OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LÅT OSS FIRA 40-ÅRSDAGEN AV DEN STORA PROLETÄRA KULTURREVOLUTIONEN!

”Vad är det grundläggande i maoismen? Det grundläggande i maoismen är Makten. Makten för proletariatet, Makten för proletariatets diktatur, Makten baserad på en väpnad styrka ledd av det Kommunistiska Partiet. Mer explicit: 1) Makten under ledning av proletariatet i den demokratiska revolutionen; 2) Makten för proletariatets diktatur, i de socialistiska och kulturella revolutionerna; 3) Makten baserad på en väpnad styrka ledd av det Kommunistiska Partiet, erövrad och försvarad genom folkkriget.”

“Om marxismen-leninismen-maoismen”,
Perus Kommunistiska Parti:s I Kongress.

Med beslutsam vilja och med den revolutionära optimismen i topp, kallar Folkrörelsen Peru (MPP), alstrad organisation av Perus Kommunistiska Parti (PCP) för partiarbetet i utlandet, alla Kommunistiska Partier och revolutionära organisationer, inom och utanför den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen (RIM), att fira 40-årsdagen av inledandet av den Stora Proletära Kulturrevolutionen (SPKR) i Kina (1966-1976), den mest omskakande politiska process och den största massmobilisering som världen någonsin har sett, stor historisk milstolpe i utvecklingen av proletariatets diktatur tills proletariatet har slagit fast makten, därav av vidsträckt historisk vikt för mänsklighetens ohejdbara marsch mot Kommunismen. Den SPKR är i historiskt perspektiv det mest vidsträckta i Ordförande Maos utveckling av marxismen-leninismen, som utgör ett språng för marxismen till en tredje, ny och högre etapp: marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen.

Firandet av den SPKR:s årsdag måste tjäna som en hårtslående återförsäkran i vårt högtidliga löfte att kämpa ihärdigt och outtröttligt för den proletära ledningen av den demokratiska revolutionen, i utvecklingen av det socialistiska uppbygget och i revolutionens fortsättning under proletariatets diktatur, som proletär kulturrevolution; då imperialismen fördjupar sin förruttnelse och revolutionen har kommit att bli huvudtendensen i historien, mitt i de mest komplexa och största krig som setts hittills och i den outtröttliga kampen mot den nutida revisionismen, än mer mot den nya revisionismen.

Firandet av årsdagen av den SPKR är del av den långvariga kampanjen för att hävda, medelst folkkrig, maoismen som enda befäl och vägledning för den proletära världsrevolutionen; tjäna till dess förkroppsligande i världens folk och för att krossa den allmänna kontrarevolutionära offensiven som leds av yankee-imperialismen i sin egenskap av enda hegemoniska supermakt. Det är firandet av orubbliga tro på och absoluta övertygelse om Kommunismens seger; i tider av stor oordning under himmelen, det är att fira den uppstigande Röda Solen; så är det internationella proletariatets järnlegioners ed till vår oförgängliga röda fana med den gyllene hammaren och skäran, vilka, utmanande döden, kastar sig in i den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen under stridsropet: Folkkrig till Kommunismen!

Således, firandet av denna årsdag av SPKR är en förnyelse av vårt löfte att aldrig lägga ner vapnen förrän Kommunismen, ett löfte som åligger alla kommunister i världen; och, därav, tjänar firandet också till återbildandet av de Kommunistiska Partierna som militariserade marxist-leninist-maoistiska kommunistiska partier, vilka inleder och utvecklar folkkrig i alla världens hörn, så snart som möjligt; så tjänar det även till att stödja kommunisterna i Nepal, att se den komplexa situation som presenterar sig för Nepals Kommunistiska Parti (maoisterna) och att återförsäkra att för det internationella proletariat och världens förtryckta folk, för alla kommunister, revolutionärer och framstegsvänner, så är det enda som är möjligt  att den demokratiska revolutionen når sin höjdpunkt medelst erövringen av makten i hela landet, medelst den revolutionära arméns gevär. Maoisterna är anhängare av det revolutionära krigets allmakt och bland oss kan ingen, vem det än är, tillåta sig att avvika ens en millimeter från kursen som garanteras av principerna: ”Makten växer ur en gevärspipa” och ”Det är rätt att göra uppror!”, den enda proletära, folkliga och demokratiska vägen, folkkrigets väg.

Följaktligen är vi för att föra fram firandet av den SPKR:s 40-årsdag, inom kampanjen för maoismen, oskiljaktigt förbunden med kampanjen för försvaret av Ordförande Gonzalos liv, och ge den en stor impuls genom detta firande, skapande en debatt baserad på historiska fakta, se framstegen för den proletära världsrevolutionen genom de lagar som outtröttligt uppfylls, se var vi går och vad vi måste göra, vi är för att marxismen-leninismen-maoismens ljus hävdar sig genom en stor tävlan mellan idéer. Därför kallar vi alla Partierna och organisationerna inom och utanför RIM att driva fram och gemensamt deltaga i detta stora firande under allt som sker under 2006 till maj 2007, medelst alla former av evenemang, aktiviteter och aktioner, mobiliserande brett så att ett stort aktivt massdeltagande uttryckts. Som del av detta bjuder vi in CoRIM, alla Partier och organisationer inom och utanför RIM och alla revolutionärer i världen att deltaga i aktiviteterna som vi genomför i detta stora firande, med en mycket hög målsättning.

Den första Internationella Konferensen för att fira den Stora Proletära Kulturrevolutionen genomförs den 9:e september 2006 i Tyskland, vi kallar alla att deltaga i denna för att ge en storslagen invigning på denna segerrika serie av evenemang och konferenser som kommer att  markera folkkrigets taktfasta steg och den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen, inom vilken denna kampanj utvecklar sig.

Leve den SPKR:s 40-årsdag!

Förena er under maoismen!

Folkkrig till kommunismen!


 

Augusti 2006 Folkrörelsen Peru