OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo


UTTALANDE AV
KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS CENTRALKOMMITTÉ

Den 10 juli 1963

Sovjetunionens kommunistiska partis Centralkommitté utsände den 9 juli ett uttalande i vilket den sammankomst som olika institutioner i Peking höll för att välkomna de fem kamrater som hemkallats till följd av sovjetregeringens oresonliga krav, anklagades såsom ett försök att hos det kinesiska folket framkalla ovänskapliga känslor mot Sovjetunionen och förvärra läget ifråga om överläggningarna mellan KKP och SUKP. Uttalandets slutsats var att "en medveten kampanj bedrives" i Kina "för att allvarligt tillspetsa de sovjetisk-kinesiska relationerna utan hänsyn till de farliga konsekvenserna av denna politik".

Överläggningarna mellan KKP och SUKP pågår för närvarande, och folk har rätt att förvänta att de kinesisk-sovjetiska meningsskiljaktigheterna därvid skall diskuteras lugnt. Vi väntade oss sannerligen inte att SUKP:s Centralkommitté skulle anse det nödvändigt att utlösa ett nytt offentligt angrepp mot KKP och därmed tvinga oss att ge ett offentligt svar. Vi kan inte annat än beklaga detta sakernas tillstånd.

Anklagelsen mot KKP i SUKP:s Centralkommittés uttalande är fullständigt oberättigad. Kommunister måste visa respekt för fakta och vara resonliga. Vem är det som har vidtagit en hel rad av åtgärder till försämrande av förhållandet mellan Kina och Sovjetunionen såväl före som under de kinesisk-sovjetiska överläggningarna och därmed tillspetsat läget beträffande överläggningarna?

KKP:s Centralkommittés brev av den 14 juni var ett svar på SUKP:s Centralkommittés brev av den 30 mars. SUKP:s Centralkommitté tog i sitt brev upp frågan om den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje och redogjorde systematiskt för sina egna synpunkter. Då SUKP:s Centralkommitté tagit upp denna fråga, som ju är mycket viktig, var det givetvis nödvändigt för KKP:s Centralkommitté att systematiskt klarlägga sina egna synpunkter på den. Ehuru vi inte var överens med de synpunkter som SUKP:s Centralkommitté utvecklat i sitt brev, publicerar vi det icke dess mindre samtidigt i dess helhet, för att inför våra partimedlemmar och det kinesiska folket bekantgöra SUKP:s Centralkommittés åsikt. Detta anser vi vara en normal inställning som bör intas då det gäller förhållandet mellan broderpartier. Den är också till nytta för den ömsesidiga förståelsen och tilliten mellan folken i Kina och Sovjetunionen och till nytta för avlägsnandet av meningsskiljaktigheterna och enhetens stärkande. SUKP:s Centralkommitté underlät emellertid inte blott att publicera KKP:s Centralkommittés svarsbrev utan stämplade det dessutom i ett antal resolutioner och uttalanden samt tal av sina ledare såsom ett "smädligt och grundlöst angrepp" mot SUKP. Är det inte i sig självt att förtala KKP, när man vägrar att låta folk veta vad vårt svarsbrev verkligen sade och samtidigt förbittrat angriper brevet såsom "förtal" mot SUKP och ställer till ett oerhört oväsen om det?

