OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Bilder tillhörande dokumentet


V.I. LENIN 1870-1970
Leninism eller socialimperialism?

"Leninismen är marxismen under imperialismens och den proletära revolutionens epok."
Stalin: "Om Leninismens grunder"

LENINISM ELLER SOCIALIMPERIALISM?

- till hundraårsminnet av den store Lenins födelse

av ledaravdelningarna vid Folkets dagblad, Röda Fanan och Befrielsearméns dagblad.

l Leninismens baner är oövervinneligt

Hundraårsdagen av den store Lenins födelse infaller den 22 april detta år.

Över hela världen firar marxist-leninisterna, proletariatet och de revolutionära folken detta historiskt betydelsefulla datum och visar sin högaktning för den store Lenin.

Efter Marx och Engels död blev Lenin den internationella kommunistiska rörelsens store ledare och den store läraren för proletariatet och de förtryckta folken i världen.

Är 1871. året efter Lenins födelse, inträffade Pariskommunens resning. Det var proletariatets första försök att störta bourgeoisin. Då Lenin började sin revolutionära verksamhet under de sista åren av 1800-talet och i början av 1900-talet var världen på väg in i imperialismens och den proletära revolutionens era. I sin kamp mot imperialismen och all slags opportunism och i synnerhet mot den andra internationalens revisionism, övertog, försvarade och utvecklade Lenin marxismen och förde den upp på ett nytt och högre stadium, leninismens stadium. "Leninismen är marxismen under imperialismens och den proletära revolutionens epok" [1], som Stalin har uttryckt det.

Lenin analyserade motsättningarna under imperialismen, avslöjade de lagar som styr den. Han löste en rad viktiga frågor beträffande den proletära revolutionen under imperialismens era och avgjorde frågan huruvida socialismen "kommer först att segra i ett eller några länder" [2] . Han utvecklade tesen att proletariatet måste ta ledningen i den borgerligt-demokratiska revolutionen och ledde det ryska proletariatet under dess generalrepetition i 1905 års revolution. Under hans ledning åstadkom den stora socialistiska oktoberrevolutionen den grundläggande förändringen från den gamla kapitalistiska världen till den nya socialistiska världen och inledde därmed en ny era i mänsklighetens historia.

Lenins teoretiska och praktiska insatser för den proletära revolutionens sak var utomordentligt stora.

Efter Lenins död övertog och försvarade Stalin leninismens sak i sin kamp mot inhemska och utländska klassfiender och mot höger- och "vänster"-opportunister i partiet. Han ledde det sovjetiska folket vidare framåt längs den socialistiska vägen och under dess stora segrar. Under andra världskriget blev det sovjetiska folket under Stalins befäl huvudstyrkan när den fascistiska aggressionen besegrades och det gjorde storartade insatser som kommer att leva för alltid i mänsklighetens historia.

Vi kinesiska kommunister och det kinesiska folket kommer aldrig att glömma att det var just i leninismen som vi fann vår väg till befrielse. Kamrat Mao Tsetung har sagt:

"Oktoberrevolutionens salvor förde marxismen-leninismen till oss." "De (kineserna - övers, anm.) fann marxismen-leninismen, den universellt tillämpliga sanningen, och Kinas ansikte började förändras." [3] Han har framhållit: "Det kinesiska folket har alltid betraktat den kinesiska revolutionen som en fortsättning på den stora socialistiska oktoberrevolutionen."[4]

Genom att tillämpa den marxist-leninistiska teorin har kamrat Mao Tsetung på ett skapande sätt löst den kinesiska revolutionens grundläggande problem. Han har lett det kinesiska folket i de mest långvariga, våldsamma, mödosamma och komplicerade revolutionära strider och revolutionära krig som den proletära världsrevolutionens historia känner till och fört det till seger i folkets revolution i Kina, detta stora land i öster. Detta är den mäktigaste segern i den proletära världsrevolutionen sedan oktoberrevolutionen.

Vi lever nu under en stor ny era i världsrevolutionen. Det internationella läget har undergått världsomvälvande förändringar sedan Lenins tid. Världshistoriens utveckling som helhet har bevisat att Lenins revolutionära lära är riktig och att leninismens baner är oövervinneligt.

Men historien går slingrande vägar. På samma sätt som Bernsteins och Kautskys revisionism framträdde efter Engels död framträdde Chrusjtjovs och Brezjnevs revisionism efter Stalins död.

Elva år efter det att Chrusjtjov kom till makten uppstod en spricka inom revisionistklicken och han ersattes med Brezjnev. Mer än fem år har förflutit sedan Brezjnev tillträdde. Och nu är det denne Brezjnev som dirigerar "högtidlighållandet" i Sovjetunionen av hundraårsminnet av Lenins födelse.

Lenin sade en gång: "Det har alltid varit så i historien att fienderna försökt att tillägna sig de bland de förtryckta klasserna populära revolutionära ledarnas namn efter deras död för att med deras hjälp bedra de förtryckta klasserna." [5]

Detta är precis vad renegaten Brezjnev och hans likar gör mot den store Lenin. I sina så kallade teser till hundraårsminnet av Vladimir Iljitj Lenins födelse, har de oförskämdheten att förvränga den stora bilden av Lenin, proletariatets revolutionära lärare, och försöka utge sin egen revisionistiska smörja för att vara leninism. De låtsas "högtidlighålla" Lenin, men i själva verket lägger de beslag på Lenins namn för att kunna tränga fram med sin socialimperialism, socialfascism och socialmilitarism. Vilken skamlig förolämpning mot Lenin!

I dag är våra kampuppgifter att grundligt avslöja de sovjetiska revisionistiska renegaternas förräderi mot leninismen, att blottlägga klassnaturen i den sovjetiska revisionistiska socialimperialismen och visa på den historiska lag som säger att socialimperialismen, i likhet med den kapitalistiska imperialismen, oundvikligen kommer att gå under. Vidare skall vi främja den mäktiga kamp som världens folk för mot USA-imperialismen, den sovjetiska revisionismen och all reaktion. Häri ligger den oerhörda betydelsen i vårt högtidlighållande av hundraårsdagen av den store Lenins födelse.

2 Leninismens grundfråga är proletariatets diktatur

I sin kamp mot opportunism och revisionism visade Lenin gång på gång att den grundläggande frågan i den proletära revolutionen är att använda våld för att gripa den politiska makten, krossa den borgerliga statsapparaten och upprätta proletariatets diktatur.

Han sade: "Denna (den borgerliga staten - övers, anm.) kan inte avlösas av den proletära staten (proletariatets diktatur) genom att "dö bort" utan som allmän regel bara genom en våldsam revolution." [6]

Han tillade att Marx' teori om proletariatets diktatur "är olösligt förbunden med hela hans lära om proletariatets revolutionära roll i historien. Denna roll fullbordas med den proletära diktaturen". [7]

Segern i den av Lenin ledda oktoberrevolutionen var en seger för den marxistiska teorin om den proletära revolutionen och proletariatets diktatur. Oktoberrevolutionens väg är proletariatets väg att uppnå proletariatets diktatur genom en våldsam revolution.

Vid tiden för oktoberrevolutionen gjorde Lenin en summering av den nya revolutionära praktiken och vidareutvecklade den marxistiska teorin om proletariatets diktatur. Han framhöll att den socialistiska revolutionen täcker "en hel epok av skärpta klasskonflikter" [8] och att "så länge denna (epok - övers. anm.) inte är avslutad, bevarar exploatörerna oundvikligen hoppet om en restaurering, och detta hopp förvandlas till restaureringsförsök". [9] Därför påpekade han med skärpa att proletariatets diktatur "är nödvändig .. . inte bara för proletariatet, som störtat bourgeoisin, utan också för hela den historiska period, som skiljer kapitalismen från det 'klasslösa samhället', från kommunismen."[10]

I dag då vi högtidlighåll er hundraårsdagen av Lenins födelse, är det av livsviktig praktisk betydelse att ånyo studera dessa Lenins lysande idéer.

