OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

ORDFÖRANDE GONZALO ÄR FOLKKRIG!


I den "nya rättegångs" -föreställningen och hela montaget utarbetat av yankee-imperialismen genom det ondsinta CIA, vilken den gamla peruanska staten och pilsnerjournalisterna och charlatanerna i dess tjänst presenterade som en "mega-föreställning", har det bekräftats, av allt som hänt, före, under och efter den 5 november, att frågan om Ordförande Gonzalo, anförare för Partiet och Revolutionen, har blivit ett centralt problem för folkkriget och för den proletära världsrevolutionen. Således, med anledning av 70-årsdagen av Ordförande Gonzalos födelse och Folkets Befrielsearmés dag, med avsikt att tjäna till dess större firande och mer än någonsin återbekräftande oss själva i anförarskapet och i vårt Partiets Enhetsbas, vill vi därför rikta uppmärksamheten, inte på det "legala" spelets alla förvecklingar, utan på vad som är huvudsakligt i hela denna situation: att upphöja, försvara och tillämpa, huvudsakligen tillämpa, marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande; därför, skall vi se hur frågan om anförarskapet återverkar i den peruanska revolutionen som utvecklar sig som del och till tjänst av världsrevolutionen.Det är Ordförande Gonzalo som har definierat maoismen som tredje, ny och högre etapp av marxismen och att vara marxist idag betyder att vara marxist-leninist-maoist, huvudsakligen maoist, och skapande tillämpat den. Folkkriget i Peru, upphöjande marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande har visat för världen klassens högsta militära teoris universella giltighet, det oövervinnliga folkkriget. Den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen (RIR) har gjort framsteg med tillämpningen av folkkriget i Peru. RIRs framåtskidande är oskiljaktigt från folkkrigets framåtskidande, av de kommunistiska partiernas. Ned med dem som vill begränsa Internationalen till konferenser med RIRs "permanenta medlemmar" och till byråkratiskt handhavande! Detta är Teng Hsiao-pings gamla praktik av politiken av "de nära och kära" och än mer, formera en International på grundval av denna revisionistiska aska. Det nya byggs mitt under folkkriget, det nya närs av tillämpningen av maoismen på varje lands verklighet, på kamperna, i byggandet av Kommunistiska Partier, krossande inringnings- och undertryckningskampanjer. Det nya grundar sig på marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen och det organisatoriska följer det ideologiska och det politiska; RIR, Internationalen, organisationerna, alstras mitt under stora strider framförda av vänstern, aldrig av högern, det är det huvudsakliga; när har de gjort det? Högern kämpade aldrig för att hävda maoismen i RIR; de säger idag "´de nära och käras´ International", idag schackrar de, idag säger de: "vi är vänstern, vi sa maoism, så gör nu som jag säger". Ordförande Gonzalo har redan bekämpat detta. Och vi låter påminna ännu en gång, som vem som helst kan se i dokumenten från denna tid av RIRs medlemmar, att Avakian motsatte sig maoismen; vi upprepar: Avakian motsatte sig maoismen, oavsett vad de säger nu.Sedan uppkomsten av den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen (HOL) - sammansatt av förrädare, gamla revisionister och infiltratörer som strukturerade denna förbannade linje utanför Partiet, i fängelserna, under de väpnade styrkornas gudfaderskap, när lögnhistorien om "fredsavtalet" kom ut från reaktionens kloaker, som en del av yankee-imperialismens plan, sättane i rörelse dess marionetter, de väpnade styrkorna, inom de väpnade styrkornas olycksaliga "20-årsplan", med den ondsinta CIA-agenten Montesinos och hans SIN - har man i väsen siktat på att förneka Ordförande Gonzalos anförarskap; precis som ärkeförrädaren Lin Piao, har de önskat omvandla revolutionens anförarskap till en tom och död ikon. HOL reviderar anförarskapets själva grund, marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, med deras luntor av omisskännlig revisionismens stämplel; här är det nödvändigt att betona att de reviderar gonzalos tänkande, d.v.s., såsom Bernstein lät påskina att han baserade sig på marxismen, Chrustjov på marxismen-leninismen och Teng på maoismen, hävdande att de anpassar proletariatets ideologi till "nya omständigheter", har denna råttkull av HOL alltid påstått att de baserar sig på marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande; det är precis därför Partiets Centrallommitté från första början har avslöjat dem som revisionister - en nödvändig precisering som den Revolutionära Internationalistiska Rörelsens Kommitté (RIRKo) alltid har motsatt sig. Således, är det så viktigt det som RIRKo senare lägger fram, att de "inte vet om Ordförande Gonzalo är författare av ´fredsbreven´" - en position som de vidhåller till idag, även efter att reaktionen själv erkänt att det är en lögnhistoria - och att "HOL strukturerades inom Partiet" och därför att man måste "söka dess ursprung i PKPs historia och linje". Allt det framlagda av RIRKo om denna situation från -93 till idag, d.v.s. under mer än ett decennium, från deras lakejers dokument, till "argumentationen" om Plechanov, deras "skärskådande", deras roll i mordförsöket på Internationella Nödkommittén, etc., utgör delar av detta. Vad menas med "PKPs historia och linje"? Det är just precis marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande. D.v.s., samtidigt som de sade sig inte ha en "enhällig ståndpunkt" angående revolutionens behov av ett Anförarskap baserat på ett vägledande tänkande, siktade de och siktar de, liksom HOL, objektivt inom samma plan av yankee-imperialismen, på att förneka, att revidera gonzalos tänkande. De vill ha ett "PKP" utan marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande och därför ett "PKP" utan ett Anförarskap, utan Ordförande Gonzalos Anförarskap; de vill ha ett "PKP" enligt imperialismens intresse, ett "parti" som sätter massor i rörelse och drar dem till valen; Partiet behöver aldrig valen för att ackumulera styrkor. Och detta "parti", som sökes såväl av yankee-imperialismen, den peruanska reaktionen, de eländiga råttorna i HOL och Avakian - som med sin styggelse till revisionistparti står i spetsen för de revisionistiska positionerna inom RIRKo -, kommer aldrig vara partiet som utvecklar folkkrig, men ett revisionistiskt missfoster anpassat inom, den gamla ruttna peruanska statens "demokrati". Därför att gonzalos tänkande är den skapande tillämpningen av marxismen-leninismen-maoismens, huvudsakligen maoismens allmängiltiga sanning på den peruanska revolutionens konkreta förhållanden som vägleder Partiet i allt dess handlande; en skapande tillämpning av marxismen-leninismen-maoismens, huvudsakligen maoismens allmängiltiga sanning är oundgängligt för ett folkkrig, utan en sådan, finns inte folkkrig; i bästa fall vore det en "mekanisk kopia" som osvikligen kommer att sluta som en simpel väpnad kamp som aldrig kommer leda till revolutionens seger, men som förr eller senare kommer att falla i att tjäna imperialismens intressen. Marxismen är vägledning till handling, den är livskraftig, ungdomlig och levande; Avakian motsätter sig detta; från sitt elfenbenstorn predikar han att tillämpningen av det allmänna till det säregna skulle leda till att det säregna förnekar det allmänna, för att han lever i den revisionistiska illusionen att det allmänna är tillräckligt; han vet inte vad en revolution är, han vet inte vad konkret analys av konkreta förhållanden betyder. Varande Ordförande Gonzalos anförarskap, marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, Partiet och folkkriget, de fullständiga och totala motsatserna till Avakians antimaoism, till hans revisionism, är de av naturen hans huvudfiende, mot vilken Avakian känner bottenlöst hat, ett borgerligt, imperialistiskt klasshat, och han kommer därför aldrig att överge sin önskan att deskreditera den som en del av sitt sökande, sin svarta dröm, att göra slut på revolutionen. Hur är det möjligt att pretendenter på att vara ledare för den Internationella Kommunistiska Rörelsen, vilket Avakian och hans hejdukar i RIRKo har självutnämnt sig till, kan komma med amsagor som att revisionismen har sin härkomst i marxismen? För det är det som det betyder när de framlägger att man måste söka HOLs ursprung i "PKPs historia och linje", försökande låta förstå att HOLs ursprung finns i marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande. De säger att lögnen härör ur sanningen, d.v.s. att för dessa eländiga är lögnen inte en förvanskning av sanningen utan ett eget uttryck av själva sanningen, alltså att det varken finns sanning eller lögn, det är ren nihilism. Det är på grund av denna åskådning som de aldrig kommer att förstå att tvålinjerskampen är återspegling av klasskampen inom Partiets barm, det är på grund av detta som varje individ för dessa herrar, kan ha sin egen linje. På grund av allt detta, motsätter sig Avakian och hans gelikar rekonstitutionen av de Kommunistiska Partierna, såsom marxist-leninist-maoistiska militariserade partier som så fort som möjligt inleder folkkrig i alla länder på jorden utan något som helst undantag, vilket är precis den huvudsakliga förutsättningen för att kunna utveckla världsfolkkriget, med de förtryckta nationerna som stödbaser inringande imperialismen; medan Ordförande Gonzalo med sitt allsmäktiga tänkande, vilket bidar till en ny utveckling av marxismen, är denna process huvudarkitekt, han tjänar till den segerrika utvecklingen av rekonstitutionen av de Kommunistiska Partierna. Således, problemet om anförarskapet och dess grundval, marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, är frågan om att göra revolutionen, den peruanska och världsrevolutionen. I korthet, HOL, Avakian