OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

YANKEES UT UR VENEZUELA!
KASTA UT ALLA IMPERIALISTERNA MED FOLKKRIG!

”En ny historisk period av kamp har påbörjats, kamp mot den nordamerikanska imperialismen och den sovjetiska revisionismen; han framlägger för oss att imperialismens och världsreaktionens förintande, som drivs fram av de Kommunistiska Partierna genom att leda proletariatet och världens folk, kommer att bli en ovedersäglig verklighet. Han uppmanar oss att kämpa mot de två imperialistiska supermakterna, yankee-imperialismen och den ryska social-imperialismen, mot de imperialistiska makterna och världsreaktionen, genom att specificera varje revolutions förutsättningar för att på så sätt bestämma den huvudsakliga fienden och förebygga de övrigas handlingar.”

(Perus Kommunistiska Parti – Internationella linjen, 1988)

”Situationen är konkret. Vi måste göra slut på yankeeimperialismens dominans över vårt land, och samtidigt förhindra att socialimperialismens dominans träder in, liksom vi måste förhindra att någon som helst imperialistmakts dominans kan träda in; sammanfattningsvis.”

(Intervju med Ordförande Gonzalo)

 

Tillsammans med det internationella proletariatet och världens förtryckta folk fördömer, krossar och förkastar Folkrörelsen Peru – alstrat organ av Perus Kommunistiska Parti – yankeeimperialismens aggression mot Venezuela, konkret uttryckt dess försök att - genom sanktioner, statskupp och/eller imperialistiskt folkmordskrig – ersätta den nuvarande regimen med en regim direkt kontrollerad av yankeeimperialismen och lojal gentemot dess intressen. Vi återförsäkrar oss i den plikt som åligger alla kommunister, revolutionärer, demokrater och framstegsvänner i världen, att försvara Venezuela och alla de förtryckta nationerna mot varje imperialistisk agression, utsugning och intervention, oavsett om den kommer från supermakterna – USA, Kina eller Ryssland – eller från vilken som helst annan imperialistmakt.

Den nuvarande situationen i Venezuela är ännu ett exempel som otvivelaktigt bekräftar den marxistiska sanningen, lärdomen från hela den proletära världsrevolutionens och de nationella befrielsekampernas historia: att under imperialismens era, den döende kapitalismens sista stadium, så är borgarklassen inte kapabel att leda någon revolutionär kamp eller någon nationell befrielsekamp mot imperialismens utsugning och dominans. I de förtryckta, halvkoloniala och halvfeodala länderna i tredje världen, inklusive Venezuela, har den imperialistiska dominansen skapat en byråkratkapitalism, ”en kapitalism som är född bunden till feodalismen och underkastad den imperialistiska dominansen” (Ordförande Gonzalo). Storbourgeoisien i dessa länder har sina kompradora fraktioner (privata monopol) och sina byråkratiska fraktioner (statliga monopol, och samtidigt som motsättningar mellan dessa kommer till uttryck, liksom deras motsättningar med de imperialistiska supermakterna och makterna, så är de i grunden och utan undantag beroende av och underkastade en eller annan imperialistisk supermakt eller makt.

Den nuvarande regimen i Venezuela, idag ledd av Maduro, är de härskande klassernas regim; storbourgeoisiens byråkratiska fraktions och jordägarnas regim; en regim som – trots allt sitt ”anti-imperialistiska” prat – har tillåtit och tjänat yankeeimperialismens fortsatta utsugning av landet. Genom den fascistiska korporativiseringen, utklädd till ”revolution”, har denna regim kunnat mobilisera vissa delar av folket i den gamla reaktionära statens tjänst, men den kommer aldrig att tillåta någon verklig revolutionär rörelse som kan hota de härskande klassernas egendom och diktatur eller de vinster som imperialismen drar ur landet. Som en del av denna politik utnyttjar regimen folkets rättfärdiga och kraftfulla hat mot yankeeimperialismen för sina planer på att byta herre; yankeeimperialismens ekonomiska och politiska kris kommer mer och mer till uttryck, samtidigt som den kinesiska och den ryska imperialismen träder in allt mer i Latinamerika och förlitar sig på regimer såsom Maduros för att tjäna deras kamp med yankeeimperialismen om bytet och om världsherraväldet. Proletariatet och folken har redan ganska mycket erfarenhet av denna typ av regimer – såsom Velascos fascistiska regim i Peru – och av länder där folket hjältemodigt har mobiliserat sig mot imperialismen och för revolutionen för att sedan bli förådda av en handfull ledare som har följt den dåvarande socialimperialismens eller andra makters kommandostav, såsom i Kuba, Vietnam och andra.

