OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

MAOISMEN MED DESS SKAPANDE TILLÄMPNING GONZALOS TÄNKANDE ÄR DJUPT ROTAD I DET PERUANSKA FOLKETS HJÄRTAN OCH SINNEN!
HÄR, LIKSOM I HELA VÄRLDEN, FINNS DET INGEN PLATS FÖR KAPITULATION, FREDSAVTAL, ELLER NÅGON VAPENVILA ÖVER HUVUD TAGET!

På denna nya årsdag av Ordförande Mao Tsetungs födelse, uttrycker Folkrörelsen Peru sin hälsning till det internationella proletariatet och världens folk, och vår speciella hälsning till det peruanska proletariatet och folket, som fortsätter att kämpa hjältemodigt mot det gamla systemet av utsugning och förtryck, och med växande klassmedvetande under ledning av Perus Kommunistiska Parti. Likaledes till vårt folkkrig som fortsätter att utvecklas och flyter samman med kamperna för dagskraven på dess marsch mot erövrandet av makten i hela landet.

Med amsagan om inkluderande fokuserar denna regering på gruvbranschen; de försöker med alla medel utveckla byråkratkapitalismen med hjälp från storkapitalet och den kinesiska imperialismen, och det lilla känslomässiga ordet ”inkluderande” är med som sötningsmedel. Så ser vi vilka som tävlar om att dela upp landet mellan sig. Idag lägger de fram en ny regionalisering för att bättre kunna suga ut “naturresurserna med konsultation”, och det som García lade fram i Perro del Hortelano är ingenting jämfört med detta. Denne ville gå in och utnyttja, nu säger de till samhällena: “Ni kan bli delägare, givetvis med ert godkännande och konsultation”. På så vis är denna regering ännu mer hämningslös och slug. Regeringen, med goda råd från imperialismen och revisionisterna, säger att man måste fortsätta utveckla gruvbranschen och byråkratkapitalismen “i konsultation med massorna”, “med inkluderande”.

Revisionisterna å sin sida, som movadef (HOL) med Walter Humala som vågmästare, tjänade till att legitimera den nuvarande regeringen. Men då de i regeringen nu håller på med att regionalisera och fortsätter sin utsugning med gruvupplåtandena, och då de inte längre behöver dem, är de som parti tillsammans med de Väpnade Styrkorna precis som Fujimori som kom in med stöd från revisionisterna och därefter bodde inne i de Väpnade Styrkornas högkvarter – och med HOL:s och VOL:s [högeropportunistiska linjen och ”vänster”-opportunistiska linjen] goda minne. Deras förfrågan besvarades med att de skulle överlämna sig, och nu är de ute efter hur de får så mycket som möjligt ut av en amnesti för militärerna. Dessa punkter måste vara klara; HOL:s och VOL:s roll tjänar till att legitimera denna regering, understödja den gamla ordningen och fortsätta att krossa folkets kommande kamper samt bereda väg för 2016 för att fortsätta utvecklandet och utvidgningen av gruvföretagen. Notera att denna period från 2011-2016 är för att garantera malmbrytningens påbörjande, och detta kommer att generera mer ojämlikhet och misär under följande femårsperiod. Om det skulle vara möjligt, skulle de ta hela den andinska bergskedjan och gasen från djungeln. För dessa vinsters skull lämnar de benrester som ”inkluderande”, konsultation, ännu ett daghem, stipendier etc. De Väpnade Styrkorna tar allt mer kontrollen över regeringen och när de har den kommer de att försöka ge amnesti eller släppa lös folkmord såsom gjordes i Europa med kommunisterna när de “legaliserade” sig. Så tänker de från VOL och HOL på sina fredsavtal utan att se byråkratkapitalismens utveckling (se Mariategui).

I sin omstrukturering av sin gamla och ruttna stat har de kört fast med sin nya konstitution, de väntar på omständigheterna för att ha de Väpnade Styrkorna uppställda och göra en kupp såsom “kinesen” gjorde, då de gjorde en ny konstitution ’93. Således vill de Väpnade Styrkorna ha amnesti och ekonomisk makt.

Angående Folkkriget så siktar de på att förinta det från jordens yta. Det kan de inte: maoismen med dess skapande tillämpning gonzalos tänkande är djupt rotade. De vill inte att folkkriget slår mot gruvföretagen, mot droghandeln – så länge de inte skadar affärerna och delar på dem så är allt bra! Därför kommer de att fokusera på folkmord; deras liv är i fara inför imperialismen och den kinesiska socialimperialismen. Låt oss se på Libyen; tills för några månader sedan sålde [Khadafi] olja och drack tillsammans med fransmännen, fyra månader senare mördade de honom och hans barn. På så vis har imperialismen lagt sina kort; endast med Partiet, genom att mobilisera folket såsom det nu håller på att göra, kan vi vinna och erövra [rättigheterna och makten åt folket]; Här, liksom i hela världen, finns det inget utrymme för kapitulation, fredsavtal eller någon vapenvila över huvud taget! Det som måste göras idag är att bättre organisera massornas kamp, höja Partiets klandestina arbete, och dra lärdom av det förra årtiondet.

På världsnivå uttrycker imperialismen sin desperation inför sin ekonomiska och politiska kris. Mitt i sin sammansvärjning och tvist utmanar de andra makterna, framför allt Ryssland och Kina, yankeeimperialismens hegemoni, och förbereder ett tredje världskrig. Även om de folkliga protesterna, som de s.k. “revolutionerna” i de arabiska länderna, uttrycker den revolutionära situationen i ojämlik utveckling i världen, så vet imperialisterna hur de skall hantera dessa för att de skall tjäna deras intressen. Protester som inte är i grunden anti-imperialistiska, och om deras ledare är kopplade till yankeeimperialismen eller vilken som helst annan imperialistmakt, tjänar inte till att befria folken. Vad folken vill ha och behöver är väpnad kamp, nationella befrielsekrig för att krossa och sopa bort de eländiga blodsugarna och fortsätta med sina ny-demokratiska och socialistiska revolutioner med folkkrig.

Folkrörelsen Peru, Partiets alstrade organisation för utlandsarbetet, uttrycker än en gång sin hälsning och underordning till Perus Kommunistiska Parti, dess Centralkommitté och hela Partiets ledningssystem. Vi tar fast ställning för vårt folks hjältemodiga kamper för sina dagskrav, för att försvara dess intressen och bekämpa och krossa kapitulationen, amnestin, eld upphör, vapenvila, fredsavtal etc. Vi kallar till att fortsätta kamperna med klassmedvetande och aldrig låta sig luras av imperialismens, reaktionens och revisionismens lögnhistorier. Vi återförsäkrar oss I vårt slagord Folkkrig till Kommunismen!

LEVE DEN CXVIII ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE MAO TSETUNGS FÖDELSE!
UPPHÖJ, FÖRSVARA OCH TILLÄMPA DEN ALLMÄNGILTIGA MAOISMEN!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
LEVE DET PERUANSKA PROLETARIATETS OCH FOLKETS HJÄLTEMODIGA KAMPER!
FÖRKASTA OCH KROSSA KAPITULATIONEN!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 


December 2011 Folkrörelsen Peru