OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

 

Yankee go home!

Stöd det arabiska folket!


Yankee-imperialismen, enda hegemonist och världskontrarevolutionens huvudsakliga gendarm, genomför ett gement och ondsint aggressionskrig mot Irak. Detta militära faktum är för att konkretisera ett politiskt faktum, det vill säga en ny ordning i överensstämmelse med deras klassintressen. I detta har de problem med sina "allierade"; vad tvisten gäller är hur de skall dela upp världen. Detta visar att yankee-imperialismen är en koloss på lerfötter som inte kan avancera annat än i maskopi och tvist med de andra imperialistmakterna, för dessa strider också för sina reaktionära intressen. Så utvecklas den imperialistiska dispyten, och bytet som skall delas upp är vi, de förtryckta nationerna, såsom Irak.

Yankee-imperialismens montage och förberedelser för att "rättfärdiga" dess invasion för "avväpning" har, med alla dess lögnhistorier, inte lurat någon och har avslöjats varje gång de har försökt, som med deras förfalskande av "bevis" (till exempel CIA-rapporten om uranet från Afrika); alla de diplomatiska avtalen, resolutionerna från FN:s Säkerhetsråd, etc. - inget som de har gjort har kunnat lura världsopinionen utan allt visar detta orättfärdiga krigs sanna karaktär, detta imperialistiska aggressionskrig mot en förtryckt nation i den Tredje Världen. Saddam Hussein och andra av hans sort har satts på sina positioner just av imperialismen; demagogin om "demokrati" använder de bara som förevändning för sin aggression och sin imperialistiska dispyt, och måste avslöjas.

Klagomålen från de andra imperialistmakterna, som Frankrike, Kina, Ryssland, Tyskland och några andra mindre europeiska makter, har ingenting att göra med deras "fredsälskan", att de "föredrar en fredlig lösning"; deras opposition mot yankee-aggressionen grundar sig i deras oenighet med yankee-imperialismens plan på att vara den som delar upp bytet. Med andra ord, beror den på att de vet att yankee-imperialismen strävar efter att genom kriget genomtvinga sin nya världsordning mot dem. Deras vädjan till "internationell rätt" syftar till att skydda deras egna intressen som imperialistmakter och har ingenting att göra med respekten för den nationella självständigheten - som bevis för deras hycklande attityd står Frankrikes roll i Afrika.

Krigets utveckling beror inte på "den oövervinneliga nordamerikanska militärmakten stödd på den högsta och modernaste teknologin", vilket bara är ett annat sätt att säga att "vapnen är den avgörande faktorn i krig". Trots alla manipulationerna bevisades än en gång dettas falskhet, på ett uppenbart sätt, i Gulfkriget (den gamle Bushs); den avgörande faktorn i krig är människan, inte vapnen. Således ligger problemet inte i de irakiska styrkornas brist på modern beväpning, utan i deras ledares nattståndna ideologi, i Saddam Husseins klassbegränsningar, men detta till trots kommer det arabiska folket att kämpa som det alltid har gjort och imperialismen kommer aldrig, oavsett hur många folkmord de än begår, att få känna av någon fred: det kommer bara att skapa nya miljoner av kombattanter för den proletära världsrevolutionen.

Den nuvarande världsordningen ifrågasätts med krig, som Bush sade i sin valkampanj 2000: "det är nödvändigt att bryta det nuvarande status quo"; poängen är hur de skall dela upp världen. Om vi, i det nuvarande momentet, ser på revolutionens och kontrarevolutionens styrkor, framstår situationen så: proletariatet kämpar idag för att erövra makten, medan imperialismen strävar efter att dela upp världen och ge varje "allierad" deras andel, och dessa senare är inte eniga, de vill också bestämma. Vad imperialismen siktar på är att föra fram sin uppdelning men de vill inte att en anti-imperialistisk rörelse blir till, än mindre att den leds av maoismen och, åter än mindre, att ett Kommunistiskt Parti åtar sig den. I världssituationens utveckling, skulle detta vara ett bakslag för imperialismen på medellång sikt. Detta är den uppgift vi måste tjäna.

