OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

HUR MENINGSSKILJAKTIGHETERNA MELLAN OSS OCH SUKP:s LEDNING UPPKOMMIT OCH UTVECKLATS

Kommentar (1) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev
av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan Den 6 september 1963


För över en månad sedan publicerade Sovjetunionens Kommunistiska partis Centralkommitté sitt öppna brev av den 14 juli till partiorganisationerna och alla kommunister i Sovjetunionen. Detta öppna brev och de åtgärder, som SUKP:s ledning vidtagit efter dess publicering, har drivit förhållandet mellan Kina och Sovjetunionen till splittringens rand och fört meningsskiljaktigheterna inom den internationella kommunistiska rörelsen in i ett nytt stadium där de är allvarligare än någonsin förr.

Nu har Moskva, Washington, Belgrad och New Delhi förenats till en kärleksmåltid, och sovjetpressen kör en ändlös sortering av fantastiska historier och teorier som angriper Kina. SUKP:s ledning har allierat sig med den amerikanska imperialismen, de indiska reaktionärerna och Titos renegatklick mot det socialistiska Kina och mot alla marxist-leninistiska partier i öppet förräderi mot marxismen-leninismen och den proletära internationalismen, i ohöljd strid mot 1957 års Deklaration och 1960 års Uttalande och skändligt kränkande det kinesisk-sovjetiska avtalet om vänskap, förbund och ömsesidigt stöd.

De nuvarande meningsskiljaktigheterna inom den internationella kommunistiska rörelsen och mellan de kinesiska och sovjetiska partierna omfattar en hel rad av viktiga principfrågor. I sitt brev av den 14 juni till SUKP:s Centralkommitté diskuterade KKP:s Centralkommitté systematiskt och utförligt det väsentliga i dessa meningsskiljaktigheter. Den framhöll, att de nuvarande meningsskiljaktigheterna inom de kinesiska och sovjetiska partierna i grund och botten omfattar frågorna om huruvida man ska eller inte ska acceptera de revolutionära principerna i 1957 års Deklaration och 1960 års Uttalande, om huruvida man ska eller inte ska acceptera marxismen-leninismen och den proletära internationalismen, huruvida det finns eller inte finns behov av revolution, huruvida man ska eller inte ska bekämpa imperialismen, och huruvida enhet är önskvärd inom det socialistiska lägret och den internationella kommunistiska rörel sen eller inte.

Hur har meningsskiljaktigheterna inom den internationella kommunistiska rörelsen och mellan SUKP:s ledning och oss uppstått? Och hur
kommer det sig att de växt till nuvarande allvarliga dimensioner? Alla vill ha svar på dessa frågor.

I vår artikel "Varifrån kommer meningsskiljaktigheterna"[1] (Införd i boken Några av Leninismens viktigaste problem i världen av i dag[2] och först publicerad i Folkets Dagblad, Peking den 27 februari 1963) gav vi en allmän översikt av hur meningsskiljaktigheterna inom den internationella kommunistiska rörelsen uppstått. Vi avstod mycket medvetet från att dra fram vissa fakta i denna sak, särskilt vissa fakta som berör SUKP:s ledning, och lämnade SUKP:s ledning utrymme att vända på, trots att vi var redo att, om så var nödvändigt, ge en mera fullständig bild av förhållandena och diskutera ut vad som var rätt och orätt. Nu, sedan SUKP:s Centralkommittés öppna brev serverat en mängd lögner om meningsskiljaktigheternas ursprung och utveckling och fullständigt vanställt fakta, har det blivit nödvändigt för oss att framlägga vissa fakta för att förklara sakerna mera i detalj.

SUKP:s Centralkommitté vågar inte i sitt öppna brev lägga fram sanningen för sina partimedlemmar och folkmassorna. I stället för att, som kommunister bör göra, öppet lägga papperen på bordet och visa respekt för fakta, tar SUKP:s ledning sin tillflykt till de borgerliga politikernas sedvanliga metoder. De vanställer fakta och blandar ihop sanning och lögn i ett energiskt försök att lägga skulden för meningsskiljaktigheternas uppkomst och tillväxt på Kinas kommunistiska parti. Lenin sade en gång: "Arlighet i .politiken är en följd av styrka, och hyckleri - en följd av svaghet"[3]. Arlighet och respekt för fakta karakteriserar marxist-leninisters hållning. Endast de som förfallit politiskt är beroende av att berätta lögner för att kunna dra sig fram.

Fakta är mycket vältaliga. Fakta är de bästa vittnena. Låt oss se på fakta.


Meningsskiljaktigheterna började med SUKP:s 20:e kongress

"Det krävs mer än en kall dag för att isen på floden ska lägga sig tre fot tjock", säger ett gammalt ordstäv. De nuvarande meningsskiljaktigheterna inom den kommunistiska rörelsen är naturligtvis inte av alldeles färskt datum.

SUKP:s Centralkommittés öppna brev sprider föreställningen att meningsskiljaktigheterna inom den internationella kommunistiska rörelsen började med tre artiklar, som vi publicerade i april 1960 under titeln "Leve leninismen!" Detta är en stor osanning.

Vad är sanningen?

Sanningen är att hela raden av meningsskiljaktigheter i den internationella kommunistiska rörelsen började för över sju år sedan.

De började, för att vara exakt, med SUKP:s 20:e kongress år 1956.

Vid SUKP:s 20:e kongress tog SUKP:s ledning första steget på revisionismens väg. Från 20:e kongressen och till i dag har SUKP:s lednings revisionistiska linje genomgått en process under vilken den uppkommit, formats, växt och systematiserats. Och genom en småningom skeende process har också människor kommit till större och djupare insikt om SUKP-ledningens revisionistiska linje.

Redan från början ansåg vi att ett antal åsikter, som framlades vid 20:e kongressen rörande den samtida internationella kampen och den internationella kommunistiska rörelsen var felaktiga och stred mot marxismen-leninismen. Särskilt det fullständiga förkastandet av Stalin, som skedde under förevändning att man "bekämpade personkulten" samt tesen om fredlig övergång till socialismen på "parlamentarisk väg" är grova principiella fel.

Kritiken mot Stalin vid SUKP:s 20:e kongress var felaktig både principiellt och vad metoden beträffar.

Stalin var en stor marxist-leninist, en stor proletär revolutionär. I trettio år efter Lenins död var Stalin SUKP:s och sovjetregeringens främste ledare såväl som den erkände ledaren för den internationella kommunistiska rörelsen och en världsrevolutionens fana. Stalin begick under sin livstid en del allvarliga misstag, men jämförda med hans stora och förtjänstfulla handlingar kommer hans misstag först i andra rummet.

