OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

DEN ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJENS SVARTA FÖRLOPP – VÄPNAD REVISIONISM I IMPERIALISMENS OCH REAKTIONENS TJÄNST

Sedan struktureringen av den ”vänster”-opportunistiska linjen [VOL], d.v.s. de väpnade revisionister som leds av bröderna Quispe, och deras PR-jippo med ”intervjun med José”, koordinerad och genomförd i samordning med reaktionen och som del av dess plan, förkastar, fördömer och bekämpar Perus Kommunistiska Parti, dess Centralkommitté och alla dess Kommittéer fast och offentligt inför vårt folk och världens folk denna VOL som de eländiga förrädare de är. Vi, Folkrörelsen Peru, återförsäkrar oss i vårt Partis position, att VOL liksom HOL [den högeropportunistiska linjen] är delar av imperialismens och reaktionens plan för att förinta folkkriget, att denna VOL tjänar den reaktionära uppgiften att sprida förvirring och splittring i de revolutionära leden på nationell och internationell nivå – och huvudaspekten av denna uppgift är just att avsvära sig Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande, d.v.s. maoismens tillämpning på vår revolutions förhållanden. Partiet slår fast: det som anstår kommunisterna är att fördöma och bekämpa denna revisionistiska VOL inför det internationella proletariatet, och se att den består av kapitulanter och SIN-kollaboratörer, som framlägger ett ”kommunistiskt parti” utan Anförarskap, utan gonzalos tänkande. På internationell nivå har flera Partier och organisationer enat sig med vår position och likaså uttryckt sitt fördömande och förkastande av VOL – men samtidigt kan vi se att den reaktionära planen har återverkningar i de revolutionära leden i världen. Några kamrater fördömer HOL och VOL i ord, men vill inte ta fast ställning, vill inte se att allt detta är delar av en imperialismens, reaktionens och revisionismens plan, och upprepar t.o.m. reaktionens svarta spyor genom att säga att ”PCP finns inte längre”, att det ”bara finns fraktioner”. Några är så imponerade av den väpnade revisionismens militarism, att de glömmer vår klass’ principer och inte ser att imperialismens världsomfattande plan har ett mönster: kapitulation, ”fredsavtal”, amnesti, val, väpnad revisionism, revidering av maoismen, partier utan Anförarskap och utan tillämpning av maoismen.

I ljuset av det ovan nämnda, och för att avslöja och krossa den kontrarevolutionära planen, är det viktigt att se denna svarta eländiga VOL:s historiska förlopp.

– De eländiga i VOL är angivare och SIN-kollaboratörer, som gör allt för att skydda sina och sina familjemedlemmars personliga intressen, men ingenting för att tjäna folket, ingenting för Partiet och revolutionen. Såsom redan är väl känt och publicerat, arbetade Raúl Quispe och Sonia tillsammans med reaktionen för att gripa Feliciano. Vid den tidpunkten motsatte sig de från VOL att tillintetgöra dessa förrädare för att ha samarbetat med SIN – och ville t.o.m. ge dem ansvar inom ledningen. Se detta i koppling till den nuvarande situationen, när ett kommande folkmord förutses: VOL genomför nu sina aktioner, och går så långt som att kidnappa klassen, för att försätta sig i en bra position för att förhandla med reaktionen. Detta måste stå helt klart: arbetarna i Cuzco blev kidnappade och hölls som gisslan (och VOL säger det offentligt, att de ”släppte gisslan”). När det blir hett om öronen kommer VOL att förhandla liksom Raul och Sonia gjorde då de överlämnade Feliciano i utbyte mot att reaktionen lät deras familjer vara i fred (de som nu bor i Vitarte).

– Efter Felicianos gripande möttes 90% av Centralkommittén och fortsatte med den etablerade strukturen och ledningssystemet. Alla kommittéerna återförsäkrade sig i att fortsätta folkkriget och bekämpa HOL. Det lades fram att utveckla och bredda massarbetet och åta sig massornas kamper mitt i folkkriget, med inflexionen i åtanke. Då dök några motsatta positioner upp, som sade att ”vi måste göra flera aktioner”, vilket skulle ha lett till att mobilisera hela Partiet och Armén, och de såg inte att vi befann oss i omgruppering, och att vi måste utveckla det politiska arbetet bland massorna mer och på ett annat sätt, mer stängt, speciellt i städerna. De såg bara ”aktioner och mer aktioner”, och medan de övriga kommittéerna tillämpade att utveckla och ställa sig i spetsen för massorna (vilket Partiet idag håller på att uppnå), så kom de från VOL, då de hade genomfört några aktioner som hade haft återverkningar, att bli ännu säkrare i sina positioner och t.o.m. avsvära sig och säga att man borde överge gonzalos tänkande.

