OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Arbetare i alla länder förena er!

Valda Verk av Mao Tse-tung

Band I

[Detta band utgör en översättning av första bandet i den av The Peoples Publishing House, Peking, i april 1960 utgivna engelska upplagan av VaIda verk av Mao Tse-tung.

Översättare: Nils G. Holmberg. Tryckt hos Bohusläningens AB, Uddevalla 1966]


Redaktionskommitténs anmärkningar

Denna upplaga av Valda verk av Mao Tse-tung innehåller viktiga artiklar som han skrev under olika perioder i den kinesiska revolutionen. Ett antal kinesiska upplagor av hans arbeten har tidigare utgivits på olika håll, men ingen av dessa har genomgåtts av författaren; de var slumpmässigt sammanställda, det förekom fel i texten och vissa viktiga arbeten hade utelämnats. Innehållet i denna upplaga är sammanställt i kronologisk ordning och i överensstämmelse med huvudperioderna i Kinas kommunistiska partis historia sedan dess bildande år 1921. Upplagan innesluter ett antal viktiga arbeten, som inte funnits med i tidigare upplagor. Författaren har gått igenom samtliga artiklar, företagit redaktionella ändringar och i enstaka fall reviderat texten.

I samband med publiceringen måste följande framhållas:

I. Föreliggande urval är icke fullständigt. Eftersom revolutionära dokument förstördes av kuomintangreaktionärerna eller under de långa krigsåren slarvades bort eller förlorades, kan vi inte samla alla kamrat Mao Tse-tungs skrifter, särskilt inte de många brev och telegram, som ingår som en avsevärd del i vad han skrivit.

2. Vissa artiklar, som fått stor spridning (t.ex. Undersökningar på landsbygden) har i överensstämmelse med författarens önskan utelämnats, och av samma anledning har endast första kapitlet av Ekonomiska och finansiella problem ("Ett grundläggande sammandrag av det arbete vi utfört") medtagits.

3. Förklarande noter har fogats till detta urval. En del, som rör artiklarna i deras helhet, har placerats längst ned på den sida där respektive artikel börjar medan de övriga, politiska och andra, följer omedelbart efter slutet av varje artikel.

4. I denna upplagas fyra band täcker första bandet Första revolutionära inbördeskrigets period (1924-27) och Andra revolutionära inbördeskrigets period (1927-37). Andra och tredje bandet täcker den period då Försvarskriget mot Japan pågick (1937--45), och fjärde bandet täcker Tredje revolutionära inbördeskrigets period (1945--49).

Kommittén för publiceringen av Valda verk av Mao Tse-tung, tillsatt av Kinas kommunistiska partis Centralkommitté

 

INNEHÅLL

Första revolutionära inbördeskrigets period

ANALYS AV KLASSERNA I DET KINESISKA SAMHÄLLET

RAPPORT OM EN UNDERSÖKNING AV BONDERÖRELSEN I HUNAN

Andra revolutionära inbördeskrigets period

HUR KOMMER DET SIG ATT RÖD POLITISK MAKT KAN EXISTERA I KINA?

KAMPEN I CHINGKANGBERGEN

OM KORRIGERING AV FELAKTIGA IDÉER I PARTIET

EN ENDA GNISTA KAN TÄNDA EN PRÄRIEBRAND

ÄGNA UPPMÄRKSAMHET AT EKONOMISKT ARBETE

HUR MAN SKILJER MELLAN KLASSERNA P A LANDSBYGDEN

VÅR EKONOMISKA POLITIK

SÖRJ FÖR MASSORNAS VÄLFÄRD, ÄGNA UPPMÄRKSAMHET AT ARBETSMETODERNA

OM TAKTIKEN MOT DEN JAPANSKA IMPERIALISMEN

STRATEGISKA PROBLEM I KINAS REVOLUTIONÄRA KRIG

DEL 1

DEL 2

ETT UTTALANDE TILL CHIANG KAI-SHEKS UTTALANDE

KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS UPPGIFTER UNDER DEN PERIOD DÅ FÖRSVARET MOT JAPAN PÅGÅR

VINN DE MILJONHÖVDADE MASSORNA TILL DEN ANTIJAPANSKA NATIONELLA ENHETSFRONTEN

OM PRAKTIKEN

OM MOTSÄTTNINGAR


MYNT, MÅTT OCH VIKTER

En yuan = kr 2.04
En fen = 1/100 av en yan, dvs kr 0.024
En li = 500 meter
En mu = 666m2
En jin = 0.5 kg
En pikul = 100 jin
En tau = 6 kg
En sheng = 1.5 kg 

1966 Ordförande Mao