Stalin inlade stora förtjänster om Sovjetunionens och den internationella kommunistiska rörelsens utveckling. I artikeln "Om de historiska erfarenheterna av proletariatets diktatur", som publicerades i april 1956, sade vi:

Efter Lenins död tillämpade och utvecklade Stalin, i sin egenskap av partiets och statens främste ledare, marxismen-leninismen på ett skapande sätt. Stalin gav uttryck åt folkets vilja och strävanden och bevisade sig vara en framstående marxist-leninistisk kämpe i kampen för det leninska arvets försvar mot dess fiender - trotskisterna, zinovjeviterna och andra agenter för bourgeoisin. Stalin vann sovjetfolkets stöd och spelade en viktig roll i historien framför allt därför, att han, tillsammans med andra av Sovjetunionens kommunistiska partis ledare, försvarade Lenins linje om Sovjetunionens industrialisering och jordbrukets kollektivisering. Genom att följa denna linje åvägabringade Sovjetunionens kommunistiska parti socialismens seger i Sovjetunionen och skapade betingelserna för Sovjetunionens seger i kriget mot Hitler. Dessa sovjetfolkets segrar stod helt i samklang med den internationella arbetarklassens och hela den progressiva mänsklighetens intressen. Det var därför naturligt att Stalins namn hölls högt i ära över hela världen[4].

Det var nödvändigt att kritisera Stalins misstag. Men i sin hemliga rapport vid 20:e kongressen förkastade kamrat Chrusjtjov Stalin helt och hållet och tog därmed heder och ära av proletariatets diktatur, tog heder och ära av det socialistiska systemet, av det stora SUKP, det stora Sovjetunionen och den internationella kommunistiska rörelsen. I stället för att använda ett revolutionärt proletärt partis metod med kritik och självkritik i syfte att göra en uppriktig och allvarlig analys och summering av de historiska erfarenheterna av proletariatets diktatur, behandlade han Stalin som en fiende och lade skulden för alla misstag på Stalin allena.

Chrusjtjov berättade, demagogiskt och ondsint, en mängd lögner i sin hemliga rapport och kastade omkring sig anklagelser om att Stalin "led av förföljelsemani", hängav sig åt "brutalt godtycke", slog in på "massrepressaliernas och terrorns väg", "kände landet och dess jordbruk endast från filmer" och "planlade krigsoperationerna på en jordglob". Han påstod vidare, att Stalins ledning "blev ett allvarligt hinder på den socialistiska utvecklingens väg" osv, osv. Han frånkände Stalin alla förtjänster, trots att det var denne som ledde sovjetfolket i dess beslutsamma kamp mot yttre och inre fiender och till de stora resultat det vunnit i den socialistiska omvandlingen och det socialistiska uppbygget, som ledde sovjetfolket i försvaret och befästandet av det första socialistiska landet i världen och till den ärofulla segern i det antifascistiska kriget och som försvarade och utvecklade marxismen-leninismen.

Genom att vid SUKP:s 20:e kongress helt och hållet förkasta Stalin förkastade Chrusjtjov faktiskt också proletariatets diktatur och marxismen-leninismens grundläggande teorier, som Stalin försvarade och utvecklade. Det var vid denna kongress som Chrusjtjov i sitt slutord började förkasta marxismen-leninismen i ett antal principfrågor.

I sin rapport vid 20:e kongressen framlade Chrusjtjov, under förevändning att "radikala förändringar" skett i världsläget, tesen om den "fredliga övergången". Han sade, att oktoberrevolutionens väg var "den enda riktiga vägen under då rådande historiska förhållanden", men att det, eftersom läget förändrats, blivit möjligt att verkställa övergången från kapitalism till socialism "på den parlamentariska vägen". Huvudinnehållet i denna felaktiga tes är en klar revision av marxismen-leninismens läror om staten och revolutionens väg såsom allmängiltig.

Under samma förevändning, att "radikala förändringar" ägt rum i världsläget, ifrågasatte Chrusjtjov i sin rapport också giltigheten i Lenins läror om imperialismen och om krig och fred och förfalskade i verkligheten Lenins läror.

Chrusjtjov framställde den amerikanska regeringen och dess främste man såsom människor som står krigets krafter emot och inte såsom representanter för de imperialistiska krigskrafterna. Han sade "...de som förordar att viktiga frågor skall lösas medelst krig innehar fortfarande starka positioner där (i Förenta staterna) och ...de fortsätter att utöva starkt tryck på presidenten och administrationen". Han fortsatte med att säga att imperialisterna börjat erkänna att styrkepolitiken misslyckats och att "symptom på en viss tillnyktring framträder" bland dem. Detta var detsamma som att säga, att det var möjligt för den amerikanska regering en och dess huvudman att inte företräda det amerikanska monopolkapitalets intressen och att överge sin krigs- och aggressionspolitik och att de blivit krafter som försvarade freden.

Chrusjtjov deklarerade: "Vi vill vara vänner med Förenta staterna och samarbeta med dem för fred och internationell trygghet och även på de ekonomiska och kulturella områdena". Denna felaktiga åsikt utvecklades sedan till linjen om "sovjetiskt-amerikanskt samarbete för världsproblemens lösning".

Chrusjtjov vanställde Lenins riktiga princip för fredlig samlevnad mellan länder med skilda samhällssystem och förklarade, att fredlig samlevnad var Sovjetunionens "allmänna linje för utrikespolitiken". Detta var liktydigt med att ur den allmänna linjen för de socialistiska ländernas utrikespolitik utesluta deras ömsesidiga bistånd och samarbete likaväl som deras bistånd till den revolutionära kamp som de förtryckta folken och nationerna för, eller, att göra allt detta underordnat den så kallade "fredliga samlevnadens" politik.

De frågor som SUKP:s ledning tog upp vid 20:e kongressen, och särskilt frågan om Stalin och den "fredliga övergången", hör ingalunda rätt och slätt till SUKP:s inre angelägenheter. De är högviktiga frågor av gemensamt intresse för samtliga broderpartier. Utan att alls i förväg överlägga med broderpartierna, drog SUKP:s ledning godtyckliga slutsatser. Den tvingade broderpartierna att acceptera ett fullbordat faktum och blandade sig, under förevändning att "bekämpa personkulten", plumpt i broderpartiernas och broderländernas inre angelägenheter och möblerade om i deras ledningar och drev på detta sätt in sin sekteristiska och splittrande politik i den internationella kommunistiska rörelsen.

Den utveckling som därefter ägt rum visar med växande klarhet att SUKP-ledarnas revisionism av och förräderi mot marxismen-leninismen växt fram ur de ovannämnda misstagen.