Det är välkänt att det är just i den grundläggande frågan om den proletära revolutionen och proletariatets diktatur som den sovjetiska revisionistiska renegatklicken har förrått leninismen och oktoberrevolutionen.

Långt tillbaka, när Chrusjtjov hade börjat avslöja sina revisionistiska drag, framhöll kamrat Mao Tsetung skarpsinnigt: "Jag anser att det finns två 'svärd': det ena är Lenin och det andra är Stalin. Stalins svärd har nu övergivits av ryssarna." "Vad det gäller Lenins svärd, har också det nu övergivits till en viss grad av några av ledarna i Sovjetunionen? Enligt min åsikt har det övergivits i betydande grad. Är oktoberrevolutionen fortfarande giltig? Kan den fortfarande vara exemplet för alla länder? Chrusjtjovs rapport på SUKP:s tjugonde kongress säger att det är möjligt att vinna politisk makt genom den parlamentariska vägen, det vill säga, det är inte längre nödvändigt för alla länder att lära av oktoberrevolutionen. Har man väl öppnat den dörren, har man i stort sett kastat ut leninismen."[11]

3 Kontrarevolutionär statskupp av Chrusjtjovs och Brezjnevs renegatklick

Hur var det möjligt att kapitalismen kunde återupprättas i Sovjetunionen, den första socialistiska staten i världen? Hur var det möjligt att Sovjetunionen blev socialimperialistiskt? Om vi undersöker denna fråga från marxismen-leninismens ståndpunkt och framför allt i ljuset av kamrat Mao Tsetungs teori om hur man fortsätter revolutionen under proletariatets diktatur, kommer det att vara möjligt för oss att förstå att detta i huvudsak var ett resultat av klasskampen i Sovjetunionen. Ett resultat av att en handfull partimedlemmar vid makten som slagit in på den kapitalistiska vägen till vällt sig ledningen över partiet och regeringen. Det är med andra ord resultatet av att den sovjetiska bourgeoisin har ryckt till sig proletariatets politiska makt. Samtidigt var det ett resultat av den "fredliga utvecklingens" politik, vilken världsimperialismen, i ett försök att rädda sig från sin undergång, har påtvingat Sovjetunionen med hjälp av den sovjetrevisionistiska renegatklicken.

Kamrat Mao Tsetung har framhållit: "Det socialistiska samhället täcker en ganska lång historisk period. Under den socialistiska perioden existerar fortfarande klasser, klassmotsättningar och klasskamp, kampen mellan den socialistiska och den kapitalistiska vägen fortsätter och det finns risk för att kapitalismen återupprättas." [12]

I det socialistiska samhället koncentreras klasskampen fortfarande kring frågan om den politiska makten. Kamrat Mao Tsetung har påpekat: "De representanter for borgarklassen som smugit sig in i partiet, regeringen, armén och på kulturens olika områden är ett gäng kontrarevolutionära revisionister. När situationen är mogen, kommer de att gripa den politiska makten och vända proletariatets diktatur till en borgarklassens diktatur." [13]

Klasser och klasskamp fortsatte att existera i Sovjetunionen långt efter oktoberrevolutionen, fastän borgarklassen hade störtats. Stalin rensade ut ett helt gäng kontrarevolutionära representanter för borgarklassen som hade nästlat sig in i partiet. Det var Trotsky, Zinovjev, Kamenev, Radek, Bucharin, Rykov med flera. Detta visar att skarp klasskamp pågick hela tiden och att det alltid fanns risk för att kapitalismen skulle återupprättas.

Eftersom Sovjetunionen var den första staten under proletariatets diktatur saknades erfarenheter av hur man befäster denna diktatur och förhindrar återupprättandet av kapitalismen. Under dessa omständigheter och efter Stalins död gjorde Chrusjtjov, en kapitalistfarare vid makten som gömt sig i Sovjetunionens kommunistiska parti, ett överraskningsanfall i sin "hemliga rapport". Han förtalade ondskefullt Stalin och med alla slags lömska manövrer roffade han åt sig parti- och regeringsmakten i Sovjetunionen. Detta var en kontrarevolutionär statskupp som förvandlade proletariatets diktatur till borgarklassens diktatur. Den störtade socialismen och återupprättade kapitalismen.

Brezjnev var Chrusjtjovs medbrottsling i den kontrarevolutionära statskuppen och ersatte honom senare. Brezjnevs uppstigande till makten är till naturen en fortsättning på Chrusjtjovs kontrarevolutionära kupp. Brezjnev är Chrusjtjov den andre.

Kamrat Mao Tsetung framhåller: "Att revisionismen kommer till makten betyder att borgarklassen kommer till makten. "[14]"Sovjetunionen av i dag lyder under borgarklassens diktatur, en storbourgeoisins diktatur, en diktatur av den tyska fascistiska sorten, en diktatur av Hitlertyp." [15]

Denna lysande tes som kamrat Mao Tsetung lagt fram avslöjar fullkomligt den sovjetrevisionistiska socialimperialismens klassinnehåll och sociala ursprung och dess fascistiska natur.

Sedan den sovjetrevisionistiska renegatklicken tillvällt sig parti- och regeringsmakten i Sovjetunionen, har det sovjetiska borgerliga privilegierade skiktet kraftigt utvidgat sin politiska och ekonomiska makt och besatt de styrande posterna i partiet, regeringen och armén liksom på de ekonomiska och kulturella områdena. Ur detta skikt har utgått en byråkratisk monopolkapitalistklass - en ny typ av storbourgeoisi som behärskar hela statsapparaten och kontrollerar alla samhällets rikedomar.

Denna byråkratiska monopolkapitalistklass av ny typ har, genom att utnyttja den statsmakt den kontrollerar, förvandlat socialistiskt ägande till kapitalistfarares ägande och förvandlat den socialistiska ekonomin till en kapitalistisk ekonomi och en statsmonopolkapitalistisk ekonomi. I "statens" namn plundrar den samvetslöst statens rikedomar och förskingrar efter behag frukterna av det sovjetiska folkets arbete på alla möjliga sätt. Den hänger sig åt lyx och utsvävningar medan den topprider folket.

Denna byråkratiska monopolkapitalistklass av ny typ är en borgarklass som har förvandlat hoppet om en restaurering till restaureringsförsök. Den har underkuvat oktoberrevolutionens hjältemodiga söner och döttrar. Den tyranniserar folken av olika nationaliteter i Sovjetunionen. Den har upprättat sitt eget lilla kontrarevolutionära tsaristiska hov. Alltså, den är ytterst reaktionär, den är fylld av dödligt hat mot folket och den är dödsförskräckt för det. I likhet med alla andra reaktionära och dekadenta klasser, är denna nya slags byråkratiska monopolkapitalistiska klass splittrad av inre motsättningar. När medlemmarna av denna klass gör desperata försök att behålla den makt de tillvällt sig, både arbetar de intimt tillsammans och intrigerar och för kamp mot varandra. Ju större svårigheter de har, desto skarpare blir deras öppna och dolda inre strider.

För att pressa ut maximala profiter och upprätthålla sitt reaktionära välde, utsuger och förtrycker denna byråkratiska monopolkapitalistiska klass av ny typ inte bara folket i sitt eget land utan måste nödvändigtvis inlåta sig i vild expansion och aggression, göra sällskap med världsimperialismen vid nyuppdelningen av världen och bedriver den mest ondskefulla socialimperialistiska politik.

Denna byråkratiska monopolkapitalistiska klass av ny typ utgör den klass som den sovjetiska revisionistiska socialimperialismen stödjer sig på. För närvarande är Brezjnev huvudrepresentanten för denna klass. Han har fört fram Chrusjtjovrevisionismen med ursinnig kraft och vidareutvecklat den. Han fullbordar nu den utveckling från kapitalistisk restaurering till socialimperialism, som hade påbörjats redan då Chrusjtjov satt vid makten.

