OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE DEN 1:A MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
LEVE MAOISMEN, NER MED REVISIONISMEN!

Folkets demokratiska diktatur behöver arbetarklassens ledning. För det är endast arbetarklassen som är den mest förutseende, den mest osjälviska och den alltigenom mest revolutionära klassen. Revolutionens hela historia bevisar att revolutionen misslyckas utan arbetarklassens ledning och att den triumferar när den leds av arbetarklassen.

Ordförande Mao Tsetung – Folkets demokratiska diktatur (30 juni 1949)
Valda verk Band IV

I världshistorien, när den feodala klassen var den framskridna klassen i Kina, dröjde det 250 år innan den definitivt kunde krossa slaveriets restauration; när bourgeoisien i väst slogs mot feodalismen för att krossa försöken till restauration eller feodalismens restauration krävdes det 300 år för att den definitivt skulle upprätta sin makt; och då det handlar om en revolution där proletariatet definitivt skall upprätta sin makt, är kampen mellan restauration och kontrarestauration synnerligen hård och förbittrad och kommer att ta ungefär 200 år, med utgångspunkt från Pariskommunen 1871. Erfarenheterna av restauration i Sovjetunionen och Kina ger oss stora lärdomar, både positiva och negativa; vi bör särskilt framhäva de storslagna framsteg som gjordes under den nya Statens förverkligande och hur den Stora Proletära Kulturrevolutionen är lösningen för att förebygga restaurationen.

Perus Kommunistiska Parti – Internationella Linjen, 1988

Proletariatet alstrar en politisk apparat: det Kommunistiska Partiet, som är motsatsen till och totalt skilt från de övriga partierna och vars mål är gripandet av den politiska Makten, det var så Marx definierade det. Lenin etablerade Partiets karaktär av ny typ genom att bekämpa den gamla revisionismens undergrävande inflytande, vilken frambringade borgerliga arbetarpartier vars bas var arbetararistokratin, fackföreningsbyråkratin, den parlamentariska kretinismen, och som var anpassade efter systemet. Ordförande Mao Tsetung utvecklade Partiets uppbyggnad runt geväret och framlade uppbyggnaden av de tre instrumenten. Ordförande Gonzalo etablerade tesen om de Kommunistiska Partiernas militarisering och de tre instrumentens koncentriska uppbyggnad.

Perus Kommunistiska Parti – Internationella Linjen, 1988

Denna första maj riktar Folkrörelsen Peru sina varma kommunistiska hälsningar till det internationella proletariatet, den sista klassen i historien, och till alla världens kommunister och revolutionärer. Vi återförsäkrar oss i vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande, i det peruanska proletariatets förtrupp Perus Kommunistiska Parti, dess Centralkommitté och hela Partiets ledningssystem, liksom i allt det som etablerats av vår I Kongress, Centralkommitténs III Plenum och vårt Anförarskaps mästerliga Tal.

Den nuvarande situationen i vårt land och i hela världen bekräftar rent faktiskt den avgörande betydelsen av proletariatets historiska roll som ledande klass. Idag, då alla motsättningarna skärps, och världens folk reser sig i vapen mot detta gamla fallfärdiga system av utsugning och förtryck, så är det just den proletära ledningen för revolutionen som skrämmer imperialisterna och reaktionärerna mest. Blodsugarna är väl medvetna om att en revolution som leds av det medvetna och organiserade proletariatet är en revolution som de inte kommer att kunna besegra, och som inte kommer att stoppas förrän dess slutliga seger. Därför för de fram sitt ”lågintensitetskrig”, hela sitt kontrasubversiva krig och hela sin ideologiska propaganda i syfte att beröva revolutionerna deras proletära ledning, eller förhindra att en sådan ledning alstras där den inte finns. Den allmänna kontrarevolutionära offensivens propaganda mot den proletära rörelsen, mot marxismen och revolutionen, fortsätter att vara en central och väsentlig del av de härskande klassernas kultur, utbildning och politik i hela världen. Hela denna propaganda om ”totalitarism”, ”terrorism” etc. har till syfte att förhindra eller förstöra proletariatets klassmedvetande; att förhindra att arbetarna går framåt och åtar sig sin historiska roll, och det centrala, förhindra att de bildar sina proletära förtrupper, de Kommunistiska Partierna som inleder och leder folkkrig i alla länder.