KKP har alltid haft en i princip skiljaktig mening om SUKP:s 20:e kongress, och de ledande kamraterna inom SUKP är väl medvetna härom. Detta till trots påstår SUKP:s Centralkommittés öppna brev att Kinas kommunistiska parti tidigare gav 20:e kongressen sitt odelade stöd, att vi gjort en "helomvändning" i vår värdering av 20:e kongressen och att vår ståndpunkt är full av "vacklan och tvekan" och är 'falsk'.

Det är omöjligt för SUKP:s ledning att skymma hela himlen med en hand. Låt fakta tala för sig själva.

Vid många tillfällen i interna diskussioner efter SUKP:s 20:e kongress har ledande kamrater ur KKP: s Centralkommitté högtidligen kritiserat SUKP-ledningens misstag.

I april 1956, mindre än två månader efter 20:e kongressen framlade kamrat Mao Tsetung, i samtal både med kamrat Mikojan, medlem av SUKP:s Centralkommittés presidium, och med sovjetambassadören i Kina, våra åsikter i frågan om Stalin. Han underströk att Stalins "förtjänster uppvägde hans fel" och att det var nödvändigt att "företa en konkret analys" och "en allomfattande värdering" av Stalin.

Den 23 oktober 1956, då kamrat Mao Tsetung tog emot sovjetambassadören i Kina, framhöll han att "Stalin förtjänar att kritiseras, men vi är inte överens med kritikmetoderna, och det finns också en del andra saker, som vi inte är överens med".

Den 30 november 1956, framhöll kamrat Mao Tsetung då han mottog sovjetambassadören i Kina, ånyo att den grundläggande politiken och linjen under den tid då Stalin var vid makten var riktiga och att metoder som används mot fiender inte får användas mot de egna kamraterna.

Både en ledande medlem av centralkommittén, i sitt samtal med SUKP-ledare i oktober 1956, och kamrat Chou En-lai i sina samtal den 1 oktober 1956 med SUKP:s delegation till KKP:s 8:e kongress och den 18 januari 1957 med ledare för SUKP har också framfört våra åsikter i frågan om Stalin. Bägge har därvid kritiserat SUKP-ledarnas misstag såsom framför allt bestående i "en fullständig brist på grundlig analys", av Stalin, "brist på självkritik" och "underlåtenhet att i förväg överlägga med broderpartierna".

I interna diskussioner med kamrater från SUKP har ledande kamrater ur KKP:s Centralkommitté också förklarat vari vi skiljer oss från dem i frågan om den fredliga övergången. Dessutom överlämnade KKP:s Centralkommitté i november 1957 till SUKP:s Centralkommitté en skriven "redogörelse för våra åsikter i frågan om den fredliga övergången", som utförligt och klart framlade KKP:s åsikt.

I sina många interna diskussioner med kamrater från SUKP har ledande kamrater ur KKP:s Centralkommitté också systematiskt redogjort för våra åsikter om det internationella läget och den internationella kommunistiska rörelsens strategi med direkt hänvisning till SUKP:s 20:e kongress' misstag.

Detta är de enkla fakta. Hur ska SUKP-ledningen kunna utplåna dem genom oblygt ljugande?

SUKP:s Centralkommitté, som försöker att dölja dessa viktiga fakta, citerar i sitt öppna brev lösryckta satser ur offentliga uttalanden av kamraterna Mao Tsetung, Teng Hsiao-ping och en ledande medlem av Centralkommittén för att visa att Kinas kommunistiska parti vid en tid helt ställde sig bakom SUKP:s 20:e kongress. Detta är fruktlöst.

Faktum är att Kinas kommunistiska parti aldrig och ingenstädes helt ställt sig bakom SUKP:s 20:e kongress, förklarat sig överens med det fullständiga utdömandet av Stalin eller anslutit sig till åsikten om fredlig övergång till socialismen på den "parlamentariska vägen".

Inte långt efter SUKP:s 20:e kongress publicerade vi den 5 april 1956 "Om de historiska erfarenheterna av proletariatets diktatur" och därefter, den 29 december 1956, "Mera om de historiska erfarenheterna av proletariatets diktatur". Dessa bägge artiklar företog, samtidigt som de tillbakavisade imperialisternas och reaktionärernas antikommunistiska förtal, en grundlig analys av Stalins liv, bekräftade allmängiltigheten i Oktoberrevolutionens väg, summerade de historiska erfarenheterna av proletariatets diktatur och kritiserade taktfullt men otvetydigt 20:e kongressens felaktiga påståenden. Är inte detta ett vittbekant faktum?

Kinas kommunistiska parti har efter SUKP:s 20:e kongress fortsatt att ställa ut Stalins porträtt tillsammans med porträtten av de andra stora revolutionära ledarna, Marx, Engels och Lenin. Ar inte även detta ett vittbekant faktum?

Det bör naturligtvis sägas att vi på den tiden, för att bevara enheten mot fienden och av hänsyn till den svåra ställning i vilken SUKP-ledarna då befann sig, avstod från öppen kritik mot 20:e kongressens misstag, därför att imperialisterna och reaktionärerna i alla länder utnyttjade dessa misstag och utvecklade en ursinnig verksamhet mot Sovjetunionen, mot kommunismen och mot folken, och även därför att SUKP-ledarna då ännu inte avlägsnat sig så långt från marxismen-leninismen som de senare gjort. Vid den rätta tiden hoppades vi innerligt att SUKP-ledarna skulle rätta sina misstag. Följaktligen försökte vi alltid att söka fram positiva aspekter och gav dem i offentliga sammanhang allt stöd som var lämpligt och nödvändigt.

Men även härunder klargjorde ledande kamrater ur KKP:s Centralkommitté vår ståndpunkt till SUKP:s 20:e kongress genom att i sina offentliga tal framhäva positiva lärdomar och principer.

SUKP:s Centralkommittés öppna brev gör gällande att den politiska rapporten vid KKP:s 8:e kongress helt anslöt sig till SUKP:s 20:e kongress. Men det var just denna rapport som talade om den kinesiska revolutionens lärdomar och förklarade att den "fredliga övergångens" väg var felaktig och ogenomförbar.

SUKP: s Centralkommitté gör i sitt öppna brev gällande att kamrat Teng Hsiao-ping i sin rapport till KKP:s 8:e kongress, om revideringen av partistadgarna, helt anslöt sig till "kampen mot personkulten". Men det var just vid denna kongress som kamrat Teng Hsiao-ping ganska utförligt diskuterade den demokratiska centralismen i partiet och förhållandena mellan ledare och massor samt redogjorde för vårt partis konsekventa och riktiga arbetsstil och sålunda i själva verket kritiserade 20:e kongressens misstag beträffande "bekämpandet av personkulten".

Ligger det något felaktigt i det sätt varpå vi handlat? Har vi inte, genom att stå fast i princip och slå vakt om enheten, gjort exakt vad ett marxist-leninistiskt parti bör göra?

