OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

UTTALANDE AV EN TALESMAN
FÖR KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS CENTRALKOMMITTÉ

Den 19 juli 1963.

Den 14 juli publicerade den sovjetiska tidningen Pravda ett öppet brev från Sovjetunionens kommunistiska partis Centralkommitté till partiorganisationer i alla instanser och till alla dess partimedlemmar. Samtidigt publicerade tidningen Kinas kommunistiska partis svarsbrev av den 14 juni till SUKP: s Centralkommitté.

SUKP:s Centralkommittés öppna brev är en värdering av vårt brev av den 14 juni. KKP:s Centralkommitté hävdar att innehållet i det öppna brevet icke står i överensstämmelse med fakta, och vi kan inte ansluta oss till de åsikter det ger uttryck åt. Vid lämplig tidpunkt ska KKP:s Centralkommitté klarlägga frågorna och göra sina kommentarer.

KKP:s Centralkommitté har beslutat att än en gång publicera sitt svarsbrev av den 14 juni i Folkets Dagblad samtidigt som tidningen publicerar SUKP:s Centralkommittés öppna brev av den 14 juli, på det att KKP:s medlemmar och det kinesiska folket ska få kännedom om bägge partiernas åsikter och kunna jämföra och studera dem. Andra riks-, provins- och stadstidningar kommer också att publicera SUKP: s CK: s öppna brev.
Dessutom har KKP:s Centralkommitté beslutat att per radio till hela världen och på många språk sända ut såväl vårt svarsbrev av den 14 juni som SUKP:s Centralkommittés den 14 juli daterade öppna brev.

Skälet till att vi gör detta är, att då vårt brev, så tidigt som i mitten på juni, gick ut i radio en del människor inte hörde det, mycket möjligt är också att en del människor, som är motståndare till vår inställning och våra åsikter, inte ville lyssna på det. Nu, då vi på nytt sänder ut vårt brev via radion, hoppas vi att människor av bägge kategorierna och särskilt de som är motståndare till oss ska ha tålamod att lyssna och att våra motståndare därmed ska få material till att göra en kritik som träffar målet. Uppriktigt talat har kritiken hittills inte träffat prick och är inte övertygande. Det finns endast ett skäl till att vi gör en radioutsändning av SUKP:s Centralkommittés öppna brev av den 14 juli. Och det är, att det är ett märkligt arbete. För att citera ett kinesiskt poem:

Ett märkligt arbete bör avnjutas samfällt

och tvivel analyseras i sällskap.

När Sovjetunionen per radio sände ut detta märkliga arbete var det sannolikt ett stort antal revolutionära kamrater och människor världen runt, som inte ville lyssna eller inte hade tålamod att göra det. Vi råder dem att inte inta en sådan hållning utan att lyssna tålmodigt, studera brevet noggrant och publicera det så att bägge dokumenten, det negativa såväl som det positiva, kan jämföras, ty en något så när riktig analys och kritik kan komma till stånd endast på detta sätt. Materialismen kan inte utvecklas utan att kritisera idealismen, inte heller kan dialektiken utvecklas utan kritik av metafysiken. Och för att kunna kritisera måste man behärska sina motståndares material. SUKP:s öppna brev är ett utomordentligt material för den som vill lära av negativa exempel.

KKP:s Centralkommitté tror, att faktum att SUKP:s Centralkommitté slutligen i sin press publicerat vårt brev av den 14 juni är att hälsa med glädje. Vi hoppas att liksom vi publicerat SUKP:s Centralkommittés dokument SUKP:s Centralkommitté ska publicera mera av KKP:s Centralkommittés dokument i saken, däri inberäknade de sju artiklar som vi publicerat sedan december i fjol och våra uttalanden av den 1, 5 och 10 juli såväl som detta uttalande, på det att SUKP:s medlemmar och sovjetfolken ska få kännedom om alla KKP:s synpunkter.

Sedan den 15 juli, efter det att SUKP:s Centralkommittés öppna brev publicerades, har sovjettidningarna Pravda och Izvestia och andra nationella och lokala tidningar i den ena ledarartikeln efter den andra reklamerat upp det öppna brevet och angripit KKP. De har också utnyttjat signerade artiklar och brev från läsekretsen i samma syfte. Samtidigt har pressen i Tjeckoslovakien, Bulgarien, Tyska demokratiska republiken och andra länder samt den ena efter den andra av de kommunistiska tidningarna i Italien, Frankrike etc givit uttryck för stöd åt SUKP: s öppna brev och angripit KKP. Vi skall i vår press publicera alla uttalanden av betydelse som vänder sig mot KKP och besvara dem där så är nödvändigt.

KKP:s Centralkommitté tror att det är bra att SUKP:s CK offentligen givit luft åt vad den har önskat säga. Det är bättre att ha talat ut, än att inte ha talat alls. Marxist-leninister är människor, som hyser respekt för fakta och sunt förnuft. Ju mera sanningen diskuteras, desto klarare blir den. De kinesisk-sovjetiska meningsskiljaktigheterna kan slutligen lösas, om fakta respekteras, sanningen inte döljs och tingen inte förvrängs samt om man håller fast vid marxismen-leninismen i stället för att avlägsna sig från den.

Sedan SUKP:s Centralkommittés öppna brev publicerades har imperialisterna med Förenta staterna främst, de indiska reaktionärerna och den jugoslaviska revisionistklicken hälsat det med enstämmigt bifall och smutskastat KKP. Deras uttalanden förtjänar att beaktas. Vi skall välja ut de kostligaste och publicera dem för medlemmar av vårt parti och hela det kinesiska folket att avnjuta.

1963 KKP