-talet, då han tog till sig Ordförande Maos bidrag till marxism-leninismen och vår grundare Jose Carlos Mariateguis teser, bildade Ordförande Gonzalo den röda fraktionen, rensade Partiet från de revisionistiska ledarfigurerna och smågrupperna och förverkligade Partiets rekonstitution såsom ett Parti av ny typ, marxist-leninist-maoistiskt och militariserat. Under hans mästerliga ledning inledde Partiet folkkriget i Peru 1980, och etablerade Folkkommitteerna – den Nya Makten – 1982. 1990 etablerades de Öppna Folkkommitteerna och 1991 erövrades folkkrigets strategiska jämvikt. På så vis, genom att mobilisera tusen och åter tusentals bonde- och arbetarmassor i väpnad kamp och erövra segrar från fienden, alltid i oförsonlig kamp mot revisionismen inom och utanför våra led, skapade Ordförande Gonzalo gonzalos tänkande, grunden för Anförarskapet, segergarantin för det peruanska proletariatet och folket till kommunismen. Konkret, en kommunist helt och fullt, en man av tanke och handling.

Således, genom att tillämpa maoismen i folkkriget, under Ordförande Gonzalos rättfärdiga och korrekta ledning, definierade Partiet 1982 maoismen som ny, tredje och högre stadium av marxismen. Denna stora milstolpe, att ha slagit fast marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen som det internationella proletariatets allmängiltiga ideologi, att tillämpas på varje revolutions konkreta förhållanden och i alla länder, förtryckta och imperialistiska, är den huvudsakliga av Ordförande Gonzalos allmängiltiga bidrag till marxismen och det internationella proletariatet. Bland hans övriga allmängiltiga bidrag framhäver vi principen om Partiets koncentriska uppbyggnad och de Kommunistiska Partiernas militarisering, därför att ett Kommunistiskt Parti är ett parti ”för att ta makten åt arbetarklassen och folket”. Vi framhäver även hans mästerliga tes om enhetsfolkkriget, som etablerar principen ”landsbygd huvudsaklig – städerna komplement” för de länder som har proportionellt sett mycket stora städer, såsom Peru.

Efter hans gripande den 24 september 1992, i fiendens händer, visade Ordförande Gonzalo än en gång sin kondition som kommunistiskt Anförarskap genom att förvandla denna påstådda ”triumf” för reaktionen till en ärorik revolutionär triumf: med sitt mästerliga Tal kallade Ordförande Gonzalo kommunisterna, revolutionärerna och massorna att fortsätta utveckla folkkriget enligt de fastlagda planerna. Talet står kvar som en milstolpe i Partiets historia, som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen som ett vapen i striden.
Snart därefter lanserade den peruanska reaktionen, under direkt ledning av yankeeimperialismens CIA, sin lögnhistoria om ”fredsbreven” genom de eländiga förrädiska råttorna i den revisionistiska och kapitulationistiska HOL; en mörk och hopplös plan för att försöka smutskasta Anförarskapet och Partiet och pacificera de revolutionära massorna. Trots att de höll vårt Anförarskap i total isolering, utan någon som helst möjlighet att kommunicera med Partiet eller uttala sig, så upprätthöll Ordförande Gonzalo ständigt sin kommunistiska fasthet, principerna, folkkriget; inte ens med alla sina montage och redigerade videos har reaktionen kunnat övertyga världens massor med sin lögnhistoria. Så, ända in i det sista besegrade denne kommunisternas store lärare imperialismens, reaktionens och revisionismens planer.

Nu, då utsugarna och deras lakejer upprepar sina fega attacker på Ordförande Gonzalo och anklagar honom för ”terrorism”, så kommer de inte heller att kunna övertyga Perus eller världens arbetande och revolutionära massor. Under årtionden har reaktionärerna fört fram sin kampanj för att försöka förinta gonzalos tänkande, men den konkreta verkligheten idag är att en ny generation av kommunister och revolutionärer är för att lära sig av Ordförande Gonzalo, ta upp och tillämpa hans allsmäktiga tänkande och hans allmängiltiga bidrag. Perus Kommunistiska Parti fortsätter att konfrontera krökens komplexa och svåra omständigheter, håller revolutionens och folkkrigets kurs och tillämpar gonzalos tänkande för att lösa de nya problemen, i oförsonlig kamp mot råttorna i HOL och VOL och alla slags revisionism och opportunism.

Vi kallar Perus och världens kommunister och revolutionärer att framhärda i försvaret av Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande, med aktioner i folkkrigen, med demonstrationer och med agitation och propaganda i alla länder, och att återförsäkra sig i hans mästerliga ord:

”Slutligen, lyssna nu på detta: som vi ser i världen så marscherar maoismen ostoppbart mot att ta befälet för den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen. Lyssna och förstå det väl! De som har öron, använd dem, de som har förståelse – och det har vi alla – använd den! Nog med dumheter och oklarheter! Låt oss förstå detta! Vad är det som utvecklas i världen? Vad behöver vi? Vi behöver att maoismen förkroppsligas, och det håller den på att göra, och att den går framåt i att alstra Kommunistiska Partier, att styra, att leda denna nya stora våg av den proletära världsrevolutionen som kommer.”

EVIG ÄRA OCH HEDER ÅT ORDFÖRANDE GONZALO!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 

Folkrörelsen Peru September 2021