Hur kan den konsekvent riktiga ställning som Kinas kommunistiska parti intagit till 20:e kongressen beskrivas såsom "full av vacklan och tvekan", såsom "falsk" och sägas representera en "helomvändning"?

SUKP:s Centralkommitté trodde kanske, då den framställde dessa anklagelser mot oss, att den kunde förneka den kritik vi framfört emedan denna var känd endast av ett fåtal av SUKP: s ledare, och att den kunde använda avsiktliga osanningar till att vilseleda de stora massorna av SUKP:s medlemmar och sovjetfolket. Men bevisar inte detta dess egen falskhet?


De allvarliga följderna av SUKP:s 20:e kongress

SUKP:s Centralkommittés öppna brev förkunnar högljutt att SUKP:s 20:e kongress givit "underbara" och "storslagna resultat".

Men historien kan man inte förändra. De, som inte lider av ett allt för kort minne, påminner sig att 20:e kongressen, genom sina misstag, inte åstadkom "underbara" och "storslagna resultat" utan en diskreditering av Sovjetunionen, av proletariatets diktatur och av socialismen och kommunismen och med ytterligt svåra följder för den internationella kommunistiska rörelsen gav imperialisterna, reaktionärerna och kommunismens övriga fiender ett tillfälle.

Efter kongressen piskade imperialisterna och reaktionärerna allestädees, svällande av övermod, upp en världsomsvepande tidvattenvåg mot Sovjetunionen, kommunismen och folken. De amerikanska imperialisterna såg i SUKP-ledningens med alla krafter företagna attack mot Stalin något som "mer än någonsin passade våra syften"[5] och talade öppet om att använda Chrusjtjovs hemliga rapport såsom ett "vapen till att förstöra den kommunistiska rörelsens prestige och inflytande"[6] och de tog tillfället att förorda en "fredlig omvandling" i Sovjetunionen.[7]

Titoisterna blev synnerligen aggressiva. Stoltserande med sin reaktionära paroll om "anti-stalinism" gick de till ursinniga angrepp mot proletariatets diktatur och det socialistiska systemet. De förklarade, att SUKP:s 20:e kongress "skapat element tillräckligt" för den "nya kurs", som Jugoslavien inlett och att "frågan är nu huruvida denna kurs ska vinna eller stalinismens kurs ska vinna på nytt"[8].

Trotskisterna, dessa fiender till kommunismen, som befunnit sig i förtvivlad knipa, återupptog en febril verksamhet. I sitt "Manifest till arbetarna och folken i hela världen" sade den så kallade Fjärde internationalen: "I dag, när ledarna i Kreml själva erkänner Stalins förbrytelser, medger de underförstått, att den outtröttliga kamp, som förts. . .av den trotskistiska världsrörelsen mot arbetarstatens degeneration, var fullt berättigad".

Den 20:e kongressens misstag skapade stor ideologisk förvirring inom den internationella kommunistiska rörelsen och åstadkom att den översvämmades av revisionistiska idéer. Tillsammans med imperialisterna, reaktionärerna och Tito-klicken gick kommunismens renegater i många länder till angrepp mot marxismen-leninismen och den internationella kommunistiska rörelsen.

Mest påfallande bland de händelser som ägde rum under denna period var episoden i de sovjetisk-polska relationerna och den kontrarevolutionära revolten i Ungern. Dessa två händelser var av olika karaktär. Men SUKP:s ledning begick grova fel i bägge fallen. Genom att föra fram trupper i avsikt att betvinga de polska kamraterna gjorde de sig skyldiga till stormaktschauvinism. Och i det kritiska ögonblick, då de ungerska kontrarevolutionärerna ockuperat Budapest, hade de en tid för avsikt att gå in för en kapitulationspolitik och överlämna det socialistiska Ungern till kontrarevolutionärerna.

Dessa misstag av ledningen för SUKP stegrade övermodet hos kommunismens alla fiender, skapade stora svårigheter för många broderpartier och tillfogade den internationella kommunistiska rörelsen stor skada.

I detta läge krävde Kinas kommunistiska parti och andra broderpartier, som höll fast vid marxismen-leninismen, mycket bestämt, att imperialisterna och reaktionens angrepp skulle slås tillbaka och det socialistiska lägret och den internationella kommunistiska rörelsen skyddas. Vi vidhöll att alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att krossa den kontrarevolutionära revolten i Ungern och vände oss bestämt emot att det socialistiska Ungern skulle uppges. Vi höll på, att man vid behandlingen av problem mellan broderpartier och broderländer skulle följa riktiga principer och därmed stärka enheten inom det socialistiska lägret, och vi vände oss bestämt emot stormaktschauvinismens felaktiga metoder. På samma gång gjorde vi stora ansträngningar att skydda SUKP:s anseende.

Då godtog SUKP:s ledare våra förslag och utgav den 30 oktober 1956 sovjetregeringens "Deklaration om grundvalarna för utveckling och ytterligare stärkande av vänskapen och samarbetet mellan Sovjetunionen och andra socialistiska länder", i vilken de granskade några av sina egna tidigare misstag i handhavandet av förbindelserna med broderländerna. Den 1 november utgav den kinesiska regeringen ett uttalande i vilket den understödde sovjetregeringens deklaration.

Allt detta gjorde vi i den internationella kommunistiska rörelsens intresse och i syfte att förmå ledarna för SUKP att dra de riktiga lärdomarna och rätta sina misstag i god tid samt inte halka längre bort från marxismen-leninismen. De händelser som därefter följde visade emellertid att ledarna för SUKP hyste agg emot oss och betraktade KKP och dess fasthållande vid den proletära internationalismen som det största hindret för sin felaktiga linje.


1957 års Moskvamöte med broderpartierna

1957 års möte med representanter för de kommunistiska partierna och arbetarpartierna hölls i Moskva sedan de kraftiga attacker avvärjts som imperialisterna och reaktionärerna i olika länder riktat mot den internationella kommunistiska rörelsen.

SUKP:s Centralkommittés öppna brev säger, att SUKP:s 20:e kongress spelade en "oerhört betydelsefull roll" för utformandet av den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje. Fakta visar raka motsatsen. Den 20:e kongressens felaktiga åsikter i många viktiga principfrågor avvisades och korrigerades av 1957 års möte med broderpartierna.

