OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Utdrag ur dokumentet:
"Ordförande Gonzalo är Anförare för vårt Parti och vår revolution och ingen lögnhistoria kan rycka honom ur våra hjärtan",
Folkrörelsen Peru, juni 2003.

I. - Allt som LOD gjort och gör är lett av CIA

Perus Kommunistiska Parti har krossat den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen (LOD) med folkkrig och det som återstår är rester av denna förbannade linje. Även om dessa eländiga råttor inte fått något för sitt förräderi, och reaktionen struntar i vad de säger, så använder reaktionen dessa råttor, deras "släktingar" och deras s.k. Advokater för att upprätthålla den totala isoleringen av Ordförande Gonzalo. Med denna artikel vill vi tjäna uppgiften med det fortsatta bortsopandet av resterna av denna förbannade LOD och konvergenserna med den; vi gör så genom att föra fram i ljuset och avslöja alla lögnhistorier mot Ordförande Gonzalo sedan hans gripande september 1992 tills idag, vissa av dessa lögnhistorier är de som samtidigt förts fram mot Kamrat Feliciano.

Den psykologiska krigföringen är del av "lågintensitetskrigföringen" ledd av yankeeimperialismen.

Därför måste vi utgå från det faktum att "Lågintensitetskrigföringen", av yankeeimperialismens officiella talesmän även benämnt "Lågintensitetskonflikt" (Low Intesity Conflict, LIC), som de sedan 1985 presenterar som en ny krigsstrategi på låg nivå, utan att krig har förklarats enligt normerna för internationell lag. Denna är den "nya" kontrarevolutionära strategin som kommit på modet under perioden efter yankeeimperialismens katastrof i Vietnam, under Reagans regering, som återfödelsen av deras "kontraupproriska krigföringen", för att kunna kämpa för världshegemoni stående mot den sovjetiska socialimperialismen (kamp för inflytelsesfärer, för tredje världens länder – plan för hegemoni) och för att kunna agera som kontrarevolutionär världsgendarm. Denna strategi blev speciellt viktig från början av 90-talet, inom den allmanna kontrarevolutionära offensiven ledd av yankeeimperialismen i dess roll som ensam hegemonist och världsgendarm, i mitten av de accelererande förberedelserna, genomförda av samma motståndare som i den föregående två världskrigen, för ett tredje världskrig, som avslöjades av Ordförande Gonzalo i hans mästerliga Tal. Idag behöver yankeeimperialismen mer än någonsin leda och än mer tillämpa denna allmänna kontrarevolutionära offensiv och dess LIC, inom vad den har kallar "en ny nationell säkerhetsstrategi för en föregripande, förebyggande strategi mot fientliga stater och terroristgrupper" (Bush, september 2002) för att kunna, genom krigshandlingar som de kommer att föra till alla världens hörn, tvinga igenom en "ny världsordning" och konfrontera världsrevolutionen. För detta mål utvecklar den i det nuvarande läget dess imperialistiska aggressionskrig. Trots detta försöker yankeeimperialismen sedan dess, sedan mitten av 80-talet, presentera sin "nya" strategi med ett opolitiskt och ohistoriskt språk, försökande att få oss att tro att krig kan bedömas enkom på kvantiteten av väpnande styrkor och vilka medel som används. För oss delas krigen upp i rättfärdiga och orättfärdiga, revolutionära eller kontrarevolutionära, befrielsekrig eller aggressionskrig; problemet är vilken klass som leder kriget. Enligt Förenta Staternas Nationella Försvarsuniversitet (United States' National Defense University) består LIC av följande element: "a) Kombinationen av militära och ickemilitära former av kamp. De mest kända komponenterna är civila aktionsprogram, psykologiska operationer och propagandakampanjerna, vilka alla har ett omfattande politiskt innehåll, b) Ett väldigt lågt deltagande av Förenta Staternas militära stridsstyrkor: LIC innehåller det direkta deltagandet av Förenta Staternas militär, men den sker genom stöd till de inhemska styrkorna, antingen regerings- eller oppositionsstyrkor, eller genom små styrkor för specialuppdrag, eller genom hemliga operationer. Detta är den viktiga och långsiktiga delen av LIC". I Peru leder yankeeimperialismen, sedan Fujimoris coup d'etat den 5 april 1992, genom CIA dess "lågintesitetskrigföring" eller LIC mot vårt Folkkrig. Deras agent Montesinos var blott toppen på ett isberg. Idag fortsätter de med "yankeen med indianmössa" (Toledo), precis som de gjorde under Paniaguas regering. Och det är via Montesinos, Merino, etc., som CIA, räknande med stödet från råttorna i LOD, sätter ihop lögnhistorien med "fredsbrevet" mot Ordförande Gonzalo."c) Mobiliseringen och stödet inom Förenta Staterna. De politiska och psykologiska komponenterna av LIC är inte bara förutsagda att användas i konfliktområden utan även i själva Förenta Staterna. Stora ansträngningar har gjorts för att mobilisera och upprätthålla ett inhemskt stöd - i Kongressen, i medierna och den allmänna opinionen". Lärdomar de drar från Vietnam är att kriget förlorades lika mycket i Vietnam som på hemmaplan. De slår fast vikten av den "ickemilitära" komponenten av LIC, av den psykologiska krigföringen, som ska tillämpas i konfliktorådet liksom i själva Förenta Staterna. Det är därför imperialismen, från själva inledandet av Folkkriget, har fört fram en politisk kampanj av lögner och lögnhistorier mot Perus Kommunistiska Parti (PKP) och Folkkriget det leder. Ordförande Gonzalo varnade oss för detta i början av 90-talet; baserande sig på det faktum att yankees själva påpekar att "strategin börjar bli komplex och målet är allomfattande och inte bara militärt, svaret är också komplext, det är långsiktigt", Ordföranden säger, "stående inför ett krig som vårt, så måste de tag i åtanke att det inte är en enkel sak.. Fujimori lägger också fram att problemet inte är enkelt, inte heller kortsiktigt". De lägger fram ett långvarigt krig "som kanske kommer vara i årtionden".