Sedan Brezjnev kom till makten, har han genomdrivit det så kallade nya ekonomiska systemet över hela linjen och legaliserat den kapitalistiska profitprincipen. På så sätt har han ökat den byråkratiska monopolistiska oligarkins (fåtalsvälde, ö.a.) utsugning av det arbetande folket. Han och hans gelikar pressar ut orimliga skatter och struntar fullkomligt i hur folket har det. De tillämpar Hitlers politik "kanoner i stället för smör" och påskyndar militariseringen av den nationella ekonomin för att tillfredsställa socialimperialismens behov av väpnad expansion och krigsförberedelser.

Den sovjetrevisionistiska renegatklickens vettlösa handlingar har förorsakat de samhälleliga produktivkrafterna oerhörd skada. Det har haft allvarliga konsekvenser: industrin har gått tillbaka, jordbruket har förfallit, kreatursbeståndet har minskat, inflation råder, leveranser fungerar inte, det är ovanligt knappt med konsumtionsvaror på statsmarknaden och det arbetande folket utarmas allt mer. De sovjetiska revisionistiska renegaterna har inte bara förslösat en stor mängd av den rikedom som det sovjetiska folket arbetat ihop under decennier av hårt arbete. De har också ödmjukt tiggt om lån från Västtyskland, ett land som besegrades i andra världskriget. De t.o.m. slumpar bort landets naturtillgångar och inbjuder japanskt monopolkapital till Sibirien. Sovjetunionens ekonomi har redan hamnat i en olöslig kris. Vi är vänner till det sovjetiska folket. Det kinesiska folket, liksom folket i hela världen, är ytterst upprörda över de sovjetiska revisionistiska renegaterna som har förorsakat leninismens hemland så mycket skada och vanheder. Vi känner djup sympati för de breda massorna av det sovjetiska folket som utsätts för ett enormt lidande genom återupprättandet av det kapitalistiska systemet på alla områden.

Den sovjetrevisionistiska renegatklicken sade en gång att proletariatets diktatur "är ej längre nödvändig i Sovjetunionen" och att Sovjetunionen "har blivit en hela folkets stat".[16] Men nu går de emot sig själva och förfäktar att "folkstaten fortsätter den proletära diktaturens sak" [17] och att "hela folkets stat" och "den proletära diktaturens stat" är "av en och samma typ".[18] De gör stor affär av att "stärka partiets ledarskap", "stärka disciplinen", "stärka centralismen" och så vidare. "En hela folkets stat" och på samma gång "en proletär diktatur" - de klumpar ihop dessa två helt motsatta begrepp endast och allenast för att bedra massorna och kamouflera storbourgeoisins diktatur. Med "partiets ledarskap" menar de i verkligheten att den lilla klicken socialfascistiska härskare skall ha politisk kontroll över den breda massan av partimedlemmar och över folket. Med "disciplin" menar de undertryckande av alla som är missnöjda med deras styre. Och med "centralism" menar de ytterligare centralisering av den politiska, ekonomiska och militära makten i händerna på deras gäng. Kort sagt, de gömmer sig bakom dessa paroller för att kunna stärka sin fascistiska diktatur och förbereda anfallskrig.

Den sovjetiska revisionistiska renegatklicken är ansatt av svårigheter både hemma och utomlands. Därför tillgriper den mer och mer öppet kontrarevolutionärt våld för att stötta upp sitt reaktionära styre som förråder Lenin och oktoberrevolutionen. I dagens Sovjetunionen springer specialagenter och spioner omkring som galningar och fler och fler reaktionära lagar och bestämmelser utfärdas. Revolution är ett brott och folk fängslas överallt på falska anklagelser. Kontrarevolution är en merit och renegater gratulerar varandra till sina befordringar. Ett stort antal revolutionärer och oskyldiga människor har spärrats in i koncentrationsläger eller i "mentalsjukhus". Den sovjetiska revisionistiska klicken skickar t.o.m. stridsvagnar och pansarfordon för att brutalt undertrycka folkets motstånd.

Lenin förklarade: "Ingenstädes i världen är majoriteten av landets befolkning så undertryckt som i Ryssland", och nationaliteter andra än ryssarna betraktades "som inorodtsi (främlingar)" [19] Det nationella förtrycket "har gjort de nationaliteter, som inte har några rättigheter, till stora reservoarer av våldsamt hat mot monarkerna" [20] Nu har de sovjetiska revisionistiska nya tsarerna återupprättat den gamla tsarpolitiken att förtrycka nationaliteterna och infört sådana grymma åtgärder som diskriminering, tvångsförflyttningar, uppsplittring och inspärrningar för att förtrycka och förfölja de nationella minoriteterna. Sovjetunionen har åter blivit "ett folkens fängelse".[21]

Den sovjetrevisionistiska renegatklicken utövar en omfattande borgerlig diktatur över hela det ideologiska området. Hänsynslöst undertrycker och förstör den proletariatets socialistiska ideologi och kultur. Samtidigt öppnar den dörrarna på vid gavel for den ruttna borgerliga ideologin och kulturen. Högljutt predikar den militarism, nationell chauvinism och rasism och förvandlar litteraturen och konsten till propagandamedel för socialimperialismen.

Då Lenin fördömde det tsaristiska systemets mörka välde, visade han att polistyrannit, de omänskliga förföljelserna och demoraliseringen hade fått en sådan omfattning att "själva stenarna gråter"![22] Man kan gott jämföra den sovjetiska revisionistiska renegatklickens styre med det tsaristiska system som Lenin brännmärkte.

Då Chrusjtjovs och Brezjnevs renegatklick iscensatte den kontrarevolutionära statskuppen, spelade den en roll som ingen imperialist eller reaktionär skulle ha kunnat spela. Såsom Stalin sade: "Det enklaste sättet att erövra en fästning är inifrån". [23] Socialismens fästning, som hade motstått den väpnade interventionen från fjorton nationer, vitgardistupproret, attacken från flera miljoner man av Hitlers trupper och imperialistiskt sabotage, omstörtande verksamhet, blockader och inringningar av alla slag, erövrades slutligen inifrån av denna handfull renegater. Chrusjtjov-Brezjnevklicken är de största förrädarna i den internationella kommunistiska rörelsens historia. Historien ställer dessa förbrytare till svars för deras förskräckliga brott.

4 Socialism i ord, imperialism i handling

Lenin fördömde Andra Internationalens renegater för "socialism i ord, imperialism i handling, opportunismen övergår till imperialism". [24]

Också den sovjetrevisionistiska renegatklicken har övergått från revisionism till socialimperialism. Skillnaden ligger i det faktum att socialimperialisterna i Andra Internationalen, såsom Kautsky, inte besatt statsmakten. De endast tjänade imperialisterna i sina egna länder för att förtjäna några smulor av extraprofiterna som rövats från folken i andra länder. Men de sovjetrevisionistiska socialimperialisterna plundrar direkt folken i andra länder och förslavar dem med hjälp av den statsmakt de har tillvällt sig.

Den historiska lärdomen av detta blir: När en gång en revisionistisk klick har tillvällt sig den politiska makten i en socialistisk stat, så kommer staten antingen att bli socialimperialistisk, såsom fallet är med Sovjetunionen, eller reduceras till ett lydland eller en koloni, så som är fallet med Tjeckoslovakien och Mongoliska folkrepubliken. Nu kan man klart se att huvudinnehållet i Chrusjtjov-Brezjnevklickens maktövertagande är att den socialistiska stat som Lenin och Stalin skapade har förvandlats till en socialimperialistisk makt, som dominerar andra.

Den sovjetiska revisionistiska renegatklicken talar insmickrande om leninism, socialism och proletär internationalism, men den handlar helt och hållet på . ett imperialistiskt sätt.