Den välbekanta Deklarationen, som år 1957 antogs av Moskvamötet, summerade den internationella kommunistiska rörelsens erfarenhet, angav de för alla kommunistiska partier gemensamma uppgifterna, fastslog allmängiltigheten i Oktoberrevolutionens väg, sammanfattade de allmänna lagar, som styr den socialistiska revolutionen och det socialistiska uppbygget, och fastlade de principer, som är vägledande för förhållandet mellan broderpartier och broderländer. Den internationella kommunistiska rörelsens gemensamma linje, som på detta sätt utarbetades vid mötet, sammanfattar marxismen-leninismens revolutionära principer och vänder sig emot de felaktiga och från marxismen-leninismen avvikande åsikter, som framfördes vid 20:e kongressen. De i Deklarationen fastlagda principer, som är vägledande för förhållandet mellan broderpartier och broderländer, är konkreta uttryck för den proletära internationalismens princip och står i motsättning till SUKP-ledningens stormaktschauvinism och sekterism.

KKP: s delegation, som leddes av kamrat Mao Tsetung, utförde mycket arbete vid mötet. Å ena sidan höll den utförliga rådplägningar med SUKP:s ledare och förde, när så var nödvändigt och lämpligt, kamp emot dem, för att hjälpa dem att rätta sina misstag. Å andra sidan hade den upprepade meningsutbyten med ledarna för andra broderpartier på det att ett gemensamt och för alla godtagbart dokument skulle kunna utarbetas.

Det viktigaste tvisteämnet mellan oss och SUKP:s delegation vid detta möte var övergången från kapitalism till socialism. I sitt ursprungliga förslag till Deklaration krävde SUKP:s ledning prompt att få med 20:e kongressens felaktiga åsikter om den fredliga övergången. Detta förslag sade inte ett ord om en icke-fredlig övergång utan omnämnde endast fredlig övergång. Dessutom framställde det den fredliga övergången såsom bestående i att man "tryggar en majoritet i parlamentet och omformar parlamentet från ett instrument för bourgeoisins diktatur till ett instrument för en verklig folkets statsmakt". Det satte i verkligheten den ""parlamentariska vägen", som Andra internationalens opportunister förespråkade, i stället för Oktoberrevolutionens väg och förfalskade den grundläggande marxist-leninistiska teorin om staten och revolutionen.

Kinas kommunistiska parti bekämpade beslutsamt de felaktiga åsikter, som det av SUKP:s ledning framlagda deklarationsförslaget innehöll. Vi framförde våra meningar om två ytterligare förslag, som SUKP:s Centralkommitte lade fram, och företog ett betydande antal stora principiella ändringar, vilka vi framlade såsom vårt eget reviderade förslag. På grundval av detta reviderade förslag hölls därefter upprepade diskussioner mellan de kinesiska och sovjetiska delegationerna innan "SUKP:s och KKP:s gemensamma förslag till Deklaration" underställdes de övriga broderpartiernas delegationer för att de skulle säga sina meningar därom.

Såsom ett resultat av de gemensamma bemödandena från KKP:s och andra broderpartiers delegationer antog mötet slutligen 1957 års Deklaration i föreliggande version, som jämförd med SUKP-ledningens första förslag innehåller två stora förändringar i frågan om övergången från kapitalism till socialism. För det första pekar Deklarationen, samtidigt som den talar om möjligheten till en fredlig övergång, också på den icke fredliga övergången och framhåller: "Leninismen lär, att de härskande klasserna inte avstår från sin makt frivilligt, vilket också bekräftas av den historiska erfarenheten". För det andra, samtidigt som Deklarationen talar om att erövra "en betryggande majoritet i parlamentet" betonar den också nödvändigheten att "utveckla en utomparlamentarisk masskamp, krossa de reaktionära krafternas motstånd och skapa de nödvändiga förutsättningarna för den socialistiska revolutionens fredliga genomförande".

Trots dessa förändringar var Deklarationens formulering i fråga om övergången från kapitalism till socialism alltjämt otillfredsställande. Vi gav slutligen med oss på denna punkt men endast med hänsyn till SUKP-ledarnas upprepade gånger framförda önskemål att formuleringen skulle visa visst samband med den som gjordes av SUKP:s 20:e kongress.

Vi överlämnade emellertid till SUKP:s Centralkommitté en redogörelse för våra åsikter i frågan om den fredliga övergången, vari dessa utförligt och klart förklarades. Redogörelsen betonar starkt följande:

I den internationella kommunistiska rörelsens nuvarande läge är det ur taktisk synpunkt fördelaktigt att hänvisa till önskan om en fredlig övergång. Men det skulle vara olämpligt att överbetona möjligheten till fredlig övergång.

De (proletariatet och det kommunistiska partiet) måste vara beredda att vid varje tidpunkt slå tillbaka kontrarevolutionära angrepp och att, i revolutionens kritiska ögonblick, då arbetarklassen griper statsmakten, störta bourgeoisin med väpnat våld om den tillgriper våld för att undertrycka folkets revolution (allmänt talat är det oundvikligt att bourgeoisin kommer att göra detta).

Att uppnå en majoritet i parlamentet är inte detsamma som att krossa den gamla statsapparaten (huvudsakligen de väpnade styrkorna) och upprätta en ny statsapparat (huvudsakligen väpnade styrkor). Därest bourgeoisins militär-byråkratiska statsapparat inte krossas, kommer en parlamentarisk majoritet för proletariatet och dess pålitliga bundsförvanter antingen att vara omöjlig. . .eller otillförlitlig... (Se Bilaga I, sid 102 f.f.)

Som ett resultat av gemensamma ansträngningar av KKP:s och andra broderpartiers delegationer korrigerade 1957 års Deklaration också de felaktiga åsikter som SUKP-ledningen framfört vid 20:e kongressen i sådana frågor som om imperialismen och om krig och fred, och den tillfogade många viktiga moment i ett antal principfrågor. De viktigaste tilläggen var: tesen att den amerikanska imperialismen är världsreaktionens centrum och en svuren fiende till folken; tesen att om imperialismen skulle släppa lös ett världskrig, skulle den därmed döma sig själv till förintelse; de allmänna lagarna för den socialistiska revolutionen och det socialistiska uppbygget; principen att förbinda marxismen-leninismens allmängiltiga sanning med revolutionens och uppbyggets konkreta praktik i olika länder; formuleringen om betydelsen av att tillämpa den dialektiska materialismen i det praktiska arbetet; tesen att arbetarklassens erövring av den politiska makten är revolutionens början och inte dess avslutning; tesen att det kommer att ta en ganska lång tid att avgöra frågan om vem som skall vinna - kapitalismen eller socialismen; tesen att förekomsten av borgerligt inflytande är en inre källa till revisionism, medan kapitulation för imperialistiska påtryckningar är dess yttre källa, osv.

Samtidigt gjorde KKP:s delegation vissa nödvändiga kompromisser. Förutom med formuleringen om den fredliga övergången, var vi inte heller överens med hänvisningen till SUKP:s 20:e kongress och föreslog ändringar. Men av hänsyn till den svåra ställning i vilken SUKP:s ledning vid denna tid befann sig, vidhöll vi emellertid inte ändringskraven.

