OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
UPPHÖJ, FÖRSVARA OCH TILLÄMPA MAOISMEN FÖR ATT ENA FOLKEN MOT DE IMPERIALISTISKA SUPERMAKTERNA OCH MAKTERNA!

”Genom att förkroppsligas i världens folk marscherar maoismen ohejdbart för att ta befälet för den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen!

(Perus Kommunistiska Parti)

”Förvrängningen och förtigandet av frågan om den proletära revolutionens förhållande till staten har inte kunnat undgå att spela en oerhörd roll under den tid, då staterna genom sin till följd av den imperialistiska konkurrensen förstärkta krigsapparat förvandlats till krigsvidunder, som förintar miljontals människor för att avgöra tvisten om England eller Tyskland, om det ena eller andra finanskapitalet skall härska över världen.”

(V.I. Lenin – Staten och revolutionen)

”Den sovjetiska revisionismen och USA-imperialismen har begått så många skändliga och ondskefulla handlingar att världens revolutionära folk aldrig kommer att låta dem gå ostraffade. Folken i alla länder reser sig. En ny historisk period av kamp mot USA-imperialismen och sovjetrevisionismen har inletts.”

(Ordförande Mao Tsetung)

”[De revisionistiska partierna]har förrått världsrevolutionen och förråder revolutionen i varje land, klassen och folket; för att tjäna de imperialistiska supermakterna eller makterna, att tjäna revisionismen, särskilt socialimperialismen, att lyda under kommandostaven och vara pjäser i spelet om världsherraväldet, är att förråda revolutionen.”

(Intervju med Ordförande Gonzalo, 1988)

Denna första maj 2017 riktar vi våra kommunistiska hälsningar till hela det internationella proletariatet och dess historiska roll som är att krossa det imperialistiska utsugar- och förtryckarsystemet och sopa bort det från jordens yta, genom att etablera proletariatets makt för att marschera – i havet av väpnade massor och med proletära kulturrevolutioner – till vårt slutmål kommunismen, samhället utan utsugning och utan klasser. Vi riktar våra hälsningar till de kommunister i hela världen som kämpar för att konstituera eller rekonstituera sina Kommunistiska Partier som militariserade marxist-leninist-maoistiska Partier för att inleda och utveckla folkkriget i varje land, och vår särskilda hälsning till de kamrater som idag kämpar i folkkrigen och de väpnade kamperna i Indien, Filippinerna och på andra platser, som går mot strömmen för att stärka vänstern och krossa högern i oförsonlig tvålinjerskamp inom Partierna mot revisionismen som är huvudfaran. Bara på detta sätt, genom att mobilisera och beväpna klassen och folken mot alla imperialisterna och mot revisionismen och opportunismen och den kapitulation de sprider inom våra led, kan vår klass åta sig sin roll och leda alla de förtryckta i folkkrig till Kommunismen. Vår klass’ nuvarande hjältemodiga kamper, i de förtryckta nationerna men också i de imperialistiska länderna – vilka måste förenas oupplösligen med kamperna för nationell befrielse – bekräftar vad Ordförande Gonzalo slog fast: att mitt i imperialismens allmänna och slutliga kris går vi in i den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen, och världsfolkkriget står på dagordningen.

Detta år firar vi, tillsammans med hela vår klass och de förtryckta folken, 100-årsjubileet av Oktoberrevolutionen, som etablerade den första socialistiska staten och som utgör en enastående milstolpe i världshistorien, slutet på den borgerliga revolutionen och början på den proletära världsrevolutionen. Vi kallar alla kommunister och revolutionärer att lära av Oktoberrevolutionen, att tillämpa dess lärdomar på den nuvarande situationen i världen och i varje land i ljuset av marxismen av idag, d.v.s. marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen. Vi understryker att 1) Oktoberrevolutionen utvecklades mitt i och emot ett imperialistiskt världskrig för plundring och nyuppdelning, med massornas omfattande beväpning; den var inte en enkel resning, utan ett långvarigt revolutionärt krig mot de kontrarevolutionära styrkorna; och 2) Oktoberrevolutionens seger skulle inte ha varit möjlig utan den oförsonliga kamp som leddes av Lenin mot revisionismen, d.v.s. mot hela den II Internationalens opportunism, mot alla Bernsteins, Kautskys och andras förvrängningar av marxismen, och mot alla högerpositionerna och de kapitulationistiska positionerna från Trotskij och andra inom Partiets ledning.