Den talar så vackert om att tillämpa "internationalism" gentemot sina så kallade broderländer, men i själva verket påtvingar den ett antal östeuropeiska länder och Mongoliska folkrepubliken den ena bojan efter den andra, som t. ex. "Warsawapakten" och "Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd", och håller dem därigenom inom sin taggtrådsomgärdade "socialistiska gemenskap" och plundrar den ogenerat. Den använder sin herreställning till att tvinga fram sin "internationella arbetsfördelning", "specialisering av produktionen" och "ekonomiska integrering", att tvinga dessa länder att anpassa sina nationella ekonomier efter sovjetrevisionisternas behov och förvandla dem till sin marknad, halvfabrikatstillverkare, fruktträdgård, grönsaksland och boskapsuppfödare, allt detta för att kunna bedriva skamlös ekonomisk exploatering i stor skala.

Den har lagt sig till med de mest despotiska och gemena metoder för att hålla dessa länder under strikt kontroll. Den har stationerat ett stort antal trupper där, och till och med öppet skickat hundratusentals soldater för att förtrampa Tjeckoslovakien och med vapenmakt insätta en marionettregering. I likhet med de gamla tsarerna som Lenin fördömde, grundar detta renegatgäng sina relationer med grannfolken helt "på den feodala principen om privilegium".[25]

Den sovjetrevisionistiska renegatklicken talar så fint om sin "hjälp" till länder i Asien, Afrika och Latinamerika. I själva verket gör den kraftiga försök att under "hjälpens" täckmantel dra in ett antal av dessa länder i sin inflytandesfär, länder i den mellanliggande zonen, som den tävlar med USA-imperialismen om. Genom export av krigsmateriel och kapital och genom ojämlik handel, plundrar sovjetrevisionisterna deras naturresurser, blandar sig i deras inrikespolitik och ser sig om efter möjligheter att hugga åt sig militära baser.

Lenin förklarade: "Till de talrika 'gamla' motiven för kolonialpolitiken har finanskapitalet fogat kampen om råvarukällor, om kapitalexport, om 'inflytelsesfärer' ... om ekonomiskt territorium över huvud taget."[26]

Den sovjetrevisionistiska socialimperialismen rör sig exakt längs denna de kapitalistiska imperialisternas bana.

Den sovjetrevisionistiska renegatklicken talar insmickrande om sitt "fulla stöd" till den revolutionära kampen i andra länder, men i själva verket samarbetar den med alla de mest reaktionära krafterna i världen för att underminera olika folks revolutionära kamp. Den baktalar vilt de revolutionära massorna i de kapitalistiska länderna som "extremister" och "pöbelhopar" och försöker att splittra och sönderdela folkens rörelser där. Den har försett reaktionärerna i Indonesien, Indien och andra länder med pengar och vapen och på det viset direkt hjälpt dem att begå massmord på revolutionärer. De gör dag och natt upp planer för hur de skall släcka flammorna av folkens beväpnade kamp i Asien, Afrika och Latinamerika och förtrycka de nationella befrielserörelserna. I likhet med USA-imperialismen agerar den som en världspolis.

Den sovjetrevisionistiska renegatklicken talar insmickrande om att den gillar "kampen mot imperialismen" och ger då och då med några fraser Förenta staterna en skrapa, men i själva verket är sovjetrevisionismen och USA-imperialismen de två största imperialiststaterna som förgäves försöker dominera världen. Det finns absolut inget gemensamt mellan sovjetrevisionisternas så kallade opposition mot Förenta staterna och den kamp folken i olika länder för mot USA-imperialismen. Med avsikt att nyuppdela världen både tävlar och samarbetar sovjetrevisionismen och USA-imperialismen med varandra. Det sovjetrevisionismen gjort i en rad viktigare stridsfrågor, så som frågorna om Tyskland, Västasien, Sydostasien, Japan och. atomvapen, ger bevis för vilka förbrytelser den begår under sin tävlan och sitt samarbete med USA-imperialismen. De två för båda imperialistisk maktpolitik på bekostnad av folkens intressen i alla länder. Vilka kompromisser sovjetrevisionismen och USA-imperialismen än ingår med varandra är de blott och bart provisoriska överenskommelser mellan banditer.

Lenin framhöll: "Dagens militarism är en följd av kapitalismen". [27] Dagens krig "uppstår ur imperialismens själva natur". [28]

Sedan Brezjnev kom till makten, har den sovjetrevisionistiska renegatklicken gått längre och längre längs militarismens väg. Den har övertagit Chrusjtjovs militärstrategiska princip om kärnvapenutpressning och energiskt utvecklat kärnvapenbärande raketvapen. Samtidigt har den fördubblat sina ansträngningar att utvidga den konventionella beväpningen, kraftigt stärkt sina mark-, marin- och luftstyrkor, och tillämpat den imperialistiska "kanonbåtspolitiken" över hela världen.

I frågan om krig talade Chrusjtjov förr hycklande för en värld "utan vapen, utan väpnade styrkor och utan krig" för att dölja den faktiska upprustningen och krigsförberedelserna. I dag har Brezjnev & Co ändrat ton något. De har gjort allt för att väcka krigsfanatism genom att göra gällande att det nuvarande internationella läget är "laddat med fara för ett nytt världskrig" [29], genom att skamlöst hota med att "föregripa motståndaren" och genom att skrävla om att deras "strategiska raketer" är "i stånd att förstöra vilket mål som helst var som helst".[30] De har ökat sina militära utgifter vanvettigare än någonsin, ökat mobiliseringstakten och förberedelserna för angreppskrig och smider planer på att utlösa ett blixtkrig av Hitlermodell.

Den sovjetrevisionistiska renegatklicken har ockuperat Tjeckoslovakien genom ett överraskningsanfall, gjort intrång på kinesiskt territorium som t.ex. Chenpaoön och Tiehliektiområdet och hotat vårt land med kärnvapen. Allt detta avslöjar fullt ut den sovjetrevisionistiska socialimperialismens aggressiva och äventyrliga natur. Den sovjetrevisionistiska socialimperialistiska härskarklicken har, liksom USA-imperialisterna, blivit ännu en i raden av storförbrytare som förbereder sig för att börja ett världskrig.

5 "Brezjnevdoktrinen" är helt och hållet en, doktrin om herravälde

I syfte att bana väg för sin socialimperialistiska expansions- och aggressionspolitik, har Brezjnevs renegatklick utvecklat Chrusjtjovrevisionismen och kokat ihop en samling fascistiska "teorier" som kallas "Brezjnevdoktrinen".

Låt oss nu undersöka vad denna "Brezjnevdoktrin" består av för något. För det första teorin om "begränsad suveränitet". Brezjnev & Co säger att för att säkra deras så kallade socialistiska intressen måste den "högsta suveräniteten" säkras.[31] De förklarar helt öppet att sovjetrevisionismen har rätt att avgöra ett annat lands öde "inklusive dess suveränitet". [32]

Just snygga "socialistiska intressen"! Det är ni som har störtat det socialistiska systemet i Sovjetunionen och drivit er revisionistiska linje att återupprätta kapitalismen i en rad östeuropeiska länder och i Mongoliska folkrepubliken. Vad ni kallar "socialismens intressen" är i verkligheten den sovjetrevisionistiska socialimperialismens intressen, kolonialismens intressen. Ni har påtvingat folk i andra länder er allsmäktiga "högsta suveränitet", vilket betyder att andra länders suveränitet är "begränsad", medan er egen makt att behärska andra länder är "obegränsad". Med andra ord så har ni rätt att kommendera andra länder, medan de inte har någon rättighet att sätta sig emot er - ni har rätt att ödelägga andra länder men de har inte rätt att göra motstånd. Hitler yrade en gång om "rätten att härska".[33] Dulles och hans gelikar predikade också att begreppet nationell suveränitet "har blivit förlegat" [34] att "en stats suveränitet" bör vika för "delad suveränitet".[35] Det är alltså klart att Brezjnevs teori om "begränsad suveränitet" inte är någonting annat än ett eko av imperialisternas galenskaper.

