OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

 

1. MAJ 2005:

LEVE DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!

FÖRSVARA ORDFÖRANDE
GONZALOS LIV!

FÖRENA ER UNDER MAOISMEN!

Denna första maj hälsar Folkrörelsen Peru, alstrad organisation av det ärorika Perus Kommunistiska Parti för partiarbetet i utlandet, det internationella proletariatet på dess dag. Denna dag konstaterar vi, fyllda med revolutionär optimism och glädje, hur de allmängiltiga sanningarna i marxismen-leninismen-maoismen, och de stora bidragen till dess utveckling som gjorts av vår Anförare Ordförande Gonzalo, konkretiserade genom den kreativa tillämpningen av maoismen på den peruanska revolutionens konkreta förhållanden – gonzalos tänkande – bekräftas mer för varje dag. Vi upplever den Nya Stora Vågen av den proletära världsrevolutionen, och revolutionen är den historiska och politiska huvudtendensen i världen idag.

Vem kan förneka att detta är sanningen? Imperialismen, som kapitalismens högsta och sista stadium – monopolistisk, parasitär kapitalism som är ruttnande, döende – mitt i den största skärpning av dess kris och alla dess motsättningar, kämpar i desperation mot världens massor; huvudsakligen mot de förtryckta folken i tredje världen, som tar till vapen mot den imperialistiska aggressionen, och även mot massorna i själva de imperialistiska länderna, där klasshatet exploderar i de blodbesudlade utsugarnas ansikten.

Imperialismen, huvudsakligen Yankee-imperialismen, varande den enda hegemonistiska supermakten, i sammansvärjning och tvist med den andra kärnvapensupermakten, Ryssland, och de andra imperialistiska makterna såsom England, Tyskland, Frankrike, Kina, Japan, Italien, Spanien, etc., intensifierar med sitt ”krig mot terrorismen” och sin vidriga täckmantel av ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” sin slakt och utsugning över jordklotet – men miljonerna och åter miljonerna av massor kommer inte att lydigt stå på knä som slavar. På detta sätta sporrar reaktionen revolutionen.

Således återförsäkrar vi oss i vår klass’ optimism, Kommunisternas optimism: Framtiden är ljus! Men som marxist-leninist-maoister, gonzalos tänkande, vet vi att revolutionens seger, det slutliga bortsopandet av imperialismen och reaktionen, kräver den mest avancerade klassens, proletariatets, ledarskap. Utan Kommunistiska Partier – utan militariserade marxist-leninist-maoistiska Partier med Anförarskap grundat på tillämpningen av vår allmängiltiga ideologi på varje revolution, genom folkkrig som proletariatets högsta militära teori och den högsta formen av kamp, kan vi inte gå framåt med den demokratiska revolutionen, kan vi inte genomföra den socialistiska revolutionen och upprätta proletariatets diktatur, och kan vi inte genomföra kulturrevolutionerna till vårt slutliga mål, den för alltid gyllene Kommunismen. Därför insisterar vi i några frågor av livsviktig betydelse för världsrevolutionen.

 

Försvara Ordförande Gonzalos liv!

Ordförande Gonzalo är den som har definierat maoismen som marxismens tredje, nya och högre etapp, genom att kreativt tillämpa den på den peruanska revolutionen, inleda och utveckla Folkkriget i Peru och konkretisera gonzalos tänkande, den allsmäktiga ideologi som vägleder vårt Parti och vår revolution. Han är Partiets och revolutionens Anförare, Partiets enighetscentrum och segergaranti till Kommunismen – den största levande marxist-leninist-maoisten på jordens yta och en lärare för kommunister.

Den oundgängliga betydelsen av proletär ledning uttrycks med nödvändighet i koncentrerad form i Anförarskapet och dess allsmäktiga ideologi; detta kan inte förnekas. Och detta vet även fienden. Därför håller imperialismen och reaktionen, med hjälp från revisionismen, vår Anförare Ordförande Gonzalo i total isolering, och fortsätter sin plan på att mörda honom – i ett desperat försök att isolera massorna från Partiet – i sin svarta dröm om att stoppa Folkkriget i Peru, världsrevolutionens fackla, och så bli av med det mest lysande exemplet i världen på folkkrigets oövervinnelighet.

Av denna anledning har fienden satt upp sin amsaga om den ”nya rättegången” som en ”summarisk rättegång”, en hemlig sådan, som de nu håller på att lägga hinder i vägen för, de gör allt för att undvika den offentliga presentationen, i direktsändning, av Ordförande Gonzalo. Allt detta är del av deras ondsinta plan för att mörda Ordförande Gonzalo. De fortsätter sin lögnhistoria om ”fredsbreven” och sitt bruk av de eländiga råttorna i HOL för att smutskasta vår Anförare såsom en kapitulant – men trots allt detta har de inte kunnat stoppa folkkriget för en minut. Perus Kommunistiska Parti fortsätter att utveckla folkkriget, alltid under Ordförande Gonzalos Anförarskap.