– För imperialismens och reaktionens planer kom denna VOL:s (bröderna Quispes och deras familjers) revisionism och personliga intressen mycket väl till pass. Det är alltså inte konstigt att de sedan kommit att samarbeta direkt, och att de i samarbete med CIA och MOSSAD-agenten Gorriti förverkligade ”intervjun med José”. VOL behövde den offentliga uppmärksamheten, och reaktionen behövde ”att senderisterna själva sade att deras Anförare är en terrorist”. Eftersom lögnhistorien om ”fredsbreven” redan har krossats av Partiet med folkkrig, så vill de sprida inför världen att ”t.o.m. de senderister som fortsätter med kriget har nu fördömt och avsvurit sig sin anförare”, och på så vis drömmer de om att förinta Partiet och folkkriget.

– Så, som del av sin kontrarevolutionära plan, har imperialismen och reaktionen nu två linjer som står emot Partiet och folkkriget: HOL (Movadef och Artemio), som säger att ”Ordförande Gonzalo har spelat ut sin roll”, att ”Ordförande Gonzalo har gett carte blanche till att man bildar en fraktion som fortsätter i den ’fjärde etappen’”, att ”det inte finns förutsättningar” och att ”folkkriget inte borde ha inletts”, att ”vi befinner oss i reträtt på världsnivå”. Och VOL, som säger att ”Ordförande Gonzalo är terrorist”, att ”Ordföranden borde skjutas”, att ”det är tillräckligt med aktioner, man behöver inte Anförarskap eller tillämpning av maoismen”, som inte förstör den gamla staten eller byråkratkapitalismen. Båda linjerna arbetar direkt med reaktionen, och är för att fullgöra de reaktionära uppgifterna att undergräva Partiet, Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande, att sprida splittring i de revolutionära leden.

– Liksom i andra länder så tjänar revisionismen inte bara till att sprida förvirring och splittring, utan tjänar också direkt till att undertrycka revolutionen och proletariatets och folkets kamper, såsom Ortega i Nicaragua eller Prachanda i Nepal – och HOL och VOL kommer inte att vara några undantag. Imperialismen och reaktionen kan arbeta med alla och envar så länge de tjänar deras intressen – det är Tengs politik; det spelar ingen roll vilken färg katten har, och Humala sade detsamma i en intervju. Men när dessa revisionistiska agenter inte längre tjänar deras intressen, kommer reaktionen att offra dem, liksom yankeeimperialismen gjorde med Khadaffi och andra. Och nu när reaktionen förbereder ett nytt folkmord mot massorna, så kommer de att använda lögnhistorien om ”barn och kvinnor kidnappade av Sendero” för att rättfärdiga det. Så ser vi att Humala säger att han skall rädda de barn som kidnappats av Sendero. Det har dykt upp någon kvinna som säger att ”hon flydde”, och att det finns förslavade kvinnor, vilket uppenbarligen är en lögnhistoria. På så vis, på grund av sina revisionistiska positioner, kommer denna VOL att i folkmord dränka allt det som gått framåt i arbetet fram till deras strukturering (på den tidpunkten fokuserade man på att behålla Ayacucho, inte överge den huvudsakliga kommittén och att utvidga zonerna). VOL håller t.o.m. på att koordinera med reaktionen i utlandet, och såvitt man vet har de, genom en kvinna från VOL, en kontakt i Tyskland för att fullgöra sin uppgift som angivare.

Återförsäkrande sig i vårt Anförarskap Ordförande Gonzalo och hans allsmäktiga tänkande, vårt Perus Kommunistiska Parti, dess Centralkommitté och hela Partiets ledningssystem, kallar Folkrörelsen Peru alla kommunister och revolutionärer att fördöma och bekämpa denna VOL, liksom all väpnad revisionism, och avslöja imperialismens och reaktionens världsomfattande plan. Idag går Perus Kommunistiska Parti framåt i att mobilisera massorna mitt i folkkriget, och fullgör sin roll som det peruanska proletariatets förtrupp genom att tillämpa gonzalos tänkande och allt det som fastlagts av vår I Kongress, Centralkommitténs III Plenum och Ordförande Gonzalos mästerliga Tal, och krossar på så vis de motsatta linjerna och alla reaktionens lögnhistorier.

FÖRDÖM OCH BEKÄMPA HOL OCH VOL GENOM ATT UTVECKLA FOLKKRIGET!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
NED MED DEN VÄPNADE REVISIONISMEN, LEVE FOLKKRIGET!
AVSLÖJA IMPERIALISMENS, REAKTIONENS OCH REVISIONISMENS VÄRLDSOMFATTANDE PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

Folkrörelsen Peru
April 2012


April 2012 Folkrörelsen Peru