Vem kunde ha föreställt sig, att de eftergifter som vi gjorde av hänsyn till större intressen senare skulle användas av SUKP:s ledning såsom en ursäkt för att skärpa meningsskiljaktigheterna och skapa splittring inom den internationella kommunistiska rörelsen?

SUKP: s Centralkommittés öppna brev likställer beständigt resolutionen från SUKP:s 20:e kongress med 1957 års Deklaration och försöker därmed ersätta den internationella kommunistiska rörelsens gemensamma linje med 20:e kongressens felaktiga linje. Vi har för länge sedan framhållit och anser det nu nödvändigt att upprepa, att, enligt principen att alla broderpartier är självständiga och jämlika, har ingen rätt att av broderpartier kräva att de skall godtaga resolutioner från ett partis kongress och inte heller någonting annat, och att resolutioner från en partikongress, vilket parti det än vara må, inte kan betraktas såsom den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje och inte kan ha bindande kraft för andra broderpartier. Endast marxismen-leninismen och enhälligt antagna dokument utgör den gemensamma kodex, som är bindande för oss och alla broderpartier.


Revisionismens tillväxt inom SUKP-ledningen

Efter Moskvamötet 1957, med dess enhälligt antagna Deklaration, hoppades vi att SUKP:s ledning skulle följa den i Deklarationen nedlagda linjen och rätta sina misstag. Vi beklagar att vi måste säga att SUKP:s ledning, tvärtemot vårt och alla andra marxist-leninistiska broderpartiers förväntan, begick allt allvarligare brott emot Deklarationens revolutionära principer och de principer som är vägledande för förhållandet mellan broderpartier och broderländer och avlägsnade sig allt längre från marxismen-leninismens och den proletära internationalismens väg. Revisionismen inom SUKP:s ledning växte. Denna utveckling skärpte meningsskiljaktigheterna i den internationella kommunistiska rörelsen och förde den upp till ett nytt stadium.

Med fullständigt bortseende från den gemensamma slutsatsen i 1957 års Deklaration, att den amerikanska imperialismen är en fiende till all världens folk, sökte SUKP:s ledning ivrigt att få till stånd samarbete med den amerikanska imperialismen och få världsproblemen lösta av Sovjetunionens och Förenta staternas främste ledare. Chrusjtjov prisade, särskilt vid tiden för samtalen i Camp David i september 1959, Eisenhower i högan sky, hälsade honom såsom en man som "åtnjuter sitt folks fullständiga förtroende"[9] och som "också liksom vi bekymrar sig om att trygga freden".[10] Kamrater i SUKP gjorde dessutom energiskt reklam för den så kallade "Camp David-andan", vars existens Eisenhower själv förnekade, och gjorde gällande att den markerade "en ny era i de internationella förhållandena"[11] och en "vändpunkt i historien"[12].

I uttalanden av Chrusjtjov och i sovjetpressen förespråkade sovjetledarna ivrigt, helt bortseende ifrån den revolutionära linjen i 1957 års Deklaration, sin revisionistiska linje för "fredlig samlevnad", "fredlig tävlan" och "fredlig övergång". De lovprisade imperialisternas "visdom" och "goda vilja", predikade att "en värld utan vapen, utan arméer och utan krig" kunde förverkligas medan större delen av jorden ännu styrdes och kontrollerades av imperialismen[13] och att allmän och fullständig avrustning kunde "inleda en i ordets egentliga bemärkelse ny epok i Asiens, Afrikas och Latinamerikas ekonomiska utveckling"[14], osv, osv.

SUKP publicerade många böcker och artiklar i vilka det förvanskade marxismen-leninismens grundläggande teorier, berövade den deras revolutionära anda och propagerade sina revisionistiska synpunkter i en hel rad av viktiga principfrågor på filosofins och den politiska ekonomins, den socialistiska och kommunistiska teorins, historiens, litteraturens och konstens områden.

SUKP:s ledning bemödade sig aktivt att tvinga sina åsikter på de internationella demokratiska organisationerna och att ändra deras riktiga linjer. Ett iögonfallande och typiskt exempel härpå var de sovjetiska kamraternas uppträdande vid det sammanträde som Fackliga världsfederationens generalråd höll i Peking i juni 1960.

Helt utan hänsyn till de i 1957 års Deklaration nedlagda principer, som är vägledande för förhållandet mellan broderländer och broderpartier, och ivriga att ställa sig in hos den amerikanska imperialismen hängav sig SUKP: s ledare åt en otyglad verksamhet mot Kina. De betraktade Kinas kommunistiska parti och dess fasthållande vid marxismen-leninismen såsom ett hinder för sin revisionistiska linje. De trodde att de hade löst sina inre problem och "stabiliserat" sin egen position och därför kunde intensifiera sin politik att "vara vänliga mot fiender och gå hårt fram med vänner".

År 1958 framförde SUKP:s ledning orimliga krav, som avsåg att lägga Kina under sovjetisk militärkontroll. Dessa orimliga krav avvisades beslutsamt och med rätta av den kinesiska regeringen. Inte långt därefter, i juni 1959, bröt sovjetregeringen ensidigt den överenskommelse om ny teknologi för det nationella försvaret, som ingicks mellan Kina och Sovjetunionen i oktober 1957, och vägrade att förse Kina med en prototyp av en atombomb och tekniska data beträffande dess tillverkning.

Sedan, alldeles före Chrusjtjovs besök i Förenta staterna, skyndade SUKP:s ledning, utan att fästa avseende vid Kinas upprepade invändningar, att publicera TASS-uttalandet av den 9 september 1959 om det kinesisk-indiska gränsintermezzot och ställde sig därmed på de indiska reaktionärernas sida. På detta sätt gjorde SUKP:s ledning meningsskiljaktigheterna mellan Kina och Sovjetunionen offentliga inför hela världen.

SUKP-ledningens åtgärder, att bryta avtalet om ny teknologi för det nationella försvaret och publicera uttalandet om den kinesisk-indiska gränssammanstötningen inför Chrusjtjovs besök i Förenta staterna, var ceremoniella gåvor till Eisenhower för att ställa in sig hos den amerikanska imperialismen och skapa den så kallade "Camp David-andan".

SUKP:s ledare och de sovjetiska publikationerna riktade också många hätska angrepp mot Kinas kommunistiska partis inrikes- och utrikespolitik. Dessa angrepp leddes nästan alltid av Chrusjtjov personligen. Han insinuerade att Kinas socialistiska uppbygge "hoppade över ett stadium" och var "jämlikhetsmakarnas kommunism"[15] samt att Kinas folkkommuner var "till sitt väsen reaktionära"[16] Genom insinuationer försökte han nedsvärta Kina såsom krigiskt, skyldigt till "äventyrspolitik"[17] och så vidare. Återkommen från överläggningarna i Camp David gick han så långt som till att försöka pracka på Kina den amerikanska planen om "två Kina", och vid statsbanketten till firande av Folkrepubliken Kinas tioårsdag, höll han en moralpredikan för Kina om att man inte fick "prova det kapitalistiska systemets stabilitet med våld".