Ett av de huvudsakliga verktygen för denna kontrarevolutionära offensiv är revisionismen, d.v.s. den borgerliga ideologin förklädd till marxism, och borgarklassens agenter inom den proletära rörelsen. Medan hela den gamla revisionismen fortsätter att fullgöra sin reaktionära uppgift, med borgerliga ”kommunistiska” eller ”vänster”-partier som från sina poster i borgarklassens stater och parlament undertrycker proletariatet och folken, så står imperialismen idag inför problemet med maoismen, d.v.s. marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, det internationella proletariatets universella ideologi, marxismen av idag, härdad i kampen på liv och död mot revisionismen och med hela vår klass’ rika erfarenhet. Alltså: den reaktionära uppgiften att förinta den proletära ledningen för revolutionen innebär i dagens värld att förinta maoismen, och ett av sätten att göra det är att revidera den, förvränga den eller förvandla den till en död dogm, utan konkret tillämpning. De har alla slags revisionister, utförsäljare av arbetarklassen, kapitulanter och schackrare i sin tjänst för att presentera en tämjd ”maoism”, anpassad efter imperialismens behov, och för att attackera vår klass’ principer. Detta är den nya revisionismens roll, med dess ”nya syntes”, ”prachandas väg” etc., dess förnekande av principen om revolutionens anförare och Anförarskap och dess övriga revideringar av maoismen, det är den revisionistiska och kapitulationistiska HOL:s [högeropportunistiska linjens] roll, och LOI:s [den ”vänster”-opportunistiska linjens] roll med dess väpnade revisionism. Det som dessa så kallade maoister har gemensamt med alla de gamla revisionisterna såsom Trotskij, Chrustjov eller Teng, är just att de attackerar Anförarskapen (med argumentet om den s.k. ”personkulten”), att de förnekar behovet av att tillämpa maoismen på varje lands konkreta förhållanden, att de insisterar på möjligheten till ”fredlig övergång”, ”fredsavtal” och motsätter sig den gamla statens förstörande och uppbyggandet av den Nya Staten. Här ser vi anledningen till att imperialismen och reaktionen har ansträngt sig så för att misskreditera och isolera Perus Kommunistiska Parti, dess Anförarskap Ordförande Gonzalo och folkkriget i Peru: p.g.a. Ordförande Gonzalos, vårt Partis och Perus hjältemodiga proletariats och folks obestridbara betydelse och internationella inflytande, och för att det är just vårt Parti som fortsätter att insistera på kamp på liv och död mot revisionismen samt till försvar för maoismen och dess tillämpning.

Den objektiva förutsättningarna för den proletära världsrevolutionen är utmärkta; imperialismen sjunker mer och mer ner i sin kris och dess karaktär som papperstiger blir tydligare och tydligare; massorna visar sitt klasshat och sin beredvillighet att beväpna sig och kämpa i hela världen. Detta uttrycks i de imperialistiska länderna liksom i de förtryckta nationerna i tredje världen, som är den proletära världsrevolutionens bas. Det som saknas är den proletära ledningen. Denna första maj kallar vi än en gång alla världens kommunister och revolutionärer att kämpa mer och ge allt för konstitutionen eller rekonstitutionen av militariserade marxist-leninist-maoistiska Kommunistiska Partier, som tillämpar maoismen på sina länders konkreta förhållanden och alstrar sina anförare och Anförarskap, inleder och utvecklar folkkrig i de demokratiska, socialistiska och kulturella revolutionerna, alltid i kamp på liv och död mot revisionismen, tills vårt slutliga mål den för alltid gyllene Kommunismen.

LEVE DET INTERNATIONELLA PROLETARIATET!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, HUVUDSAKLIGEN MAOISMEN!
LEVE KONSTITUTIONEN OCH REKONSTITUTIONEN AV DE KOMMUNISTISKA PARTIERNA!
LEVE DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN!
AVSLÖJA OCH KROSSA IMPERIALISMENS VÄRLDSOMFATTANDE PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!


Maj 2012 Folkrörelsen Peru