SUKP:s Centralkommittés brev av den 30 mars spreds av sovjetiska institutioner och deras personal i Kina innan det publicerades i den kinesiska pressen. Vid tidigare tillfällen har de spritt dokument från SUKP-ledare och SUKP: s Centralkommittés organ i vilka KKP namngivits och angripits. Det är otänkbart att de sovjetiska kamraterna gillade innehållet i dessa dokument. Naturligtvis ogillade vi det. Men vi har alltid hävdat att det är fullt normal och ömsesidig verksamhet som utövas då en socialistiskt stats i en annan stationerade institutioner och deras personal sprider sin egen regerings och sitt eget partis offentliga dokument, och följaktligen har vi aldrig ingripit mot dylik verksamhet. Icke dess mindre betraktar SUKP:s Centralkommitté den normala verksamhet som kinesiska institutioner och deras personal i Sovjetunionen utövat genom att sprida KKP:s Centralkommittés svarsbrev såsom ett brott mot den sovjetiska suveräniteten och inblandning i Sovjetunionens inre angelägenheter. En dylik logik är absolut ohållbar. Om den vore riktig, skulle ju Kina för länge sedan ha blivit en stat utan suveränitet. Det är löjligt av sovjetregeringen att kräva återkallande av de ifrågavarande personerna av det skälet att kinesiska institutioner och deras personal i Sovjetunionen spritt KKP:s Centralkommittés svarsbrev. Kina sätter för sin del värde på den kinesisk-sovjetiska enheten och avhåller sig från att vidta motsvarande åtgärder mot sovjetiska institutioner och deras personal i Kina. Kinas självbehärskning är uppenbar för alla. De berörda kinesiska institutionerna höll ett möte i Peking för att välkomna de fem kamrater som hemkallats till följd av sovjetregeringens oresonliga begäran, för att förklara fakta och ge uttryck åt sin önskan att stärka den kinesisk-sovjetiska enheten. Detta var det minsta Kina kunde göra inom ramen för sina suveränitetsrättigheter, och det var också riktigt att göra det. Vi kan inte förstå varför SUKP:s Centralkommitté har gått så långt som till att godtyckligt angripa detta möte. Det är väl inte så att kamraterna i SUKP begär av oss att vi ska förklara dessa fem kamrater såsom icke önskvärda även i Kina?

KKP och SUKP är jämlikar, och ingen verklig enhet kan vinnas genom att inta en hållning som innebär att "ämbetsmannen får bränna ner hus samtidigt som han förbjuder folket att ens tända sina lampor". KKP: s konsekventa ståndpunkt beträffande de kinesisk-sovjetiska meningsskiljaktigheterna är: stå fast vid principerna, stärk enheten, avlägsna meningsskiljaktigheterna och för gemensam kamp mot fienden. Vi lever som vi lär, och våra handlingar är ett med våra ord. Anledningen till bekymmer ger för närvarande snarare det faktum att SUKP:s Centralkommitté icke blott utvidgar de ideologiska meningsskiljaktigheterna mellan det kinesiska och det sovjetiska partiet till de statliga relationernas område utan också är i färd med att piska upp en kampanj mot Kina över hela Sovjetunionen genom möten och resolutioner i partiorganisationerna på olika nivåer och medelst oräkneliga tal och artiklar. Folk kan inte undgå att fråga hur långt kamraterna i SUKP är beredda att utsträcka de kinesisk-sovjetiska meningsskiljaktigheterna?

Enhet mellan KKP och SUKP och mellan Kina och Sovjetunionen ligger i folkets grundläggande intresse i bägge länderna. För närvarande hoppas våra kamrater och vänner i hela världen att de kinesisk-sovjetiska överläggningarna ska ge positiva resultat och att den kinesisk-sovjetiska enheten ska bevaras och stärkas. Endast de amerikanska imperialisterna, reaktionärerna i alla länder och Titos renegatgrupp hoppas på ett misslyckande för de kinesisk-sovjetiska överläggningarna och på en splittring mellan KKP och SUKP. Den kinesisk-sovjetiska enheten är av allra största betydelse. Vi får aldrig göra någonting som smärtar dem som står oss nära och är oss kära och glädjer fienden. Vi hoppas uppriktigt att kamraterna i SUKP ska förena sig med oss i strävan att undanröja meningsskiljaktigheterna, stärka enheten och föra gemensam kamp mot fienden på marxismen-leninismens och den proletära internationalismens grund och på grundval av 1957 års Deklaration och 1960 års Uttalande.

 

 

1963 KKP