Den revisionismens och splittringens linje som SUKP:s ledning genomförde skapade svår förvirring i den internationella kommunistiska rörelsens led. Det verkade som om den amerikanska imperialismen hade upphört att vara den mest ondskefulla fienden till folket i hela världen. Eisenhower välkomnades av vissa kommunister såsom ett "fredens sändebud". Marxismen-leninismen och 1957 års Deklaration tycktes vara föråldrade.

Under dessa förhållanden och för att försvara marxismen-leninismen och 1957 års Deklaration samt klara upp den ideologiska förvirringen inom den internationella kommunistiska rörelsen, publicerade Kinas kommunistiska parti i april 1960 "Leve leninismen" och två andra artiklar. I vår orubbliga inställning på att hålla fast vid principerna och bevara enheten, koncentrerade vi oss på att förklara de revolutionära teserna i 1957 års Deklaration och de grundläggande marxistisk-leninistiska teorierna om imperialismen, om krig och fred och om den proletära revolutionen och proletariatets diktatur. Synpunkterna i dessa tre artiklar var helt olika den rad av felaktiga åsikter som propagerades av SUKP-ledare. För större intressens skull avstod vi emellertid från att offentligen kritisera kamraterna i SUKP och riktade kampens udd mot imperialisterna och de jugoslaviska revisionisterna.

SUKP:s Centralkommittés öppna brev förbrukar mycken energi på att förvränga och angripa "Leve leninismen" och de två andra artiklarna, men är ur stånd att stödja sina angrepp med ett enda övertygande argument. Vi skulle vilja fråga: borde vi under de förhållanden som rådde ha hållit tyst om de felaktiga åsikter och dåraktiga argument som blivit gängse? Hade vi inte rätt och faktiskt också skyldighet att framträda till försvar för marxismen-leninismen och 1957 års Deklaration?


SUKP-ledningens överraskningsattack på KKP

En vecka efter publiceringen av "Leve leninismen" och våra bägge andra artiklar, inträngde ett amerikanskt U-2-plan i Sovjetunionens luftrum, och Förenta staterna omintetgjorde de fyra makternas toppkonferens. "Camp David-andan" förflyktigades fullständigt. Sålunda bekräftade händelserna våra åsikter till alla delar.

Inför ärkefienden var det en bjudande plikt för de kommunistiska partierna i Kina och Sovjetunionen och broderpartierna i hela världen att göra slut på sina meningsskiljaktigheter, stärka enheten sinsemellan och föra en gemensam kamp mot fienden. Men detta var inte vad som skedde. På sommaren 1960 ökades meningsskiljaktigheterna inom den internationella kommunistiska rörelsen, en kampanj i stor skala inleddes mot KKP, och SUKP:s ledning utvidgade de ideologiska meningsskiljaktigheterna mellan de kinesiska och sovjetiska partierna till de statliga relationernas område.

I början av juni 1960 föreslog SUKP: s Centralkommitté att representanter för de kommunistiska partierna och arbetarpartierna i de socialistiska länderna skulle ta tillfället i akt att mötas vid Rumänska arbetarpartiets tredje kongress, som skulle hållas i Bukarest längre fram i juni, för att utbyta åsikter om det internationella läge som uppstått sedan Förenta staterna omintetgjort de fyra makternas toppkonferens. Kinas kommunistiska parti gillade inte denna ide med ett i hast hopkallat möte och inte heller idén att ha ett möte med representanter enbart för partierna i de socialistiska länderna. Vi ställde ett positivt förslag, om att det skulle hållas ett möte med representanter för samtliga kommunistiska partier och arbetarpartier i världen, och hävdade att tillbörliga förberedelser krävdes för att göra detta möte lyckat. SUKP gick med på vårt förslag. De bägge partierna överenskom därefter att, såsom ett led i förberedelserna för det internationella mötet, de representanter för broderpartier som övervarade Rumänska arbetarpartiets tredje kongress kunde ha ett förberedande meningsutbyte angående tid och plats för mötet men inte träffa några beslut.

I Bukarest bröt SUKP-ledarna till vår förvåning sitt ord och släppte loss ett överraskningsangrepp mot Kinas kommunistiska parti, riktade stöten i kampen mot oss och inte mot den amerikanska imperialismen.

Bukarestmötet med representanter för broderpartierna hölls under tiden 24 till 26 juni. Det är en klar lögn när SUKP:s Centralkommitté i sitt öppna brev framställer detta möte såsom en "kamratlig hjälp" till Kinas kommunistiska parti.

Vad som i verkligheten hände var att SUKP:s av Chrusjtjov ledda delegation dagen före mötet till en del av broderpartiernas representanter delade ut och för andra läste upp ett den 21 juni daterat Informationsbrev från SUKP:s Centralkommitté till KKP:s Centralkommitté. Detta informationsbrev förtalade och angrep grundlöst KKP över hela linjen; det. utgjorde ett program för den kampanj mot Kina som SUKP-ledningen satte i gång.

Vid mötet tog Chrusjtjov ledningen i organiserandet av en stor konvergerande stormlöpning mot Kinas kommunistiska parti. I sitt tal smädade han fräckt Kinas kommunistiska parti som "galningar", som "önskar släppa kriget löst", "tagit upp de imperialistiska monopolkapitalisternas banér", är "rent nationalistiska" i den kinesisk-indiska gränsfrågan samt använde "trotskistiska metoder" mot SUKP. Broderpartiernas representanter, som lydde Chrusjtjov och följde hans exempel, anklagade också fräckt KKP för att vara "dogmatiskt", inställt på "äventyrspolitik", "pseudorevolutionärt" och "sekteristiskt", "värre än Jugoslavien" osv, osv.

Den kampanj mot Kina, som Chrusjtjov inledde vid detta möte, kom som en överraskning också för många broderpartier. Representanter för ett antal marxist-leninistiska broderpartier tog anstöt av SUKP-ledningens felaktiga handlingssätt.

Vid detta möte vägrade Albanska arbetets partis ledare att lyda SUKP-ledarnas taktpinne och vände sig bestämt mot deras sekteristiska verksamhet. Följaktligen betraktade SUKP-ledarna Albanska arbetets parti som en påle i sitt kött. Och därefter vidtog de allt mera drastiska åtgärder mot det albanska partiet.

