OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Arbetare i alla länder förena er!

Valda Verk av Mao Tse-tung

Band V

[Översättare: Nils G. och Marika Holmberg. Tryckt hos
Bohusläningens AB, Uddevalla 1981]

INNEHÅLL

Den socialistiska revolutionens och det socialistiska uppbyggets period(I)

DET KINESISKA FOLKET HAR REST SIG

LÄNGE LEVE DET KINESISKA FOLKETS STORA ENHET

EVIG ÄRA TILL FOLKETS HJÄLTAR

BEVARA STILEN ATT LEVA ENKELT OCH ARBETA HÅRT

FRAMSTÄLLNING OM ÅSIKTER OM TAKTIKEN FÖR BEHANDLINGEN AV DE RIKA BÖNDERNA

KÄMPA FÖR EN AVGÖRANDE VÄNDNING TILL DET BÄTTRE I NATIONENS FINANSIELLA OCH EKONOMISKA LÄGE

SLÅ INTE ÅT ALLA HÅLL

VAR EN SANN REVOLUTIONÄR

NI ÄR FÖREDÖMEN FÖR HELA NATIONEN

ORDER TILL DE KINESISKA FOLKETS FRIVILLIGA

DE KINESISKA FOLKETS FRIVILLIGA BÖR VÅRDA SIG OM VARJE KULLE, VARJE FLOD, VARJE TRÄD OCH VARJE GRÄSSTRÅ I KOREA

HUVUDPUNKTERNA I DEN RESOLUTION SOM ANTOGS VID DET UTVIDGADE MÖTET MED KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS CENTRALKOMMITTÉS POLITISKA BYRÅ

PARTIETS MASSLINJE MÅSTE FÖLJAS VID UNDERTRYCKANDE AV KONTRAREVOLUTIONÄRER

SLÅ TILL SÄKERT, PRECIST OCH OBEVEKLIGT VID UNDERTRYCKANDET AV KONTRAREVOLUTIONÄRER

ÄGNA ALLVARLIG UPPMÄRKSAMHET ÅT DISKUSSIONEN AV
FILMEN WU HSUNS LIV (saknas 090312 -red)

STORA SEGRAR I TRE MASSRÖRELSER

OM KAMPEN MOT DE "TRE ONDA" OCH DE "FEM ONDA"

TAG ÖMSESIDIG HJÄLP OCH KOOPERATION SOM EN HUVUDUPPGIFT INOM JORDBRUKET (saknas 090312 -red)

NYÅRSHÄLSNING

OM POLITIKEN FÖR VÅRT ARBETE I TIBET - DIREKTIV FRÅN KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS CENTRALKOMMITTÉ

MOTSÄTTNINGEN MELLAN ARBETARKLASSEN OCH BOURGEOISIN ÄR HUVUDMOTSÄTTNINGEN I KINA (saknas 090312 -red)

LÅT OSS ENAS OCH KLART SKILJA MELLAN OSS OCH FIENDEN

VI HÄLSAR DEN MÄRKLIGA SEGER SOM KINESISKA FOLKETS FRIVILLIGA VUNNIT

BEKÄMPA BYRÅKRATI, KOMMANDOMETODER OCH BROTT MOT LAGEN OCH DISCIPLINEN

KRITISERA HAN-CHAUVINISMEN

LÖS PROBLEMET OM DE "FEM ÖVERDRIFTERNA"

LIU SHAO-CHI OCH YANG SHANG-KUN KRITISERADE FÖR DISCIPLINBROTT GENOM ATT UTAN CENTRALKOMMITTÉNS TILLSTÅND UTSÄNDA DOKUMENT I DESS NAMN

VEDERLÄGG HÖGERAVVIKARNAS SYNPUNKTER SOM AVLÄGSNAR SIG FRÅN DEN ALLMÄNNA LINJEN

UNGDOMSFÖRBUNDET MÅSTE I SITT ARBETE TA HÄNSYN TILL UNGDOMENS UTMÄRKANDE DRAG

OM STATSKAPITALISM

PARTIETS ALLMÄNNA LINJE FÖR ÖVERGÅNGSPERIODEN

BEKÄMPA BORGERLIGA IDÉER I PARTIET

DEN ENDA VÄGEN TILL DEN KAPITALISTISKA INDUSTRINS OCH HANDELNS OMVANDLING

VÅR STORA SEGER I KRIGET, FÖR ATT MOTSTÅ FÖRENTA STATERNAS ANGREPP OCH BISTÅ KOREA OCH VÅRA FRAMTIDA UPPGIFTER

KRITIK AV LIANG SHU-MINGS REAKTIONÄRA IDÉER

TVÅ ANFÖRANDEN OM ÖMSESIDIG HJÄLP OCH KOOPERATIONEN INOM JORDBRUKET (saknas 090312 -red)