Några få år före 1917 hade en stor del av ledarna för arbetarpartierna i världen förrått klassen genom att ta ställning för ”sina” imperialistiska bourgeoisier och för deras plundrings- och nyuppdelningskrig under förevändningen om ”fosterlandets försvar”, och därigenom blivit socialchauvinister. Idag ser vi hur samma sak upprepas under nya omständigheter: medan imperialismen i sin kris än en gång genomför sitt nyuppdelningskrig, och förbereder sig för ett direkt världskrig mellan supermakterna, så ställer sig alla slags revisionister, av den gamla typen såväl som den nya, i den ena eller andra imperialistiska supermaktens eller maktens tjänst, vilseleder proletariatets och folkens kamper och förvandlar dem t.o.m. till pjäser i spelet om världsherraväldet.

Således ser vi hur ”socialisterna” i de borgerliga parlamenten i Europa och USA skamlöst ger sitt fulla stöd till den imperialistiska folkmördande aggressionen mot de arabiska folken och på andra platser under förevändningen att sprida ”demokrati” och bekämpa ”terrorism”. På samma sätt ser vi hur några revisionister och fascister i de förtryckta länderna föreslår att ”befria sig” från den ena supermaktens eller maktens dominans genom att bjuda in en annans dominans och utsugning, d.v.s. genom att byta husbonde som Ordförande Gonzalo säger; och således ser vi hur en del ”revolutionära” och ”nationalistiska” rörelser t.o.m. säljer sig som legosoldater i de imperialistiska inkräktarnas tjänst, som i Kurdistan och på andra platser. Verkligheten är att den väldiga majoriteten av de utsugna och förtryckta massorna ropar efter verklig nationell befrielse och revolution; det som saknas i alla dessa fall är den proletära ledningen, de Kommunistiska Partierna som åtar sig uppgiften att ena de väldiga förtryckta massorna mot alla imperialisterna, för att sopa bort alla de blodsugande exploatörerna med folkkrig.

Idag liksom på Lenins tid är sådan socialchauvinism och sådant förräderi direkt kopplade till förvrängningen och reviderandet av marxismen i fråga om den borgerliga staten. Det öppna eller dolda försvaret av den borgerliga staten är ett kännetecken för revisionismen sedan den föddes. Idag ser vi att alla slags revisionistiska partier och organisationer fortsätter att sprida de gamla amsagorna om att ”ta över” den borgerliga staten eller reformera den i stället för att krossa den och ersätta den med den proletära staten, som marxismen slår fast. I de imperialistiska länderna tjänar denna revisionism som ännu ett av den imperialistiska storbourgeoisiens verktyg, tillsammans med fascismen och liberalismen, för att styra den allmänna opinionen till förmån för de imperialistiska krigen och den intensifierade repressionen, mot massornas växande uppror, och därigenom stärka imperialismens bakland för att tjäna nyuppdelningen av världen.

Sammanfattningsvis kännetecknas den nuvarande situationen i världen, på folkets sida, av en växande revolutionär situation överallt, vilken uttrycker sig i rättfärdiga kamper för dagskrav och mot den imperialistiska utsugningen och förtrycket; med folkkrigen och de väpnade kamperna under maoismens röda fana som de mest avancerade av dessa kamper. Huvudproblemet som dessa kamper står inför på världsnivå är bristen på proletär ledning och revisionismens mörka inflytande och förräderi.