För det andra teorin om "internationell diktatur". Brezjnev & Co påstår att de har rätt att "lämna militär hjälp åt broderländer för att avvärja hotet mot det socialistiska systemet".[36] De förklarar: "Lenin hade förutsett" att den historiska utvecklingen skulle "förvandla proletariatets diktatur från att vara nationell till att bli internationell, i stånd att utöva ett avgörande inflytande på hela världspolitiken".[37]

Denna samling avfällingar har fullständigt förvrängt Lenins idéer.

I sin artikel "Det ursprungliga utkastet till teser i den nationella och den koloniala frågan" skrev Lenin om "att förvandla proletariatets diktatur från en nationell diktatur (dvs, en diktatur som finns i ett land och inte förmår bestämma världspolitiken) till en internationell diktatur (dvs, proletariatets diktatur i åtminstone några framskridna länder, vilken förmår utöva avgörande inflytande på hela världspolitiken)".[38] Lenin avsåg här att upprätthålla proletär internationalism och att propagera den proletära världsrevolutionen. Men den sovjetrevisionistiska renegatklicken har stympat den proletära revolutionära anda som förkroppsligas i detta avsnitt hos Lenin och kokat ihop teorin om "internationell diktatur" som den "teoretiska grundvalen" för militärt ingripande i eller militär ockupation av en rad östeuropeiska länder och Mongoliska folkrepubliken. Den "internationella diktatur" som ni hänvisar till betyder endast andra länders underkastelse under de nya tsarernas herravälde och förslavande. Tror ni att ni genom att skylta med "hjälp till ett broderland" är berättigade att använda er militära styrka för att tyrannisera ett annat land eller sända trupper att hemsöka det efter ert behag? I "de förenade väpnade styrkornas" namn invaderade ni Tjeckoslovakien. Vad är det för skillnad mellan detta och de åtta allierade makternas invasion av Kina år 1900, de fjorton nationernas väpnade intervention i Sovjetunionen och den aggression från "sexton nationer" som organiserades av USA-imperialismen mot Korea! För det tredje teorin om "socialistisk gemenskap". Brezjnev & Co skriker att "den socialistiska gemenskapen är en oskiljbar helhet"[39] och att den "socialistiska gemenskapens enhetsaktion" [40] måste stärkas.

I sanning en "socialistisk gemenskap"! Det är inget annat än en synonym för ett kolonialt imperium med er som moderland. Förhållandet mellan verkliga socialistiska länder, stora som små, bör byggas på grundval av marxismen-leninismen, på grundval av principerna om fullständig likställdhet, respekt för territoriell integritet, respekt för statens suveränitet och oberoende och om icke-blandning i varandras inre angelägenheter samt på grundval av den proletära internationalismens princip om ömsesidigt stöd och ömsesidig hjälp. Men ni har trampat andra länder under fötterna och gjort dem till era underordnade och era lydländer. Med "enhetsaktion" menar ni att andra länders politik, ekonomi och militära angelägenheter samlas under er kontroll. Med "oskiljbar" menar ni förbud för andra länder att befria sig från er kontroll och ert förslavande. Försöker inte ni att fräckt underkuva folken i andra länder?

För det fjärde teorin om "den internationella arbetsfördelningen". Brezjnev & Co har spunnit vidare på detta nonsens som spreds av Chrusjtjov för länge sedan. De har inte endast tillämpat "internationell arbetsfördelning" på en rad östeuropeiska länder och Mongoliska folkrepubliken som nämndes ovan, utan också utsträckt den till andra länder i Asien, Afrika och Latinamerika. De ursäktar sig med att de asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länderna inte kan "säkra upprättandet av en oberoende nationell ekonomi",[41] såvida de inte "samarbetar" med sovjetrevisionismen. "Detta samarbete sätter Sovjetunionen i stånd att bättre utnyttja den internationella arbetsfördelningen. Vi kommer att kunna köpa stigande kvantiteter av dessa länders traditionella exportartiklar - bomull, ull, skinnvaror och hudar, anrikad icke-järnmalm, vegetabilisk olja, frukt, kaffe, kakaobönor, te och andra råvaror och en mängd fabriksvaror."[42]

Vilken förteckning av "traditionella exportartiklar"!

Så synd att denna förteckning inte är fullständig. Till den måste tillfogas petroleum, gummi, kött, grönsaker, ris, jute, rörsocker osv.

I den sovjetrevisionistiska härskarklickens ögon, är det folkens öde i Asien, Afrika och Latinamerika att förse dem med dessa "traditionella exportartiklar" i generation efter generation. Vad är detta för "teori"? Kolonialisterna och imperialisterna har länge hävdat att det är de som ska avgöra vad varje land ska producera i enlighet med sina naturliga förutsättningar och de har med våld förvandlat asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder till råvaruleverantörer och hållit dem kvar i ett tillstånd av efterblivenhet så att de kapitalistiska industriländerna kan fortsätta den mest omänskliga koloniala exploatering efter behag. Den sovjetrevisionistiska klicken har övertagit denna koloniala politik från imperialismen. Dess teori om "internationell arbetsfördelning" reduceras till "det industriella Sovjetunionen, det jordbrukande Asien, Afrika och Latinamerika" eller "det industriella Sovjetunionen, verkstaden Asien, Afrika och Latinamerika för halvfabrikat".

Ömsesidigt och kompletterande utbyte av varor och ömsesidig hjälp på grundval av jämställdhet och ömsesidig nytta pågår mellan verkliga socialistiska länder och länderna i Asien, Afrika och Latinamerika i syfte att befordra tillväxten av en oberoende nationell ekonomi i dessa länder för att hålla initiativet kvar i deras egna händer. Men den sovjetrevisionistiska härskarklicken predikar teorin om "internationell arbetsfördelning" enbart i syfte att infiltrera, kontrollera och utplundra de asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länderna, bredda sin egen inflytelsesfär och lägga dessa länder under den sovjetrevisionistiska kolonialismens nya slaveri.

För det femte teorin om att "våra intressen är inblandade". Brezjnev & Co hävdar att "Sovjetunionen har som stormakt omfattande internationella förbindelser och kan inte passivt betrakta händelser som, fastän måhända territoriellt avlägsna, icke desto mindre påverkar vår säkerhet och våra vänners säkerhet". [43] De deklarerar arrogant: "Den sovjetiska marinens fartyg" kommer att "segla... varthelst vårt lands intressen och säkerhet kräver"![44]

Kan ett land betrakta alla delar av världen som områden där dess intressen är inblandade och lägga beslag på hela jordklotet för att det är en "stormakt"? Kan ett land skicka sina kanonbåtar vart som helst för att skrämma och angripa för att det har "omfattande internationella förbindelser"? Denna teori om att "våra intressen är inblandade" är ett typiskt argument som används av imperialisterna i deras världsomfattande aggressionspolitik. När de gamla tsarerna gav sig in på utrikes expansion, gjorde de det i de "ryska intressenas" namn. USA-imperialisterna har också tid efter annan skrikit att Förenta Staterna bär ansvar "inte endast för vår egen säkerhet utan för alla fria nationers säkerhet", och att de kommer att "försvara friheten varhelst det är nödvändigt".[45]

Hur slående är inte likheten mellan sovjetrevisionisternas yttranden och de gamla tsarernas och USA-imperialisternas!

Den sovjetrevisionistiska renegatklicken som länge har varit ideologiskt, teoretiskt och politiskt konkursmässig kan inte åstadkomma något presentabelt alls - den kan bara plocka upp lite avskräde från imperialismen och efter att ha fräschat upp det komma fram till "brezjnevism". Denna "brezjnevism" är imperialism med en "socialistisk" etikett, det är helt och hållet strävan efter herravälde, naken nykolonialism.