och alla deras gelikar betyder mer exploatering, förtryck, hunger och misär. Ordförande Gonzalo är folkkrig till Kommunismen.En nyckelfaktor i det som HOL lägger fram, användande montaget och hela kampanjen av psykologisk krigföring (en integrerad och oundgänglig del av lågintensitetskrigföringen), har varit och är "man måste underordna dig Ordförande Gonzalo", och då Ordförande Gonzalo är anförarskap för Partiet och revolutionen, "spelar det ingen roll om du förstår det eller inte"; detta syntetiseras i det som en av deras springpojkar i utlandet nyligen spydde upp: "blind lydnad till anförarna". Detta är ännu en revidering av marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande. Ja! Vi underordnar oss verkligen ovillkorigt Ordförande Gonzalos personliga ledarskap, och detta även om vi inte förstår en särskild situation, men detta är mycket olikt "blind lydnad" eftersom det är ett medvetet ovillkorligt underordnande, och underordnande är inte medvetet om det inte baserar sig på fasthållandet av marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande; och om det är blint, då är det inte kommunisternas och revolutionärernas underordning, utan livegnas underkastelse. Ordförande Gonzalo är partienighetens centrum, han är oersättlig, folkkriget utvecklar sig under hans Anförarskap, övervinnande den svåra och komplexa kröken på vägen, för Partiet tillämpar den stora principen att "befälet aldrig dör" och vi baserar oss på den personliga och kollektiva ledningen, hållande mycket i åtanke ledarnas roll. Varande att vår Anförare, vår käre och respekterade Ordförande Gonzalo, fysiskt befinner sig i fiendens händer, i absolut isolering, än mer då det är en norm i den internationella kommunistiska rörelsen att man inte leder från fängelset, kan han inte dagligen inte, i egen person, leda folkkriget, utan detta åtar sig Centralkommittén med en kamrat härdad till Ordförande Gonzalos avbild och efterliknelse i spetsen. Därför, att underordna sig Ordförande Gonzalos anförarskap, att underordna sig hans personliga befäl, kräver att man underordnar sig Partiets ledningssystem och mycket särskilt kräver det att man underordnar sig Centralkommittén och kamraten som idag står i spetsen för den. RKP-USA hävisar till vår Anförare som han som är "känd som Ordförande Gonzalo", som om han vore vem som helst, och därefter skall de lägga fram att "vi har knappt känt honom", för att sedan förneka honom och därefter bekämpa honom öppet. De har alltid motsatt sig att försvara honom i hans egenskap av Anförare och ännu mindre som den som har definierat maoismen som tredje, nytt och högre stadium av marxismen.Ordförande Gonzalo är oskiljaktig från hans allsmäktiga tänkande, marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande. Den "nya rättegångs"-farsen bekräftar ännu en gång hur imperialismen, reaktionen och revisionismen själver av fruktan inför det offentliga framträdandet, i direktsändning, inför den nationella och internationella pressen i tv-sändning, i vilken han kan uttala sig, och hur de försöker göra allt för hindra detta, med syftet att mörda Ordförande Gonzalo. Landsutförsäljaren, folkmördaren och fascisten Toledo har därför befallt en summarisk rättegång - än en gång visande den obestridliga sanningen att klassdiktaturen inte känner några lagar - och därför vill de på intet sätt tillåta Ordförande Gonzalo att ha en rättegång där han kan underbygga, för att de vet att det vore en stor seger för den proletära världsrevolutionen och det skulle tjäna till att ytterligare lovorda gonzalos tänkande i världens folks sinnen och hjärtan.Reaktionen har Ordförande Gonzalo i sina händer och de söker dra politisk fördel av gripandet; vad som måste göras är därför att demaskera och brännmärka dessa svarta planer, att försvara hans liv, tillämpa gonzalos tänkande, utveckla folkkriget för att Ordförande Gonzalo ska kunna uttrycka sig offentligt och i direkt form. Vad som måste göras är att upphöja slagorden: Försvara Ordförande Gonzalos liv! Ned med isoleringen! och Vi kräver att Ordförande Gonzalo får framträda offentligt, i direktsändning, inför den nationella och internationella pressen i tv-sändning, och att han kan uttala sig! Slutligen, vill vi vid detta tillfälle uttrycka vår översvämmande revolutionära glädje och våra mest jublande hälsningar till den magnifika motkampanj som Folkets Befrielsearmé utvecklar just nu, allomfattande ledd av Partiet, besegrande reaktionens bloddrypande folkmördande horders inringnings- och undertryckningskampanj, kallad "Storm 5", mot de revolutionära Stödbaserna i Ene-och Tamboflodens dalgångar.

Leve Ordförande Gonzalo!

Leve marxismen-leninsmen-maoismen, gonzalos tänkande,
huvudsakligen gonzalos tänkande!

Leve Perus Kommunistiska Parti!

Leve Folkets Befrielsearmé!

Ett långt, långt liv till Ordförande Gonzalo!


December 2004 Folkrörelsen Peru