Deras psykologiska krigföring eller psykologiska operationer tillämpas av psykologiska operationstrupper (PSYOP), av propaganda specialister. Dessa är stationerade vid Fort Brag, varifrån de sätts in där de behövs. Deras direktiv, såsom direktiv 33-5, definierar "psykologiska krigföringen såsom dess tillämpning i propaganda och andra sätt att influera opinioner, attityder, tankesätt, känslor och beteende av allierade, neutrala eller fiendestyrkor". PSYOP-styrkorna använder alla former av masskommunikation. PSYOP innehåller alla former inkluderade i CIA direktivet för "Psykologiska operationer i gerillakrigföring" (alla direktiv till underrättelsetjänsterna och CIA utskickade av Reagan, Bush den äldre och Clinton modifierades av fem promemorior - Promemoria för kännedom på Förenta Staternas byråkratspråk- släppt av Bush regeringen i september 2001, enligt vilken de tidigare nämnda får fullmakt att fortsätta att utföra de hemliga och dolda operationerna, utan att riskera att bli underställda någon kontroll, förutom av deras chef, Bush)

Idag innefattas deras operationer, såsom de nya lögnhistorier CIA sätter ihop mot Ordförande Gonzalo och PKP, i deras "Världsoperationsplan", ett topphemligt dokument föreskrivande "dolda operationer" i mer än 80 länder (lönnmord, lögnhistorier, knarkhandel, vapenhandel, köpandet av politiker, militärer, etc.). Den centrala målsättningen för de psykologiska operationerna är: 1) Att förändra relationerna mellan soldaterna för att vinna folket. 2) Att ändra på befolkningens beteende och uppfattning, på de upproriskas under krig; med andra ord, sättet befolkningen uppfattar dem och hur de upproriska uppfattar det kontrasubversiva kriget och de militära operationerna; målet är att få dem att uppfatta det revolutionära kriget som ett misslyckande. De vill förändra befolkningens och de upproriskas synsätt, så de ser kriget som något dåligt, att det inte är möjligt att erövra den politiska makten; t.ex. säger de till befolkningen, "det finns inget ljus för de har sprängt kraftledningarna". Efter denna korta förklaring kan vi bättre förstå vad CIA, reaktionen och de eländiga råttorna i LOD är ute efter med sina "fredsbrev" och alla deras skitiga luntor, när de säger "Folkkriget kan inte segra", "att kriget har slutat i misslyckade", "de är rester", att "de är splittrade mellan tre kommittéer", att "baserna leder", etc. Än mer så, om man håller i åtanke att en "avgörande faktor i dessa psykologiska operationer är brytandet av motståndet i människornas hjärtan, vilket underförstått är ideologisk kamp" (se Total War against the Poor, Ulrich Duchrow m.fl.)