6 Sovjetrevisionisternas dröm om ett vidsträckt imperium

När Marx för hundra år sedan avslöjade Tsarrysslands aggressionspolitik, påpekade han: "Dess metoder, taktik, manövrer kan skifta men ledstjärnan för denna politik - världsherravälde - kommer aldrig att förändras."[46]

Tsar Nikolaus I utropade en gång högdraget: "Den ryska flaggan skall inte halas var än den hissats".[47] Under åtskilliga generationer har tsarerna som Engels sade omhuldat älsklingsdrömmen att upprätta ett vidsträckt "slavimperium" som sträcker sig från Elbe till Kina, från Adriatiska havet till Norra Ishavet. De hade till och med tankar på att utsträcka detta vidsträckta imperiums gränser till Indien och Hawaii. För att uppnå detta mål är de "lika förrädiska som de är talangfulla".[48]

De sovjetrevisionistiska nya tsarerna har fullständigt övertagit de gamla tsarernas erövringstraditioner och satt Romanovdynastins outplånliga brännmärke på sig. De drömmer samma dröm som de gamla tsarerna inte lyckades förverkliga och de har långt anspråksfullare aggressiva syften än sina företrädare

De har förvandlat en rad östeuropeiska länder samt Mongoliska Folkrepubliken till kolonier och lydländer. Förgäves försöker de att ockupera mer kinesiskt territorium och imiterar därmed öppet de gamla tsarernas politik gentemot Kina. De vill också göra gällande att Kinas norra gräns "markerades av den kinesiska muren".[40] De har sträckt ut sina tentakler mot Sydostasien, Västasien, Afrika och till och med Latinamerika och sänt sina flottor till Medelhavet, Indiska oceanen, Stilla havet och Atlanten i sina försök att upprätta ett vidsträckt sovjetrevisionistiskt imperium som omspänner Europa, Asien, Afrika och Latinamerika.

De gamla tsarernas ''slavimperium" sprack som en såpbubbla för länge sedan och själva tsardömet störtades av den stora oktoberrevolutionen som leddes av Lenin år 1917. De gamla tsarernas välde gick upp i rök. Också i dag, under den era i vilken imperialismen går mot sitt fullständiga sammanbrott, är de nya tsarernas vansinniga försök att bygga ett större imperium för världsherravälde ingenting annat än drömmerier.

Stalin sade: "Lenin har kallat imperialismen 'den döende kapitalismen'. Vårtor? Emedan imperialismen driver kapitalismens motsättningar till deras spets, till den yttersta gräns, bortom vilken revolutionen börjar." [50]

Eftersom sovjetrevisionismen har slagit in på den väg som imperialisterna har trampat upp, styrs den oundvikligen av imperialismens lagar och ansätts av alla imperialismens inneboende motsättningar.

Kamrat Mao Tsetung påpekar: "Förenta staterna är en papperstiger. Tro inte på Förenta staterna. En enda stöt och luften går ur den. Den revisionistiska Sovjetunionen är också en papperstiger." [51]

Nar den sovjetrevisionistiska socialimperialismen genomför ursinnig expansion och aggression tvingas den nödvändigtvis i riktning från vad den hoppas och skapar betingelserna för sitt eget fall. Sovjetrevisionismen behandlar de andra länderna i den "socialistiska gemenskapen" som sina vasallstater men den kan aldrig lyckas med att föreviga sitt koloniala styre över folken i dessa länder, inte heller kan den mildra motsättningarna till dessa länder. Östeuropa av i dag är precis som en kruttunna som med all säkerhet kommer att explodera. De sovjetrevisionistiska stridsvagnarnas inträngande i Prag antyder inte på minsta sätt styrkan hos den sovjetrevisionistiska socialimperialismen. Tvärtom markerar det början till sammanbrottet för det sovjetrevisionistiska kolonialimperiet. Med fötterna djupt i det tjeckoslovakiska träsket kan den sovjetrevisionistiska socialimperialismen inte hjälpa sig upp.

Genom sin expansion och plundring i Asien, Afrika och Latinamerika, har sovjetrevisionismen ställt sig i motsättning till folken i dessa områden. Den har gapat efter så mycket och blivit så överlastad att den har svullnat upp över hela kroppen som en som lider av vattusot. Till och med den USA-imperialistiska pressen skriver; "Vi har upptäckt att de (ryssarna) drumlar fram lika illa som vi - om inte värre".[52]

I och med att den sovjetrevisionistiska socialimperialismen har sällat sig till världsimperialismen, har motsättningarna bland imperialisterna skärpts. Socialimperialismen och imperialismen är invecklade i häftig konkurrens för att utvidga sina respektive inflytelsesfärer. Kivet mellan socialimperialismen och imperialismen, som är inringade i mångdubbla led av världens folk, måste oundvikligen påskynda det imperialistiska världssystemets undergång.

Den sovjetrevisionistiska socialimperialismens välde vilar också hemma på en vulkan. Under Stolypinreaktionens period skrev Lenin att uppsvinget i den ryska arbetarklassens kamp "kan vara snabbt eller kan vara långsamt", "men i båda fallen leder det till revolution".[53] I dagens Sovjetunionen blir konflikten och antagonismen allt skarpare mellan den byråkratiska monopolkapitalist -klassen av ny typ å ena sidan och det förslavade proletariatet, de hårt arbetande bönderna och de revolutionära intellektuella å den andra. Klasskampen utvecklas oberoende av människans vilja och måste förr eller senare leda till revolution.

Ursprungligen var Sovjetunionen en union av mångnationella socialistiska stater. En sådan union kan byggas upp, konsolideras och utvecklas bara under socialistiska förhållanden och på grundval av jämställdhet och frivillig anslutning. Sovjetunionen hade, påvisade Stalin "bevittnat de misslyckade försöken att bilda mångnationella stater i borgerliga länder. Den hade bevittnat försöket med det gamla Österrike-Ungern som gjort fiasko". Icke desto mindre måste unionen av sovjetiska mångnationella stater "kunna motstå alla tänkbara prövningar" eftersom "en verkligt broderlig samverkan kommit till stånd mellan folken" genom det socialistiska systemet "inom den enhetliga unionsstatens system".[54] Nu har den sovjetrevisionistiska renegatklicken brutit ned det socialistiska systemet, infört en borgerlig diktatur och ersatt nationell jämställdhet med nationellt förtryck och ömsesidigt bistånd och broderskap mellan nationaliteterna med borgarklassens djungellag. Nu när den proletära grundvalen, den socialistiska grundvalen, för den ursprungliga unionen har övergivits, kommer då inte den väldiga mångnationella "unionen" som behärskas av borgarklassen av ny typ en dag genomgå samma kris och göra fiasko, liksom kejsardömet Österrike-Ungern gjorde en gång?

Liksom USA-imperialismen ägnar sig de sovjetrevisionistiska socialimperialisterna åt utpressning med kärnvapenbärande raketer. Detta gör de för att söka sig en utväg ur sin återvändsgränd hemma och utomlands genom militära äventyr och angreppskrig i stor skala. Men är det så att krig kommer att få imperialismen och socialimperialismen, som nu befinner sig i sin dödskamp, att leva upp igen? Nej. Precis tvärtom. Historien visar obestridligen att krig, långt ifrån att rädda imperialismen från sin förestående undergång, endast kan påskynda dess utplånande.

Ordförande Mao påpekar: "Vad frågan om ett världskrig beträffar finns det bara två möjligheter: den ena är att kriget ger upphov till revolution och den andra är att revolutionen förhindrar kriget."[55]

Ordförande Mao säger också: "Folk i alla länder, förena er och bekämpa alla angreppskrig från imperialismen eller socialimperialismen, särskilt sådana där atombomber används som vapen! Om ett sådant krig bryter ut bör världens folk göra slut på angreppskriget med revolutionärt krig. Det bör vi förbereda oss för redan nu!"[56]

Denna stora uppmaning som ordförande Mao gjort med utgångspunkt från den nuvarande internationella situationen utvisar inriktningen för proletariatets och de revolutionära folkens kamp över hela världen. Folken i alla länder måste iaktta hög vaksamhet, göra alla förberedelser och vid alla tillfällen vara redo att utdela beslutsamma förkrossande slag mot varje angripare som vågar utlösa krig!