Det är av dessa skäl som försvaret av Ordförande Gonzalos liv har blivit en fråga av huvudsaklig vikt för folkkriget och för världsrevolutionen. För att försvara Ordförande Gonzalo betyder att försvara maoismen och dess tillämpning i alla delar av världen. Det är också nödvändigt att förkasta och fördöma de svarta revisionistiska positioner som uttrycks i den Revolutionära Internationalistiska Rörelsens Kommitté (RIRKo – Committee of the RIM, CoRIM – övers.) och huvudsakligen av det revisionistiska så kallade partiet RCP (USA) och dess huvud Bob Avakian. Denna svarta pamp har skamlöst avslöjat sin sanna karaktär, öppet attackerat Marx, Lenin och Ordförande Mao Tsetung och deklarerat att han, Avakian, har framställt en ”re-vision” av hela vår ideologi och världsrevolutionen! Detta som en fortsättning på de attacker som dessa revisionister har gjort i åratal mot Ordförande Gonzalo och vårt folkkrig – för att smutskasta vår Anförare och försöka isolera vårt Parti och vårt folkkrig från revolutionärerna över hela världen. Och varför? För att dessa personer inte vill ha revolution och inte vill ha Kommunismen. De vill inte att maoismen skall förkroppsligas i världens folk och ännu mindre att gonzalos tänkande skall entroniseras i folkens sinne och hjärta – för att de vet att detta betyder att inleda och utveckla folkkrig i varje land på jorden.

 

Med folkkrig, förstör den gamla staten och bygg den nya staten

Vi återförsäkrar oss i: Folkkrig till Kommunismen! Vi återförsäkrar oss i proletariatets högsta kampform – folkkriget – för det är inte tillräckligt att tala om ”kamp” eller ens ”väpnad kamp”. Väpnade kamper förs av de förtryckta folken i hela världen, vilket visar massornas storslagna beredvillighet att ge sina liv för att krossa detta ruttna system. Men om de väpnade kamperna inte förs under ledning av proletariatet och med dess högsta militära teori, folkkriget, garanterar de inte fullgörandet av revolutionens uppgifter. Om de inte förs som långvarigt folkkrig vilket förstör den gamla staten och simultant bygger den nya staten, kommer dessa väpnade kamper i slutändan att användas av en eller annan imperialistmakt i deras tävlan och fördelning av bytet. Därför förkastar vi alla typer av ”väpnad reformism” och ”frontism” – som uttrycks idag av partier och organisationer inom själva RIR. Ett folkkrig kan inte föras mot blott någon fraktion av de gamla härskande klasserna eller mot blott någon regeringsform – det må vara ”autokratisk monarki” eller ”fascism” – det måste föras mot bourgeoisiens diktatur, mot den gamla staten, som må vara jordägar-byråkratisk eller imperialistisk, för att upprätta en folkrepublik, inte en simpel ”demokratisk republik”. Det är en fråga om revolutionens klasskaraktär, om att garantera revolutionens proletära ledning.

Folkkriget i Peru fortsätter att utvecklas som del av och till tjänst för världsrevolutionen, det följer Ordförande Gonzalos röda linje, och förstör den gamla och ruttna peruanska staten med överväldigande aktioner – som när Folkets Befrielsearmé nyligen sköt ner flera av reaktionens helikoptrar i Tingo María; det upprätthåller och utvecklar den Nya Makten, Folkrepubliken Peru under formering, och dess högsta form, de Öppna Folkkommittéerna, som strålar trotsigt mot imperialismen, reaktionen och revisionismen.

Vi upprepar än en gång vår mest högtidliga hälsning till vår klass, det internationella proletariatet, och utsträcker våra revolutionära hälsningar till den internationella kommunistiska rörelsen, och inom denna, den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen (RIR) – som är ett steg framåt i kommunisternas återförening på världsnivå – så länge den följer en riktig och korrekt ideologisk och politisk linje. Vi uttrycker vår övertygelse om att maoismen förkroppsligas i världens folk, och att den kommer att genomtvinga sig som den proletära världsrevolutionens enda befäl och vägledning – tillämpad på varje revolution av marxist-leninist-maoistiska Kommunistiska Partier som tillämpar folkkrig i varje land – tills vårt slutliga mål, den för alltid gyllene Kommunismen.

LEVE DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!

FÖRENA ER UNDER MAOISMEN!

LEVE MAOISMEN! NED MED REVISIONISMEN!

FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 


 

Maj 2005 Folkrörelsen Peru