Den enda formen för att göra slut på imperialismen är att utveckla folkkrig i alla länder, under befäl och vägledning av det internationella proletariatets ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, som måste tillämpas på de konkreta förhållandena i varje land. För detta är det vitala problemet att driva fram de Kommunistiska Partiernas rekonstitutionsprocess så att de må åta sig ledningen av revolutionen och för att det inom deras barm, mitt under kampen för att tillämpa maoismen, alstras ett vägledande tänkande och ett anförarskap såsom oundgänglig segergaranti. Således återbekräftar vi marxist-leninist-maoister, gonzalos tänkande oss i vad Ordförande Mao Tsetung etablerat: "Vi talar för krigets avskaffande, och vi önskar inte krig. Men krig kan avskaffas endast genom krig, och för att bli av med geväret är det nödvändigt att gripa till geväret."

Folkkriget, som brinner segerrikt och kraftfullt i Peru, såsom världsrevolutionens fackla, lett av Perus Kommunistiska Parti (PKP) under Ordförande Gonzalos anförarskap, visar på ett hårtslående sätt folkkrigets universella giltighet och oövervinnelighet. Folkkrigen i Nepal och Turkiet, vilka följer den väg öppnats upp av PKP; de revolutionära väpnade kamperna i Indien; de ständiga nationella befrielsekamperna i Palestina och Tjetjenien, för att bara nämna två exempel; proletariatets tilltagande kamp i de imperialistiska länderna - allt detta är en oförneklig bekräftelse av att en ny stor våg av den proletära världsrevolutionen börjat utvecklas. Varje person, grupp, organisation eller rörelse som önskar bekämpa den imperialistiska aggressionen måste förkasta och fördöma revisionismens och opportunismens manövrer för att föra den anti-imperialistiska kampen på avvägar, längs pacifistiska vägar eller med maningar såsom att "FN måste agera", vilka endast tjänar till att följa andra imperialistsiska intressen i svansen.

Vi fördömer inför det internationella proletariatet och världsfolken imperialismens plan för att attackera de Kommunistiska Partierna och Revolutionära Organisationerna i avsikt att krossa den anti-imperialistiska agitationen och propagandan, tagande sikte huvudsakligen på ledare genom att konstruera allehanda lögnhistorier användande förrädare och infiltratörer, i sin fåfänga strävan att förebygga att en anti-imperialistisk rörelse ledd av klassen och dess Parti tar form. Det är oundgängligt att hålla vaksamheten högt och krossa denna repressionsvåg på väg, genom att massivt utveckla vårt revolutionära arbete med den proletära internationalismen på topp.

De förtryckta nationerna uttrycker sitt fördömande och förkastande av imperialismens aggression, i olika delar av världen konfronterar proletariatet och massorna denna aggression och detta gör det möjligt att formera en antiimperialistisk rörelse. Det som åligger, vi upprepar det ännu en gång, är att de Kommunistiska Partierna åtar sig och tjänar uppbyggnaden av denna, för kampen mot imperialismen kommer breda ut sig mer och mer, följderna av uppdelningen av världen kommer att leda till ett folkmord av hunger och elände, av skoningslös utsugning av världsfolken, och massorna kommer göra uppror inför all denna utsugning och elände. Imperialismen kan inte undfly sin lag, att ställa till bråk, misslyckas, ställa till bråk på nytt, misslyckas på nytt och detta är vad som kommer att äga rum, vilket kommer att göra det möjligt att formera en anti-imperialistisk rörelse ledd av Kommunistiska Partier. Endast på detta sätt kommer klassen, folket och massorna att kunna på ett korrekt sätt konfrontera fiendens planer och göra så att de misslyckas.

Den kontrarevolutionära offensiven kommer oundvikligen att besegras och vi är, fast baserade på marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, säkra på och övertygade om den proletära världsrevolutionens triumf, om mänsklighetens ohejdbara marsch till kommunismen och om den historiska omfattningen av betydelsen av den peruanska revolutionens seger; vi åtar oss med stor beslutsamhet att ständigt allt mer tjäna maktens erövring i hela Peru och oförväget och orubbligt strida för den nya sociala ordningens triumf, socialismen till kommunismen.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO!

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE!

LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI! YANKEE GO HOME! STÖD DET ARABISKA FOLKET!

BEKÄMPA OSKILJAKTIGT OCH OFÖRSONLIGT IMPERIALISMEN, REVISIONISMEN OCH REAKTIONEN!

FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 

 


 

mars 2003 Folkrörelsen Peru