OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo


UTTALANDE AV
KINAS KOMMUNISTISKA PARTIS CENTRALKOMMITTÉ

Den 1 juli 1963


1) Enligt den överenskommelse som träffats mellan Kinas kommunistiska parti och Sovjetunionens kommunistiska parti ska de båda partierna inleda överläggningar i Moskva den 5 juli.

KKP:s Centralkommitté har beslutat att dess delegation vid dessa överläggningar ska ha följande sammansättning:

Delegationsledare: Teng Hsiao-ping, KKP:s Centralkommittés generalsekreterare.

Vice delegationsledare: Peng Chen, ledamot av KKP: s Centralkommittés politiska byrå och sekretariat.

Delegationsmedlemmar: Kang Sheng, suppleant i KKP:s Centralkommittés politiska byrå och medlem av Centralkommitténs sekretariat; Yang Shang-kun, suppleant i KKP:s Centralkommittés sekretariat; Liu Ning-I, ledamot av KKP:s Centralkommitté; Wu Hsiu-chuan, ledamot av KKP:s Centralkommitté, och Pan Tzu-li, suppleant i KKP:s Centralkommitté.

2) KKP:s Centralkommitté har instruerat sin delegation att den under överläggningarna med SUKP ska stå fast vid vårt partis konsekventa ståndpunkt och att orubbligt hålla på principerna och enheten. Den bör klargöra vårt partis synpunkter på den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje och på några därmed sammanhängande principfrågor i överensstämmelse med det svarsbrev som KKP: s Centralkommitté den 14 juni översände till SUKP:s Centralkommitté. Den ska beslutsamt försvara marxismen-leninismens grundläggande principer och de revolutionära principerna i 1957 års Deklaration och 1960 års Uttalande. Den ska trygga det socialistiska lägrets och den internationella kommunistiska rörelsens enhet, och den ska försvara allt som tjänar de förtryckta folkens och nationernas befrielse, kampen mot imperialismen, kampen för världsfreden samt den proletära världsrevolutionen.

3) KKP:s Centralkommittés brev av den 14 juni var ett svar på SUKP:s Centralkommittés brev av den 30 mars. I sitt brev framlade SUKP:s Centralkommitté systematiskt sina åsikter i frågan om den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje och anklagade oss för att "rikta grundlösa angrepp" på SUKP. I sitt svar klargjorde KKP:s Centralkommitté i sin tur sina åsikter och framlade sina förslag rörande den internationella kommunistiska rörelsens allmänna linje och några därmed sammanhängande principfrågor. Detta var endast naturligt och befrämjade ett grundligt meningsutbyte i överläggningarna mellan de kinesiska och sovjetiska partierna.

Det är högst beklagligt att SUKP:s Centralkommitté, tvärtemot vad KKP:s Centralkommitté gjort, icke publicerat den andra partens brev i sina tidningar och icke låtit sina partimedlemmar och sitt folk få kännedom om KKP:s åsikter. SUKP:s Centralkommittés uttalande av den 18 juli, resolutionen från SUKP:s Centralkommittés plenum den 21 juni och kamrat Chrusjtjovs tal vid SUKP:s Centralkommittés plenum beskrev KKP:s Centralkommittés konstruktiva synpunkter såsom "grundlösa och smädliga... angrepp", förklarade att de "kategoriskt avvisade dem" samt inledde direkta och orimliga angrepp mot KKP. Därefter krävde Sovjetunionens regering att fem personer - personal tillhörande kinesiska ambassaden i Sovjetunionen eller kinesiska forskare där - skulle hemkallas och utsträckte därmed de ideologiska meningsskiljaktigheterna mellan de två partierna till de statliga relationernas område.

KKP: s Centralkommitté är nödsakad att med allvar framhålla att den serie av åtgärder som vidtagits av SUKP:s Centralkommitté och ledare utgör ett betänkligt steg till en ytterligare försämring av de kinesisk-sovjetiska relationerna och åvägabringande av en splittring i den internationella kommunistiska rörelsen.

Med hänsyn till att överläggningar mellan de kinesiska och sovjetiska partierna snart ska inledas, vill KKP:s Centralkommitté icke för närvarande svara på de angrepp som SUKP:s Centralkommitté och ledare gjort på vårt parti men förbehåller sig rätten att svara.

4) Trots de steg som SUKP:s Centralkommitté och ledare tagit till en ytterligare försämring av relationerna mellan de kinesiska och sovjetiska partierna och mellan de bägge länderna, kommer KKP:s Centralkommitté likväl att på fastställd tid sända sin delegation till Moskva för överläggningarna mellan de kinesiska och sovjetiska partierna. Den gör detta i de kinesiska och sovjetiska partiernas och folkens gemensamma intresse, i det socialistiska lägrets och den internationella kommunistiska rörelsens gemensamma intressen och i överensstämmelse med sin konsekventa inställning, att stå fast i princip, stärka enheten, undanröja meningsskiljaktigheterna och föra gemensam kamp mot fienden.

KKP: s Centralkommitté hoppas uppriktigt att överläggningarna mellan de kinesiska och sovjetiska partierna ska ge positiva resultat, att de kinesisk-sovjetiska relationerna ska förbättras och den internationella kommunistiska rörelsens enhet stärkas - allt på marxismen-leninismens och de i 1957 års Deklaration och 1960 års Uttalande fastställda revolutionära principernas grund samt på grundval av principerna om oberoende och jämlikhet och principen om att samstämmighet broderpartier emellan ska uppnås genom överläggningar. Detta är vad alla kommunister och all världens revolutionära folk gemensamt eftersträvar.

 

 

1963 KKP