På fiendens sida, på imperialismens och alla dess lakejers sida, ser vi att yankee-supermaktens hegemoni hotas av supermakterna Kina och Ryssland, som båda kommer från kapitalismens återupprättande. Dessa tre supermakter genomför redan nyuppdelningen av världen, genom krig – genom att använda andra stater och väpnade grupper – och med förhandlingar, överenskommelser och tillfälliga allianser sinsemellan medan de förbereder sig för ett öppet världskrig mellan sig om det är vad nyuppdelningsprocessen kräver. Mitt i denna interimperialistiska konflikt har alla de imperialistiska supermakterna och makterna ett gemensamt intresse av att bevara det imperialistiska systemet i dess helhet, i sin mörka dröm om att hålla revolutionen borta, för att säkerställa utsugningen och förtrycket av de förtryckta länderna och det internationella proletariatet. I alla de imperialistiska länderna, i USA, i Kina, i Rysslandoch de övriga makterna, intensifierar de repressionen och sätter in sina arméer eller militariserade polisstyrkor mot de folkliga protesterna. Samtidigt så använder sig reaktionärerna av sin ideologiska och politiska makt för att manipulera och vilseleda dessa kamper i syfte att hålla tillbaka dem  och t.o.m. förvandla dem till verktyg för kontrarevolutionen och för den interimperialistiska tvisten: en del gör det med sagan om att "försvara demokratin", de "mänskliga rättigheterna" och den "västerländska civilisationen", andra - se Kina och Ryssland - gör det genom att utnyttja prestigen hos de socialistiska stater de har usurperat, genom att framställa sig som "socialister" eller "antiimperialister" för att dölja sin parasitära imperialistiska karaktär. Alla supermakterna och makterna, förutom att de mer och mer använder fascismen i olika former, har också revisionisterna som trogna allierade för dessa syften; se hur Ordförande Gonzalo beskrev det 1988:

"Så utvecklar socialimperialismen i SRRU [Sovjetunionen] en vidrig plan på världsnivå för att bli hegemonisk supermakt, genom att använda alla tillgängliga medel: bland dessa bör understrykas upprätthållandet av falska partier, kommunistiska till namnet, 'borgerliga arbetarpartier' som Engels sade. Och på samma sätt agerar den kinesiska revisionismen och alla revisionister utifrån sina förutsättningar och utifrån vilken kommandostav de följer." (Intervju med Ordförande Gonzalo)

Denna situation i världen kräver av kommunisterna och revolutionärerna i varje land att vi åtar oss våra ansvar med fasthet, att vi sätter in energi i överflöd i uppgiften att konstituera eller rekonstituera de Kommunistiska Partierna av ny typ, militariserade marxist-leninist-maoistiska partier, och att vi tillämpar det som Ordförande Mao lärde oss om att gå mot strömmen och bombardera revisionismens högkvarter. Det vill säga, förkasta den revisionistiska tesen om att ena sig genom försoning, och tillämpa den marxistiska metoden med tvålinjerskamp för att krossa de revisionistiska positionerna och genomdriva den proletära linjen. Detta, som all vår klass' erfarenhet bekräftar, är avgörande för att kunna utveckla revolutionen i varje land med oberoende, inte vara beroende av någon som helst kommandostav och aldrig tillåta att en handfull revisionistiska ledare usurperar ledningen för att rida på folkets ryggar och sälja sig till den ena eller andra imperialistiska supermakten eller makten. Idag åligger det varje Parti att definiera och bekämpa den imperialistiska huvudfienden och avvärja de övriga imperialisternas handlingar, genom att mobilisera hela folket i att förbereda, inleda och utveckla folkkriget, genomföra de demokratiska, socialistiska och kulturella revolutionerna och aldrig någonsin lägga ner vapnen förrän vi slutligen sopat bort imperialismen och all utsugning från jordens yta.

LEVE DEN 1 MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
KAMP TILL DÖDEN MOT ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS LAKEJER!

Folkrörelsen Peru
1 maj 2017

 

Maj 2017 Folkrörelsen Peru