På senare år har den sovjetrevisionistiska renegatklicken halvt öppet halvt i hemlighet understött och styrt en ny "panslavistisk rörelse" med gamla knep som de ärvt från de gamla tsarerna. De har utbasunerat den ryska "nationella andans helgd" i ett fåfängt försök att förgifta sinnena på de sovjetiska arbetande massorna och den yngre generationen med dessa reaktionära tankegångar och förmå det sovjetiska folket att tjäna som redskap för den aggressions- och krigspolitik som förs av den sovjetrevisionistiska härskarklicken. Med största uppriktighet skulle vi vilja rikta en erinran till det sovjetiska broderfolket att aldrig låta sig luras av "panslavismen".

Vad är "panslavism"?

När Marx och Engels avslöjade de gamla tsarerna påpekade de med skärpa: "panslavism är en uppfinning av regeringen i St. Petersburg".[57] Engels sade att de gamla tsarerna använde detta bedrägeri till krigsförberedelse "som det sista största ankaret för den ryska tsarismen och den ryska reaktionen". Därför "är panslavismen ryssarnas värsta fiende lika väl som vår".[58]

De sovjetrevisionistiska nya tsarernas "panslavism" är ytterligt reaktionär rasism liksom Hitlers lära om den "överlägsna ariska rasen". De basunerar ut dessa reaktionära idéer för att gagna expansion utomlands som den lilla gruppen reaktionära härskare av deras "överlägsna ras" vill genomföra. För folkets breda massor medför detta bara katastrof.

Lenin framhöll en gång: "förtrycket av 'underlydande folk' är ett tveeggat vapen. Det hugger åt båda håll - mot det 'underlydande folket' och mot det ryska folket."[59] Det är just under en rökridå av "panslavism" som den sovjetrevisionistiska härskarklicken nu arbetar i kapp med tiden både för att förbereda anfallskrig och för att öka styrkan i sina attacker mot de sovjetiska folken, inklusive det ryska folket.

Proletariatets och de breda massornas intressen i Sovjetunionen är rakt motsatta de sovjetrevisionistiska nya tsarernas men står i överensstämmelse med de revolutionära folkens intressen världen över. Om de sovjetrevisionistiska nya tsarerna sätter igång ett anfallskrig i stor skala, så kommer proletariatet och det revolutionära folket i Sovjetunionen, i enlighet med Lenins princip om hur man behandlar imperialistiska anfallskrig, säkerligen vägra att tjäna som kanonföda åt det orättfärdiga krig som släppts lös av socialimperialismen. De kommer att föra vidare den stora oktoberrevolutionens hjältemodiga söners och döttrars sak och kämpa för att störta de nya tsarerna och återupprätta proletariatets diktatur.

För tvåhundra år sedan skrev en rysk poet i det han lovprisade "bedrifterna" i tsar Katarina II:s angreppskrig: "Gå vidare och hela världen är din!"[60] Nu har de sovjetrevisionistiska nya tsarerna bestigit de gamla tsarernas häst och "gått vidare". De rider hänsynslöst omkring i full fart oförmögna att hålla inne tyglarna och glömmer fullständigt att deras förfäder kastades av från samma häst och att det var på detta sätt som det ryska imperiet av dynastin Romanov slutade. Det är helt säkert att de nya tsarerna inte kommer att få ett bättre slut än de gamla tsarerna. De kommer med visshet att kastas från sina hästar och slås i bitar.

7 Folk i alla länder, förena er och kämpa för att störta USA-imperialismen, sovjetrevisionismen och all reaktion

Ordförande Mao framhåller: "Sovjetunionen var den första socialistiska staten och Sovjetunionens kommunistiska parti skapades av Lenin. Fastän revisionisterna nu har tillvällt sig ledningen för partiet och staten i Sovjetunionen, vill jag råda kamraterna att stå fast i sin övertygelse om att de breda massorna av folket, partimedlemmarna och kadrerna l Sovjetunionen är bra, att de är för revolutionen och att det revisionistiska styret inte kommer att vara länge." [61]

Det kinesiska folket känner djupt för folket i Sovjetunionen. Under den stora oktoberrevolutionen som leddes av Lenin, stred kinesiska arbetare i Ryssland skuldra vid skuldra med de ryska proletärerna. Folken i våra två länder har stött varandra, hjälpt varandra och smitt en fast vänskap under loppet av utdragna revolutionära strider. Den sovjetrevisionistiska härskarklicken försöker hårdnackat utså oenighet och undergräva relationerna mellan de kinesiska och sovjetiska folken men när allt kommer omkring lyfter de upp ett stenblock endast för att tappa det på egna fötter.

Det sovjetiska folket är ett storartat folk med en ärorik revolutionär tradition som fostrats av Lenin och Stalin. Det kommer under inga omständigheter att tillåta att de nya tsarerna sitter kvar länge. Fastän frukterna av oktoberrevolutionen har blivit bortkastade av de sovjetrevisionistiska renegaterna, är oktoberrevolutionens principer eviga. Under leninismens stora baner måste folkrevolutionens mäktiga ström bryta igenom det revisionistiska väldets istäcke och socialismens vår kommer med visshet att återvända till Sovjetunionens land!

Kamrat Mao Tsetung påpekar: "Vare sig det gäller Kina eller andra länder i världen, kommer sammanfattningsvis över 90 procent av befolkningen så småningom att stödja marxismen-leninismen. Det finns fortfarande många människor i världen som ännu inte har vaknat upp på grund av bedrägeri från socialdemokrater, revisionister, imperialister och reaktionärer i skilda länder. Men likafullt kommer de att gradvis vakna upp och stödja marxismen-leninismen. Marxismen-leninismens sanning går ej att stå emot. Folkets massor kommer så småningom att resa sig i revolution. Världsrevolutionen måste segra."[62]

När vi nu firar hundraårsminnet av den store Lenins födelse, kan vi med glädje se att den proletära världsrevolutionens sak, under ledning av marxismen-leninismen Mao Tsetungs tänkande, rycker fram från seger till seger. De verkliga marxist-leninistiska krafterna växer stadigt över hela världen. De förtryckta nationernas och folkens befrielsekamp går mäktigt framåt. Alla länder och folk som utsätts för aggression, kontroll, intervention eller tyrannisering från USA-imperialismen och sovjetrevisionismen utgör den bredaste enhetsfront. En ny historisk period av kamp mot USA-imperialismen och sovjetrevisionismen har börjat. Dödsklockan klämtar för imperialismen och socialimperialismen.

Den oövervinneliga marxismen-leninismen Mao Tsetungs tänkande är proletariatets mäktiga vapen för att förstå och förändra världen, det mäktiga vapnet för att vrida historien framåt. Marxismen-leninismen Mao Tsetungs tänkande, förenat med de revolutionära massorna i sina hundratals miljoner och med den konkreta praktiken för folkets revolution i alla länder, kommer med säkerhet att frambringa outtömlig revolutionär styrka för att slå hela den gamla världen i småbitar.

Länge leve den stora marxismen!

Länge leve den stora leninismen!

Länge leve den stora Mao Tsetungs tänkande!

