OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE DEN XXXII ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

”En period har avslutats; förberedelserna för den nya är färdiga. Vi beseglar det som har gjorts tills nu; vi öppnar framtiden; nyckeln är aktionerna, målet är makten. Detta kommer vi att göra, det är vad historien kräver, vad klassen kräver. Folket har förutsett det och vill ha det; vi måste fullgöra det och vi kommer att fullgöra det, vi är de som inleder”.

(Vi är de som inleder, PCP, Utvidgade Centralkommittén, 1980)

”Kamrater, motsättningarna hopar sig men vi hanterar dem. Vi har lärt oss att hantera historien, lagarna, motsättningarna. Det ligger i våra händer att lösa allt genom att förverkliga det i krigshandlingar; ingenting kommer att stoppa oss. Vi går oåterkalleligen över till krigstider, motsättningen kommer att utvecklas, det nya kommer att segra och ta oss till målet”.

 (Vi är de som inleder, PCP, Utvidgade Centralkommittén, 1980)

”Vi utgår från denna situation. Varje klass alstrar sin specifika form av krig och därmed också sin strategi. Proletariatet har skapat sin egen, Folkkriget, och det är en överlägsen strategi. Bourgeoisien kommer aldrig att kunna ha en strategi överlägsen denna. Dessutom, det kommer inte att finnas någon strategi som är mer utvecklad än proletariatets. Det är en fråga om att granska den militära processen i världen; varje klass har alltid skapat sitt sätt att föra krig och sin strategi, den överlägsna strategin har alltid besegrat den underlägsna; och den nya klassen har alltid den överlägsna strategin – och folkkriget är just detta, det finns bevis som bekräftar det. Det finns militära skribenter som säger: kommunisterna har, när de har tillämpat sina principer, aldrig förlorat ett krig; de har bara förlorat när de inte har tillämpat sina principer”.

 (PCP – Intervju med Ordförande Gonzalo)

[Ordförande Gonzalo] framlägger att man för att föra folkkrig måste ha fyra grundläggande frågor i åtanke: 1) proletariatets ideologi, marxismen-leninismen-maoismen som måste specificeras i ett vägledande tänkande; därför baserar vi oss på marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen i det sistnämnda; 2) Nödvändigheten av Perus Kommunistiska Parti som leder folkkriget; 3) Folkkriget specificerat som bondekrig som följer vägen att omringa städerna från landsbygden; och 4) stödbaser eller ny makt, uppbyggandet av stödbaserna är väsendet i vägen att omringa städerna från landsbygden.

 (PCP – Militära linjen, 1988)

Denna 17 maj 2012 firar Folkrörelsen Peru, tillsammans med hela Perus Kommunistiska Parti, dess Centralkommitté och hela Partiets ledningssystem, alla dess Kommittéer och alla dess militanter, kombattanter och massor, den XXXII årsdagen av vårt segerrika Folkkrig. Vi uttrycker vår fulla fasthållelse vid vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo, fortsättare av Marx, Lenin och Ordförande Mao Tsetung, Partiets enighetscentrum och segergaranti till Kommunismen, och till vår allsmäktiga ideologi marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande. Vi riktar vår hälsning till Folkets Befrielsearmé, utan vilken folket inte skulle ha någonting, och till den Nya Makten som skiner trotsigt inför världen.

Det var Ordförande Gonzalo som, i hård kamp mot revisionismen, ”vägledde […] den röda fraktionen under den strategiska politiska inriktningen att följa "Vägen att omringa städerna från landsbygden"; från 69 till 76 vägledde han Partiet med strategiska politiska inriktningen "Partiets Rekonstitution för folkkriget" och från 76 till 79 strategiska politiska inriktningen "Fullborda Rekonstitutionen och Lägg Baser" för inledandet av den väpnade kampen.” (PCP, Militära linjen, 1988). Och så, genom att tillämpa det internationella proletariatets allmängiltiga ideologi på vår revolutions konkreta förhållanden, inleddes folkkriget den 17 maj 1980 med en aktion mot de reaktionära valen, och krossade så alla de revisionistiska positioner (den första högeropportunistiska linjen) som sade ”det finns inga förutsättningar”. Den väpnade kampen inleddes genom att tillämpa det revolutionära våldet inte bara som ”defensivt” våld, inte huvudsakligen som ett ”svar” på det reaktionära våldet, utan huvudsakligen som folkkrig för att förstöra det gamla och bygga det nya.