Kan den lömska attack som SUKP:s ledning satte i gång mot KKP kallas "kamratlig hjälp"? Naturligtvis inte. Den var ett av SUKP: s ledning i förväg arrangerat antikinesiskt uppträde. Den innebar ett allvarligt och grovt brott mot de principer som är vägledande för förhållandet mellan broderpartier sådana dessa utformats i 1957 års Deklaration. Den var ett angrepp i stor skala på ett marxist-leninistiskt parti utfört av revisionisterna, som representerades av SUKP: s ledare.

Under dessa omständigheter förde Kinas kommunistiska parti en kamp lika för lika mot SUKP:s ledning till försvar för de marxist-leninistiska ståndpunkterna och de i deklarationen nedlagda principerna för förhållandena mellan broderpartier. För större intressens skull undertecknade KKP:s delegation i Bukarest kommunikon om mötet och distribuerade samtidigt den 26 juni 1960, enligt KKP: s Centralkommittés instruktioner, ett skrivet uttalande. I detta uttalande framhöll KKP: s delegation att Chrusjtjovs uppträdande vid Bukarestmötet skapade ett ytterligt dåligt prejudikat i den internationella kommunistiska rörelsen. Uttalandet deklarerade högtidligen:

"Det råder meningsskiljaktigheter mellan oss och kamrat Chrusjtjov om en hel rad av marxismen-leninismens grundläggande principer." "Den internationella kommunistiska rörelsens framtid avhänger av folkens behov och kamp i alla länder och av marxismen-leninismens vägledning och kommer aldrig att avgöras av någon individs taktpinne." "...vårt parti tror på och följer marxismen-leninismens och endast marxismen-leninismens sanning och kommer aldrig att underkasta sig felaktiga åsikter som står i strid med marxismen-leninismen." (Se Bilaga II, sid 105 f.f.)

SUKP:s ledare fann sig inte i att de misslyckats att betvinga Kinas kommunistiska parti i Bukarest. Omedelbart efter Bukarestmötet utsatte de Kina för ytterligare påtryckningar, genom att vidtaga ett antal åtgärder för att utvidga de ideologiska meningsskiljaktigheterna mellan de kinesiska och sovjetiska partierna till de statliga relationernas område.

I juli beslöt sovjetregeringen plötsligt ensidigt att återkalla alla sovjetiska experter i Kina inom en månad och rev därmed hundratals överenskommelser och kontrakt i småstycken. På sovjetisk sida annullerade man ensidigt överenskommelsen enligt vilken Kina i Sovjetunionen publicerade tidskriften Druzhba (Vänskap) och Sovjetunionen i Kina utgav tidskriften Su Chung You Hao (Sovjetisk-kinesisk vänskap) och de distribuerades på ömsesidigt lika villkor. Sovjetsidan vidtog den omotiverade åtgärden att kräva återkallade av en medlem av personalen på kinesiska ambassaden i Sovjetunionen och provocerade bråk vid kinesisk-sovjetiska gränsen.

Tydligen föreställde sig SUKP:s ledare att när de väl viftade med taktpinnen, samlade sina skarprättare till ett konvergerande angrepp och tillämpade väldiga politiska och ekonomiska påtryckningar, kunde de tvinga Kinas kommunistiska parti att överge sin marxist-leninistiska och proletärt internationalistiska ståndpunkt och underkasta sig deras revisionistiska och stormaktschauvinistiska påbud. Men Kinas härdade och länge prövade kommunistiska parti och det kinesiska folket kunde varken betvingas eller underkuvas. De som försökte att underkuva oss, genom att sätta igång en stormlöpning emot oss och använda påtryckningar, räknade fullständigt fel.

Vi ska i andra artiklar återkomma med detaljer om hur SUKP:s ledning saboterade de kinesisk-sovjetiska förbindelserna. Här ska vi endast framhålla, att SUKP:s Centralkommitté i sitt öppna brev, då den berör frågan om de kinesisk-sovjetiska förbindelserna, falskeligen anklagar Kina för att ha utvidgat de ideologiska meningsskiljaktigheterna till de statliga förbindelsernas område och för att minska handeln mellan de bägge länderna, men medvetet förtiger faktum, att sovjetregeringen drog bort alla sina experter från Kina och ensidigt annullerade hundratals avtal och kontrakt samt att det var dessa ensidiga handlingar från sovjetisk sida som gjorde att den kinesisk-sovjetiska handeln krympte. Det är verkligen bedrövligt att se SUKP:s ledning så oblygt föra sina medlemmar och sovjetfolket bakom ljuset.

 

NOTER

[1]. Ledare i Folkets Dagblad 27 februari 1963.[TILLBAKA]

[2]. Utgiven av Kultur- och informationsavdelningen vid Folkrepubliken Kinas ambassad i Sverige, Stockholm 1963.[TILLBAKA]

[3]. V.I. Lenin: "Polemiska anteckningar", Samlade verk, eng. uppl., Moskva 1963, band 17, sid. 166.[TILLBAKA]

[4]. Om de historiska lärdomarna av proletariatets diktatur, eng utg, Foreign Language Press, Peking 1964, sid 7.[TILLBAKA]

[5]. Radiotal av T. C. Streibert, chef för USA:s Informationsbyrå, USIA, 11 juni 1956.[TILLBAKA]

[6]. Ledare i New York Times 23 juni 1956 med rubriken "Den kommunistiska krisen".[TILLBAKA]

[7]. J. F. Dulles: Uttalande vid presskonferensen 3 april 1956.[TILLBAKA]

[8]. J. B. Tito: Tal i Pula 11 november 1956.[TILLBAKA]

[9]. N.S. Chrusjtjov: Tal vid massmöte i Moskva 28 september 1959.[TILLBAKA]

[10]. N.S. Chrusjtjov: Presskonferens i Washington 27 september 1959.[TILLBAKA]

[11]. A.A. Gromyko: Tal vid SSSR:s Högsta sovjets session 31 oktober 1959.[TILLBAKA]

[12]. Nyårshälsning från N.S. Chrusjtjov och K.Y. Vorosjilov till D.D. Eisenhower i januari 1960.[TILLBAKA]

[13]. N.S. Chrusjtjov: Svar på frågor från Roberto J. Noble, chef för argentinska tidningen Clarin, 30 december 1959.[TILLBAKA]

[14]. N. S. Chrusjtjov: Tal i FN:s generalförsamling 18 september 1959.[TILLBAKA]

[15]. N.S. Chrusjtjov: Rapport till SUKP:s 21:a kongress, januari 1959.[TILLBAKA]

[16]. N.S. Chrusjtjov: Samtal med amerikanske senatorn H.H. Humphrey 1 december 1958.[TILLBAKA]

[17]. N.S. Chrusjtjov: Rapport till SSSR:s Högsta sovjets session, oktober 1959.[TILLBAKA]

[FORTSÄTTNING]

1963 KKP