Den gamla staten i Venezuela och dess regim, såsom utsugarklassernas apparater, varken kan eller vill mobilisera och beväpna folkets enorma massor för att försvara landet; för utsugarna återstår bara att basera sig på sina egna reaktionära väpnade styrkor, på det begränsade stödet från vissa delar av befolkningen och på sina avtal med andra supermakter och makter. Följaktligen faller uppgiften att mobilisera och beväpna folket för landets försvar oundvikligen på kommunisterna och revolutionärerna, och det måste göras oberoende av den gamla reaktionära staten. Det är avgörande att avslöja och förkasta den revisionistiska tesen att ”imperialisterna är starka” och ”folket är svagt”, som de sprider som förevändning för att rättfärdiga sina ”taktiska allianser” med imperialismen och reaktionen och för att finna sig bekvämt till rätta inom utsugar- och förtryckarsystemet i stället för att förstöra det och bygga det nya samhället. Se hur tjallarna, råttorna från HOL [den högeropportunistiska linjen] i Peru, genom att basera sig på sin revisionistiska tes om den s.k. ”världsrevolutionens reträtt”, fortsätter att förespråka kapitulation och förräderi genom att skamlöst använda etiketten ”maoism”, och idag t.o.m. hylla den ”bolivariska revolutionen”. Vi förkastar och krossar hela denna bluff! I verkligheten befinner sig imperialismen idag i sin allmänna och slutliga kris, och världsrevolutionen är i sin strategiska offensiv. ”Alla reaktionärer är papperstigrar. Till det yttre är reaktionärerna skräckinjagande, men i verkligheten är de inte så starka. På lång sikt sett är det inte reaktionärerna utan folket som är de verkligt starka.” (Ordförande Mao Tsetung)

Verkligheten är att det enda sättet att befria sig från all imperialistisk utsugning och etablera verkligt oberoende i ett land som Venezuela är att stödja sig på massorna, huvudsakligen proletariatet och bönderna, och på stödet från det internationella proletariatet och tredje världens förtryckta folk; att mobilisera och beväpna folkets klasser under proletariatets ledning genom dess Kommunistiska Parti för att inleda och utveckla folkkriget; sopa bort imperialismen, byråkratkapitalismen och halvfeodalismen med den demokratiska revolutionen och utan något som helst uppehåll fortsätta den som socialistisk revolution samt fortsätta marschen med kulturrevolutioner till kommunismen. Idag behöver proletariatet i varje land sitt militariserade marxist-leninist-maoistiska Parti, som med fasthet tillämpar självbestämandet, oberoendet och självförsörjningen för att aldrig bli beroende av någon kommandostav, och som tillämpar den allmängiltiga ideologin på den egna revolutionens specifika omständigheter; i oförsonlig kamp mot revisionismen såsom huvudfaran.

Vi kallar kommunisterna och revolutionärerna i Venezuela och i alla länder att greppa och tillämpa det som slogs fast av Ordförande Gonzalo i hans mästerliga tal 1992:

”Så står det till; vi tänker på faran, att nationen, landet kan bli delat, att nationen är i fara; de vill slita itu den, de vill dela den. Vem vill göra detta? Som alltid imperialismen, de som suger ut, de som befaller. Och vad måste vi göra? Vad bör göras nu? Jo, det som bör göras är att stärka Folkets Befrielserörelse, och detta kommer vi att utveckla genom att hantera det med folkkrig, eftersom det är folket och alltid har varit folket som har försvarat fosterlandet, som har försvarat nationen. Det som bör göras är att bilda Folkets Befrielsefront, det som bör göras är att bilda och med utgångspunkt i Folkets Gerillaarmé utveckla en Folkets Befrielsearmé. Detta är vad som bör göras! Och detta skall vi göra! Och vi håller på att göra det och vi kommer att göra det! Ni kommer att vara vittnen mina herrar.”

YANKEE GO HOME!
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!
FÖRENA FOLKEN UNDER PROLETÄR LEDNING MOT ALLA IMPERIALISTERNA!

 

Maj 2019 Folkrörelsen Peru