Vad är fiendens målsättning med denna ideologiska kamp mot Perus Kommunistiska Parti, den hjältemodige kombattanten som leder folkkriget? De har inget att sätta emot vår allsmäktiga ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, mot vårt program och vår allmänpolitiska linje, med dess centrum den militära linjen. Vi är överlägsna i ideologi och politik, det är där vår styrka ligger. Vi har en överlägsen militär strategi: vårt oövervinneliga folkkrig. Vi är det nya, revolution på ohejdbar marsch, genom folkkrig, till kommunismen; de förkroppsligar exploatering, förtyck och misär för den överväldigande majoriteten av världens befolkning. Det är därför dessa eländiga fegisar genomför ett oöverträffat krigsbrott, genom att använda världens viktigaste krigsfånge som gisslan, utsättande honom för omänsklig och förnedrande behandling, de presenterar Ordförande Gonzalo som en förrädare, en revisionist och kapitulationist, som förnekar folkkriget, och de gör samma sak med Kamrat Feliciano. Det gör det också mot alla partimedlemmar, kombattanter och massor som faller i deras klor; vi fördömer SIE:s (Arméns Underrättelsetjänst) underjordiska häkten och framförallt koncentrationslägren på Callaos marinbas, Challapalca, Yanamayo, etc.

Men de centrerar på Ordförande Gonzalo för han är Anförare för Partiet och revolutionen. För att Ordförande Gonzalo är oskiljaktigt förenad med gonzalos tänkande, som är grunden för hans Anförarskap, för han är Partiets enighetscentrum och segergaranti.

Ordförande Gonzalo och PKP förberedde oss för LIC och fiendens psykologiska krigföring. Han påpekade att när fienden talar om förhandlingar gör de det för att splittra Partiet; att förhandlingar endast kan ske som en konsekvens av det som vunnits på slagfältet; vi kommer endast att förhandla om deras kapitulationsvillkor; att många må falla, så även han själv, men de kvarvarande kan och måste fortsätta. Således, i sitt mästerliga tal den 24 september 1992, kallar han oss att fortsätta folkkriget för det vi är, kommunister som tjänar det nya samhällets ankomst. År 1991 studerades boken "The Counterinsurgency Era" (Den kontraupproriska eran) av Douglas S. Blaufarb i Partiet. I denna bok talar författaren om Vietnams "pacificering", "som i själva verket inte uppnåddes genom de använda medlen; befolkningen bombades, tvångsförflyttades, eller fångades i skottväxlingen som en stridande styrka, i sammanstötningar i och runt deras hem. Detta tillämpades mot de som gjorde motstånd. Än mer, pacificeringsförsöken innebar en veritabel massaker på befolkningen, som med 'Operation Phoenix', genomförd av CIA som ett försök att neutralisera gerillan – förgörande deras anhängare till varje pris. Det uppnåddes inte trots massmordet, år 1968, under 'Operation Phoenix', på direkt order av Förenta Staterna, mördades 26 369 sydvietnamesiska civila och 33 658 fängslades under infernaliska förhållanden". Därför drar Blaufarb slutsatsen att "man kan inte eliminera infrastrukturen utan att först eliminera organisationen som leder den". Ordföranden säger oss: "Med detta menas Partiet; en utmärkt lärdom; fransmännen lägger fram: 1) sopa bort Partiets ledning och 2) bryt förbindelsen med massorna. Först Partiet, för så länge Partiet finns kommer revolutionen att fortsätta". Det är därför de attackerar Ordförande Gonzalo, Partiets enighetscentrum, för att sopa bort Partiets ledning och stoppa revolutionen, detta är den avgörande målsättningen som fienden vill uppnå med sina lögnhistorier.