Det var tack vare tillämpningen av det internationella proletariatets allmängiltiga ideologi på våra förhållanden i folkkrig, som Partiet kom fram till att förstå maoismen som en ny, tredje och högre etapp av marxismen, och till att utveckla Partiets militarisering och dess koncentriska uppbyggnad. På så vis genomfördes 1988, mitt i folkkrig, Partiets Första Kongress, den första marxistiska kongressen, som definierade vår Partiets Enhetsbas [PEB] som fortsätter att vara giltig och är den PEB som hela Partiet underordnar sig; med dess tre beståndsdelar, ideologin marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, Programmet och den Allmänpolitiska linjen med dess centrum den Militära linjen. Och med denna PEB, med detta Anförarskap och dess allsmäktiga tänkande, med vår klass’ principer, är segern garanterad. Därför är kampen till döds mot revisionismen såsom huvudfara avgörande för folkkriget. Som reaktionen själv erkänner: ”kommunisterna har, när de har tillämpat sina principer, aldrig förlorat ett krig; de har bara förlorat när de inte har tillämpat sina principer”. Idag fortsätter Partiet att leda folkkriget under svåra omständigheter i kamp mot de motsatta linjerna, HOL och VOL, krossa den revisionistiska tesen att ”två förenas i ett”, och upphöja och tillämpa vår marxistiska metod av tvålinjerskamp, på nationell liksom internationell nivå. Medan kapitulanterna och förrädarna upprepar klassfiendens lögnhistorier, för att försöka rättfärdiga sitt förräderi, så befinner sig våra hjältemodiga militanter och kombattanter på slagfältet där de ger sina liv. ”Revisionismen har redan förlorat spelet, resten är en tidsfråga. Problemet är redan definierat, avfallet har börjat sopas bort och brännas. Jag upprepar, det är en tidsfråga. De började förlora spelet redan för många år sedan. Och om vi går längre, till principerna, så har de förlorat spelet ända sedan de blev revisionister, eftersom spelet är förlorat när man överger principerna, det är där det börjar. Resten handlar om hur klasskampen utvecklas, hur ett Parti som vårt är kapabelt att fullgöra sin roll, hur massorna bär upp det, stödjer det och driver det framåt, hur de mer och mer förstår att det är deras Parti, som försvarar deras intressen; och det är massorna själva som gör upp räkningen med och rättfärdigt bestraffar dem som i årtionden har schackrat och fortsätter att schackra, och de kommer också att fördöma och bestraffa dem som vill schackra eller de som börjar göra det.” (Intervju med Ordförande Gonzalo)

Som Ordförande Gonzalo har etablerat, så utvecklas vårt Folkkrig som del av den proletära världsrevolutionen och i dess tjänst. Det är en princip som vi aldrig kommer att överge. Det peruanska proletariatet och folket står fast enade med det internationella proletariatet och hela världens förtryckta folk. Vi förenar oss med det hjältemodiga proletariatet och folket i Indien och andra länder, och med alla dess kommunister och revolutionärer i kampen för att härda deras ledning, i kamp till döden mot revisionismen och inte i försoning, för att utveckla folkkrig till Kommunismen. Vi återförsäkrar oss i våra principer att befälet aldrig dör, att fanan då den en gång hissats aldrig får halas, och Folkkrig till Kommunismen!

LEVE DEN XXXII ÅRSDAGEN AV DET SEGERRIKA FOLKKRIGET I PERU!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI, DESS CENTRALKOMMITTÉ OCH HELA PARTIETS LEDNINGSSYSTEM!
LEVE FOLKETS BEFRIELSEARMÉ!
LEVE MAOISMEN, NER MED REVISIONISMEN!
UTVECKLA FOLKKRIGET I VÄRLDSREVOLUTIONENS TJÄNST!
FÖRKASTA OCH BEKÄMPA HOL OCH VOL GENOM ATT UTVECKLA FOLKKRIGET!

 


Maj 2012 Folkrörelsen Peru