OM FÖRSLAGET TILL GRUNDLAG FÖR FOLKREPUBLIKEN KINA

UPPBJUD ALLA KRAFTER FÖR ATT BYGGA ETT STORT SOCIALISTISKT LAND (saknas 090312 -red)

BREV ANGÅENDE STUDIET AV DRÖMMEN OM DET RÖDA RUMMET
(saknas 090312 -red)

DET KINESISKA FOLKET KAN INTE SKRÄMMAS AV ATOMBOMBEN
(saknas 090312 -red)

TAL VID KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS LANDSKONFERENS

*Öppningstal (saknas 090312 -red)

*Avslutningstal

VEDERLÄGGNINGEN AV "ALLMÄNNA OPINIONENS LIKFORMIGHET"

FÖRORD OCH REDAKTÖRENS ANMÄRKNINGAR TILL MATERIAL OM DEN KONTRAREVOLUTIONÄRA HU FENG-KLICKEN

*Förord

*Redaktörens anmärkningar

OM JORDBRUKETS KOOPERATIVA OMVANDLING

LITA TILL PARTI- OCH FÖRBUNDSMEDLEMMAR OCH FATTIGBÖNDER OCH LÄGRE MELLANBÖNDER VID DEN KOOPERATIVA OMVANDLINGEN

DEBATTEN OM JORDBRUKETS KOOPERATIVA OMVANDLING OCH DEN PÅGÅENDE KLASSKAMPEN

FÖRORD TILL "DET SOCIALISTISKA UPPSVINGET PÅ KINAS LANDSBYGD"
(saknas 090312 -red)

REDAKTÖRENS KOMMENTARER TILL "DET SOCIALISTISKA UPPSVINGET PÅ KINAS LANDSBYGD"

BEGÄRAN OM SYNPUNKTER PÅ DE SJUTTON PUNKTERNA OM JORDBRUKET
(saknas 090312 -red)

SÄTT FART PÅ DEN SOCIALISTISKA OMVANDLINGEN AV HANTVERKET
(saknas 090312 -red)

OM DE TIO VIKTIGA FÖRHÅLLANDENA

IMPERIALISMEN I FÖRENTA STATERNA ÄR EN PAPPERSTIGER
(saknas 090312 -red)

STÄRK PARTIETS ENHET, FÖR PARTIETS TRADITIONER VIDARE

NÅGRA ERFARENHETER UR VÅRT PARTIS HISTORIA

TILL MINNE AV DOKTOR SUN YAT-SEN

TAL VID ANDRA PLENARMÖTET MED KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS ÅTTONDE CENTRALKOMMITTÉ

TAL VID EN KONFERENS MED SEKRETERARNA I PROVINSERNA, MUNICIPERNAS OCH DE AUTONOMA OMRÅDENAS PARTIKOMMITTEÉR

OM DEN RIKTIGA BEHANDLINGEN AV MOTSÄTTNINGAR INOM FOLKET

TAL VID KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS RIKSKONFERENS OM PROPAGANDAARBETE

HÅLL FAST VID EN ENKEL LIVSFÖRING OCH HÅRD KAMP, UPPRÄTTHÅLL NÄRA BAND MED MASSORNA

SAKER OCH TING BÖRJAR ÄNDRA SIG

KINAS KOMMUNISTISKA PARTI ÄR KÄRNAN I LEDNINGEN FÖR HELA DET KINESISKA FOLKET

MÖNSTRA VÅRA STYRKOR FÖR ATT SLÅ TILLBAKA HÖGERELEMENTENS VILDA ANGREPP

WEN HUI PAOS BORGERLIGA INRIKTNING BÖR KRITISERAS

SLÅ TILLBAKA DE BORGERLIGA HÖGERELEMENTENS ANGREPP

LÄGET SOMMAREN 1957

VAR AKTIVISTER OCH FRÄMJA REVOLUTIONEN

HYS FAST TILLIT TILL FOLKETS FLERTAL

EN DIALEKTISK INSTÄLLNING TILL PARTIETS INRE ENHET

ALLA REAKTIONÄRER ÄR PAPPERSTIGRAR

 


 

  Ordförande Mao