Men de vet att ingen sann kommunist, ingen som har en gnutta vett kan tro på deras lögnhistorier; det är därför de iscensätter sina lögnhistorier samtidigt som de håller Ordförande Gonzalo och Kamrat Feliciano i total isolering, försökande att åtminstone sprida tvivel. Det är detta de eländiga råttorna i LOD griper efter för att dölja sitt förräderi och fly den revolutionära rättvisan. Det är därför varje partimedlem, kombattant och medlem i massorna vet att tvivel är att förlora sig själv, att tvivel tjänar fiendens planer, varenda en av dem vet att sanning tjänar folket och beväpnade med marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkandes sanning och folkkrig, kommer vi avslöja varenda en av lögnhistorierna mot Ordförande Gonzalo och PKP, genom att spränga dem i tusen bitar.

Summa summarum: alla lögnhistorier och all propaganda som CIA - direkt kontrollerande den peruanska reaktionen och LOD - sprider angående Ordförande Gonzalo och Perus Kommunistiska Parti är delar av den psykologiska krigföringen inom LIC. I all dess spridande, följer de vad som fastlagts i yankeemanualena för psykologisk krigföring, den sistnämnda förd på ett planerat och permanent sätt, med väldefinierade mål, blandande falsk (grov, otrolig och ren fantasi) information med halvsann information.Detta är på teknisk underrättelseterminologi känt som desinformation, och som vi har sett, den riktas mot allierade, neutrala och fiender. Dessinformationen är oumbärlig för hela montaget, för att de ska kunna uppnå sina globala mål. De s.k. "vladivideos" (inspelningar av intervjuer, möten, etc. mellan Montesinos och olika personer) är ett exempel på detta. I det som spridits har verkliga samtal blandats med fabrikerade montage för deras lögnhistorier. Montesinos själv har avslöjat för sina domare att han – följande de mest elementära normer varje spion använder – alltid förde in falsk information i sina samtal med en av sina älskarinnor, en liksom honom CIA spion, kallad "Pichi Pichi". Det är en princip i varje reaktionärt krig att det, under dess förberedelser och utveckling, alltid åtföljs av en kampanj med lögner och lögnhistorier för att manipulera den allmänna opinionen, deras egen eller den andres. Som Partiet upprepade gånger har påpekat är imperialismen och reaktionen utövare av vad den tyska fascismen lärde: "ljug, ljug, så att något stannar kvar". Det är därför lögnhistorierna och montagen, det tarvliga förtalet av Orförande Gonzalo inte borde överraska någon. Vad yankeeimperialismen försöker göra är att framställa Ordförande Gonzalo som en revisionist och kapitulatör, de drömmer om att skada klassens moral, förinta ledningen, splittra Partiet och förinta Folkkriget. De försöker att splittra den internationella kommunistiska rörelsen och RIR och isolera Folkkriget i Peru. Allt detta utgör delar av imperialismens allmänna kontrarevolutionära offensiv, vilken den utvecklar mot den proletära världsrevolutionens strategiska offensiv, till vilken Folkriget i Peru är ledfacklan.

Denna psykologiska krigföring har utvecklats på ett skarpare sätt från Ordförande Gonzalos gripande och framåt. "Fredsöverenskommelsen", de skitiga luntorna och de s.k. "självkritikerna" av råttorna i LOD, "hungerstrejken", "Felicianos kapitulation", och idag de "nya rättegångarna" och den "juridiska reformen" - utgör alla delar av yankeeimperialismens plan. Denna plan har genomförts av CIA och dess agenter, såsom Montesinos, användande råttorna i LOD. Att revisionismen samarbetar är normalt, det är en del av deras klasskaraktär, men i detta fall, p.g.a. att motsättningarna skärps på nationell och internationell nivå, har revisionisternas förräderi nått en extrem nivå: "förrädare, opportunister och revisionister har funnits under partilivets långa år, men synbarligen aldrig som dessa, så förrädiska, reptilartade och falska" (Mot den folkmördande och landsutförsäljande diktaturen, framhärda i folkkriget, PCP CK, mars 1995). Råttornas roll är att tjäna lögnhistorierna, och det är därför CIA närt dem.

För att läsa hela dokumentet på engelska eller spanska gå in på www.redsun.org eller www.solrojo.org. Dokumentet finns under MPP:s dokument.juni 2003 Folkrörelsen Peru