NOTER

[1]Stalin: Om leninismens grunder. Leninismens problem. 1952, sid. 10.[TILLBAKA]

[2]Lenin: Den proletära revolutionens militärprogram. Valda verk band I, andra delen, sid. 592.[TILLBAKA]

[3]Mao Tsetung: Om folkets demokratiska diktatur. Skrifter i urval, sid. 343-344.[TILLBAKA]

[4]Tal av ordförande Mao den 17 april 1957.[TILLBAKA]

[5]Lenin.: Imperialismen och socialismens splittring. 1952, sid. 25.[TILLBAKA]

[6]Lenin: Staten och revolutionen. Valda verk, band II, första delen, sid. 216.[TILLBAKA]

[7]anfört arbete sid. 222[TILLBAKA]

[8]Lenin: Den socialistiska revolutionen och nationernas självbestämmanderätt. Samlade skrifter i urval, band 9, sid. 202. 1937.[TILLBAKA]

[9]Lenin: Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky. Valda verk band II, andra delen, sid. 56.[TILLBAKA]

[10]Lenin: Staten och revolutionen. Valda verk, band II, första delen, sid. 231-232.[TILLBAKA]

[11] Tal av ordförande Mao vid Kinas kommunistiska partis åttonde centralkommittés andra plenarsession den 15 november 1956.[TILLBAKA]

[12]Tal av ordförande Mao vid centralkommitténs arbetskonferens i Peitaiho i augusti 1962 och vid partiets åttonde centralkommittés tionde plenarsession i september samma år. (Se Kinesisk Bulletin nr 1/1970, sid. 9).[TILLBAKA]

[13]"Cirkulär" från Kinas kommunistiska partis centralkommitté den 16 maj 1966. (Se Kinesisk Bulletin nr 1/1970, sid. 10. Cirkuläret publicerades på svenska i Kinesisk Bulletin nr 4/1967.) [TILLBAKA]

[14] Ett tal av ordförande Mao i augusti 1964.[TILLBAKA]

[15] Ett tal av ordförande Mao den 11 maj 1964.[TILLBAKA]

[16] Program för SUKP, antaget vid den sovjetrevisionistiska "22:a kongressen". (Sthlm 1961, sid. 91-92)[TILLBAKA]

[17] De sovjetiska revisionisternas Teser från SUKPs CK, "Till hundraårsdagen av Vladimir Iljitj Lenins födelse". (Sthlm 1970, sid. 20)[TILLBAKA]

[18] Sovjetrevisionistiska Pravda den 5 mars 1970.[TILLBAKA]

[19] Lenin: Socialismen och kriget, sid. 17. 1955.[TILLBAKA]

[20] Lenin: Tal vid flottans första all-ryska kongress. (På engelska i On proletarian internationalism, Progress Publishers 1967, sid. 200)[TILLBAKA]

[21] Lenin: Det revolutionära proletariatet och nationernas självbestämmanderätt. Samlade skrifter i urval, band 9, sid. 226.[TILLBAKA]

[22] Lenin: Översikt över det inrikespolitiska läget. (Review of Home Affairs) Samlade verk, kin.uppl. bands, sid. 258.[TILLBAKA]

[23] Sovjetunionens kommunistiska partis (bolsjevikerna) historia, kortfattad kurs, kin.uppl. sid. 471.[TILLBAKA]

[24]Lenin: Tredje internationalens uppgifter. Samlade verk, kin.uppl. band 29, sid. 458.[TILLBAKA]

[25] Lenin: Om storryssarnas nationalstolthet. Valda verk, band I, andra delen, sid. 424.[TILLBAKA]

[26]Lenin: Imperialismen som kapitalismens högsta stadium. Valda verk, band I, andra delen, sid. 583.[TILLBAKA]

[27] Lenin: Den krigsgalna militarismen och socialdemokraternas antimilitaristiska taktik. Samlade verk, kin.uppl. band 15, sid. 166.[TILLBAKA]

[28] Lenin: "RKP(b):s åttonde kongress". Samlade verk, kin.uppl. band 28, sid.168.[TILLBAKA]

[29]Sovjetrevisionistiska Utjitelskaja Gazeta den 5 februari 1970. [TILLBAKA]

[30]]A. A. Gretjko, sovjetrevisionistisk försvarsminister. Se sovjetrevisionistiska "Kommunist" nr 3, 1969. [TILLBAKA]

[31] Sovjetrevisionistiska International Affairs nr 11, 1968.[TILLBAKA]

[32] Sovjetrevisionistiska Krasnaja Zvezda den 14 februari 1969.[TILLBAKA]

[33]Nürnbergrättegången. (The Nuremberg Trial, vol. II) [TILLBAKA]

[34]Foreign Affairs (U.S.) oktober 1957.[TILLBAKA]

[35]P. C. Jessup: En modern internationell rätt. (A Modern Law of Nations)[TILLBAKA]

[36]L. I. Brezjnevs tal vid den polska revisionistiska "5:e kongressen" den 12 november 1968.[TILLBAKA]

[37]K. T. Mazurovs rapport vid "jubileumsmötet" lör oktoberrevolutionen, i Moskva den 6 november 1968.[TILLBAKA]

[38]Lenin: Utkast till teser i den nationella och den koloniala frågan. Valda verk, band II, andra delen, sid. 488.[TILLBAKA]

[39]Sovjetrevisionistiska Izvestija den 2 juli 1968.[TILLBAKA]

[40]"Huvuddokument" från det ondskefulla Moskvamötet i juni 1969.[TILLBAKA]

[41]L.I. Brezjnevs tal vid det ondskefulla Moskvamötet den 7 juni 1969.[TILLBAKA]

[42]A. N. Kosygins rapport vid den sovjetrevisionistiska "23:e kongressen" den 5 april 1966.[TILLBAKA]

[43]A. A. Gromykos rapport vid "Sovjetunionens högsta sovjets session" den 10 juli 1969.[TILLBAKA]

[44]Tal av S. G. Gorsjkov, sovjetrevisionisternas överbefälhavare för flottan, på den sovjetiska flottans dag 1969.[TILLBAKA]

[45]Förre USA-presidenten Johnsons tal den 3 juni och den 20 juni 1964.[TILLBAKA]

[46] Marx: "Tal vid mötet med polacker i London den 22 januari 1867." Samlade verk av Marx och Engels, kin.uppl. band 16, sid. 226.[TILLBAKA]

[47]G.I. Nevelskoj: "Ryskamarinofficerares bragder i ryska Fjärran Östern". (The exploits of Russian Naval Officers in the Russian Far Fast, sid. 124)[TILLBAKA]

[48]Engels: "Ryska tsardömets utrikespolitik". (Foreign Policy of Russian Tsardom). Samlade verk av Marx och Engels, kin.uppl. band 22, sid. 17.[TILLBAKA]

[49]"Uttalande av Sovjetunionens regering" den 13 juni 1969.[TILLBAKA]

[50]Stalin: Om leninismens grunder. Leninismens problem, 1952, sid. 11.[TILLBAKA]

[51]Ett tal av ordförande Mao den 30 januari 1964.[TILLBAKA]

[52]U.S. News & World Report den 5 januari 1970.[TILLBAKA]

[53]Lenin: Demonstrationernas början. (The beginning of demonstrations.) Sam-ladeverk, kin.uppl. band 16, sid. 357)[TILLBAKA]

[54] Stalin: Om förslaget till Sovjetunionens författning. Leninismens problem, 1952, sid. 787.[TILLBAKA]

[55]Kamrat Lin Piao: Rapport till Kinas kommunistiska partis nionde national-kongress, 1969, sid. 78.[TILLBAKA]

[56]"Inledning till 1970-talet". Nyårsledare för 1970 i "Folkets Dagblad", tidskriften "Röda Fanan" och "Befrielsearméns Dagblad" den l januari 1970. (Se Kinesisk Bulletin nr 2, 1970)[TILLBAKA]

[57]Marx och Engels "Socialistiska demokratiska förbundet och den Internationella Arbetareassociationen" Samlade verk av Marx och Engels, kin.uppl. band 18, sid 492[TILLBAKA]

[58]Engels' brev till Karl Kautsky den 7 februari 1882 Marx och Engels om konst Kin. uppl 1963, band 3, sid 361[TILLBAKA]

[59]Lenin "Nationell jämlikhet" (På engelska National Equality i "On proletarian internationalism", Progress Publishers 1967, sid 85)[TILLBAKA]

[60]GR Dersjavin ” Till erövringen av Warsawa"[TILLBAKA]

[61] Tal av ordförande Mao vid Kinas kommunistiska partis centralkommittés (utvidgade) arbetskonferens den 30 januari 1962 (Se kamrat Lin Piaos rapport till Kinas kommunistiska partis nionde nationalkongress)[TILLBAKA]

[62] Anfört arbete[TILLBAKA]


 

1970 KKP